Mali Destek Programları
- A + A

2010 Yılı İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-1 (Kobi’ler İçin)

Öncelik 1: İşletmelerde modern üretim teknikleri kullanımının yaygınlaştırılması, ürün çeşitliliği ve yenilikçi uygulamaların artırılması ve Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi,

Öncelik 2: İşletmelerin markalaşma, pazarlama ve ihracat kapasitelerinin artırılması, kalite yönetim sistemlerinin kurularak ulusal ve uluslararası standartların sağlanması,

Öncelik 3: Turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların kapasitelerinin ve hizmet kalitelerinin artırılması.

Başvuracak projelerin konusu yukarıda sayılan öncelik alanlarından en az birine yönelik olmalıdır.

2010 Yılı İktisadi Gelişme Mali Destek Programı – 1 Teklif Çağrısı(KÖA))

Öncelik 1: Sanayi ve ticarette müşterek üretim ve hizmet alanlarının fiziki ve teknik altyapılarının geliştirilmesi,
Öncelik 2: Turizm altyapısının geliştirilmesi ve turizm varlıklarının ekonomiye kazandırılması ve tanınırlığının sağlanması,
Başvuracak projelerin konusu yukarıda sayılan öncelik alanlarından en az birine yönelik olmalıdır. Değerlendirmede yukarıda sayılan öncelik alanlarından faydaları birden çok yerleşim birimini kapsayan ve etki alanı geniş projelere öncelik verilecektir.

2011 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Programı

Küçük Ölçekli Altyapı (KÖA) Programının amacı; TRA2 Bölgesinde tarım, hayvancılık ve turizm sektörlerinde gerekli altyapıların kurulması ve iyileştirilmesi yolu ile bölgede sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Programın öncelikleri aşağıdaki şekildedir:

Öncelik 1: Tarım ve hayvancılıkta, üretimin verimliliğini ve katma değerini arttırmak için Bölgede ihtiyaç duyulan müşterek üretim, ihtisas ve hizmet alanlarının fiziki ve teknik altyapılarının geliştirilmesi,

Öncelik 2: Turizm altyapısının çevresel ihtiyaç ve duyarlılıklar çerçevesinde sürdürülebilir yöntemlerle geliştirilmesi ve turizm varlıklarının ekonomiye kazandırılması ve tanınırlığının sağlanması.

Bu program kapsamında teklif edilecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 4.500.000 TL’dir. Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari Tutar: 40.000 TL

Azami Tutar: 600.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %75’inden fazla olamaz.

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve 5355 sayılı Kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri başvuru sahibi olarak, üniversiteler, kaymakamlıklar, Bölge il ve ilçe müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar, odalar,borsalar, enstitüler ise ortak olarak Programdan faydalanabilirler.

2011 Yılı İktisadi Gelişme Mali Destek Programı - 2

Kar amacı güden işletmelere yönelik İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2’nin genel amacı; Bölge için kritik önem arz eden, rekabet gücü ve gelişme potansiyeli yüksek tarıma dayalı sanayi, imalat ve turizm sektörlerinin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve bölgesel değer ve ürünlerin ekonomiye kazandırılmasında girişimciliği destekleyerek sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

İGMD-2 kapsamında, yukarıdaki amaca yönelik olarak Bölgenin zayıf yönlerinin ve ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlayacak şekilde aşağıdaki önceliklere destek sağlanacaktır.

Öncelik 1: Tarıma dayalı sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin üretim, AR-GE, pazarlama ve ihracat kapasite ve becerilerini geliştirecek ve Bölgede iyi uygulama örneği olabilecek nitelikte yenilikçi, özgün ve markalaşma potansiyeli yaratacak faaliyetler.

2010 yılı içerisinde uygulanan İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-1 kapsamında küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve küçük ölçekli altyapı projeleri desteklenmiş ve bölgede tarıma dayalı sanayi, turizm ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler ve kar amacı gütmeyen kamu kurum ve kuruluşları projelerini hayata geçirmişlerdir. Ajans, 2011 yılında Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile tarım, hayvancılık ve turizm sektörlerinde gerekli altyapıların kurulması ve iyileştirilmesi yolu ile bölgede sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu Programın Bölgedeki

sonuçlarını bütünleyici bir diğer program olarak kar amacı güden işletmeler için İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 ve Örnek Kombine Büyükbaş İşletmelerinin Geliştirilmesi Programı olmak üzere iki adet mali destek programı tasarlanmıştır.

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 kapsamında, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda rekabet gücü düşük olan Bölgedeki işletmelerin güçlendirilmesini amaçlayan Ajans, işletmelerin ürettiği ürünlerin ve hizmetlerin katma değerlerini, özgünlüklerini, işletme üretim ve teknik kapasitelerini artırarak rekabet güçlerini yükseltmeyi hedeflemektedir. Bölgede istihdam kapasitesi, yöreye özgülüğü ve gelişim potansiyeli açısından güçlü sektörler olarak tarıma dayalı sanayi, imalat ve turizm ön plana çıkmaktadır. Bunların yanı sıra Bölgede yeni girişimcilerin desteklenmesi bu sektörlerin sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir.

Bu programın öncelikleri Bölge Planında ifade edilen amaçlarla ve yıl içerisinde Bölgenin ihtiyaçlarını tespite yönelik gerçekleştirilen saha çalışmalarının sonuçları ile uyumlu olarak istihdam ve rekabet edebilirlik potansiyeli açısından güçlü sektörlere ve öncelikli ihtiyaçlara yönelik düzenlenmiştir.

Serhat Kalkınma Ajansı tarafından 2011 yılı çalışma programında öngörülen ve bu Program kapsamında tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.250.000 TL’dir.

Bu rehber İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2’ye ilişkin kural ve uygulama esaslarını düzenlemektedir. Bu programın uygulanmasında öncelikle 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun” ve ona dayanarak hazırlanan 8 Kasım 2008 tarih ve

27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, DPT Destek Yönetim Kılavuzu ve Program Başvuru Rehberi esas alınacaktır. Hüküm bulunmayan hususlarda genel hükümlere müracaat edilecektir.

2011 takvim yılı içerisinde Serhat Kalkınma Ajansı tarafından teklif çağrısına çıkılan Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık

İşletmelerinin Geliştirilmesi Programı ile İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 bütçeleri arasında Ajans gerekli görülmesi halinde bütçe aktarımları yapabilir.

Öncelik 2: Turizm alanında faaliyet gösteren konaklama ve nitelikli yeme içme işletmelerinin Bölgenin güçlü ve kendine özgü ürün, hizmet ve diğer kültürel, gastronomik ve doğal niteliklerini ve tarihi ve kültürel varlıklarını da turizme kazandıracak şekilde kapasite ve hizmet kalitesini arttırıcı veya yeni yatırımlara yönelik faaliyetleri.

Öncelik 3: İmalat sektöründe “ağaç işleri ve mobilya, tekstil ürünleri, gıda maddeleri ve içecek imalatı, kimyasal ürün ve malzemeler, makine ve teçhizat” alanında faaliyet gösteren işletmelerin ürün geliştirme, iyileştirme, modernizasyon, kapasite artırımına ve kalite yönetim sistemlerinin kurularak ulusal ve uluslararası standartların sağlanmasına yönelik faaliyetleri.

Öncelik 4: Bölgesel değer ve ürünlerin ekonomiye kazandırılmasında girişimciliğin desteklenmesi yolu ile Bölgenin kendine özgü ve katma değer arz eden dolayısı ile ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliği yüksek tekstil, gıda, ağaç, maden ve diğer malzemelerin tasarlanarak yeni ürünlerin geliştirilmesi, bu ürünlerin işlenmesi, mevcutların iyileştirilmesi, paketlenmesi, pazarlanması ve markalaşmasına yönelik faaliyetler.

4. Önceliğe yönelik olarak yapılacak başvurularda kadın girişimcilere ilave puan verilecektir. Başvuracak projelerin konusu yukarıda sayılan öncelik alanlarından en az birine yönelik olmalıdır.

Ayrıca bütün projelerin aşağıdaki koşulları da gözeterek hazırlanmalıdır:

a) Çevresel olumsuz etkileri olmayan

b) Fırsat eşitliği gözeten

c) Cinsiyet eşitliği gözeten

d) Sürdürülebilir

e) İstihdam yaratan

2011 Yılı Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

“Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı”nın amacı; TRA 2 Bölgesi (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) illerinde kombine (etçil ve sütçü) hayvancılık faaliyeti için örnek teşkil edecek, sürdürülebilir ölçek büyüklüğüne sahip büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla bölgenin büyükbaş hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve bölgedeki büyükbaş hayvancılık işletmelerinin rekabet edebilirlik kapasitelerinin
geliştirilmesidir.
Bu mali destek programı kapsamında aşağıdaki önceliklere destek sağlanacaktır.
Öncelik 1: Yeni fiziki yatırımlar yoluyla TRA2 bölgesinde örnek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasına yönelik faaliyetler,
Öncelik 2: Bölgedeki mevcut büyükbaş hayvancılık işletmelerinin hayvansal üretim miktarı ve verimliliklerinin artırılması ile fiziksel altyapılarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler.
Başvuracak projelerin konusu yukarıda sayılan öncelik alanlarından en az birine yönelik olmalıdır ve çevresel
olumsuz etkileri olmamalıdır.

2013 Yılı Iktisadi Gelisme Mali Destek Programı 3

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-3’ün amacı; Bölge ekonomisi için önem arz eden, rekabet gücü ve gelişme potansiyeli yüksek tarıma dayalı sanayi, imalat ve turizm sektörlerinin rekabet edebilirliklerinin arttırılmasına, teknoloji kullanımının ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasına ve bölgesel değer ve ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunmaktır. Bu mali destek programı kapsamında, yukarıdaki amaca yönelik olarak Bölgenin zayıf yönlerinin ve ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlayacak şekilde aşağıdaki önceliklere destek sağlanacaktır.
Öncelik 1: Tarıma dayalı sanayi alanında, özellikle gıda imalatında, faaliyet gösteren işletmelerin üretim, AR-GE, pazarlama ve ihracat kapasite ve becerilerini geliştirecek ve iyi uygulama örneği olabilecek nitelikte yenilikçi, özgün ve markalaşma sağlayacak faaliyetler.
Öncelik 2: Turizm alanında faaliyet gösteren konaklama ve nitelikli yeme içme işletmelerinin Bölgenin kendine özgü ürün, hizmet ve diğer kültürel, tarihi, gastronomik, doğal nitelik ve varlıklarını turizme kazandıracak şekilde kapasite ve hizmet kalitesini artırmaya veya yeni yatırımlara yönelik faaliyetler.
Öncelik 3: İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin (ağaç işleri ve mobilya, tekstil ürünleri, kimyasal ürün ve malzemeler, plastik ürün-malzemeler ve metal eşya-gereç öncelikli olmak üzere) rekabet güçlerini artırmaları için teknoloji kullanımını yaygınlaştırmaya ve yenilikçi uygulamalar geliştirmeye veya transfer etmeye yönelik faaliyetleri.
Öncelik 4: Girişimciliğin desteklenmesi yolu ile yeni ürünlerin geliştirilmesi, işlenmesi, mevcutların iyileştirilmesi, paketlenmesi, pazarlanması ve markalaşmasına yönelik faaliyetler.
Serhat Kalkınma Ajansı, söz konusu Programın sözleşme makamıdır ve hibe programının idari ve mali uygulamasından sorumludur. SERKA, program bütçesinin doğru bir şekilde kullanılmasında nihai sorumlu olması yanında sözleşmelerin düzenlenmesi, ödemelerin yapılması ve izleme ve değerlendirme faaliyetlerinden de sorumludur.
Bu başvuru rehberi İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-3’e ilişkin kural ve uygulama esaslarını düzenlemektedir. Bu Programın uygulanmasında öncelikle 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun” ve ona dayanarak hazırlanan 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Kalkınma Bakanlığı Destek Yönetim Kılavuzu ve Program Başvuru Rehberi esas alınacaktır. Bu rehberde hüküm bulunmayan hususlarda genel hükümlere müracaat edilecektir.
1 Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı hariç.
2 Tuğla, bims, briket ve hazır beton imalatı hariç.
Başvuracak projelerin konusu yukarıda sayılan öncelik alanlarından en az birine yönelik olmalıdır.
Ayrıca bütün projelerin aşağıdaki koşulları da gözeterek hazırlanması gerekmektedir:
a) Çevreye olumsuz etkileri olmayan
b) Fırsat ve cinsiyet eşitliği gözeten
c) Nitelikli istihdam ve çalışma ortamı sağlayan
d) Sürdürülebilir
e) İstihdam yaratan
f) Ortak iş yapma ve geliştirme kültürünü yaygınlaştıran

2013 Yılı Kurumsal Kapasitenin Ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

TRA2 Bölgesinde faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar kurumsal kapasite ve beşeri sermayeyi geliştirmek için
• İşbirliği ve koordinasyonu geliştirici
• İyi uygulamaları yaygınlaştırıcı
• Tanıtıcı
• Bilgilendirici ve farkındalık sağlayıcı
faaliyetleri aşağıdaki öncelikler çerçevesinde önerebilirler:
Öncelik 1: Tarım, hayvancılık ve imalat sektörlerine yönelik hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak
Öncelik 2: Kültür ve turizm varlıklarının ekonomiye kazandırılması ve tanıtımı için kurumsal kapasiteyi, beşeri sermayeyi ve işbirliklerini güçlendirmek
Öncelik 3: Sivil toplum kuruluşlarının proje ve faaliyet hazırlama, yürütme ve ulusal ve uluslararası ölçekte işbirliği geliştirme kapasitelerinin güçlendirilmesi
Başvuracak projelerin konusu yukarıda sayılan öncelik alanlarından en az birine yönelik olmalıdır. Ayrıca bütün projelerin aşağıdaki koşulları da gözeterek hazırlanması gerekmektedir:
a) Çevreye olumsuz etkileri olmayan,
b) Fırsat ve cinsiyet eşitliği gözeten,
c) Nitelikli istihdam ve çalışma ortamı sağlayan,
d) Sürdürülebilir,
e) Ortak iş yapma ve geliştirme kültürünü yaygınlaştıran.
Değerlendirmede; yukarıda sayılan öncelik alanlarından, faydaları birden çok yerleşim birimini kapsayan ve etki alanı geniş projelere öncelik verilecektir.

2013 Yılı Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

“Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programının” amacı; TRA2 Bölgesi’nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) sürdürülebilir ölçek büyüklüğünde ve örnek teşkil edebilecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla büyükbaş hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi ve rekabet edebilirliğinin geliştirilmesidir.
Bu mali destek programı kapsamında aşağıdaki önceliklere destek sağlanacaktır.
Öncelik 1: Mevcut barınakların fiziksel kapasitesinin geliştirilmesi ve makine ve ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi
Öncelik 2: Bölgedeki mevcut büyükbaş hayvancılık işletmelerinin hayvansal varlığı, üretim miktarı ve verimliliklerinin artırılması ve\veya fiziksel altyapılarının geliştirilmesi.
Öncelik 3: Bölgede örnek teşkil edecek, sürdürülebilir ölçek büyüklüğünde yeni büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması.
Başvuracak projelerin konusu, yukarıda sayılan öncelik alanlarından en az birine yönelik olmalı ve çevresel olumsuz etkileri olmamalıdır.

2014 Yılı İktisadi Gelişme Mali Destek Programı – 4

PROGRAMIN AMACI
Bölgeye özgü ürünlerin ekonomiye kazandırılması, bölgede kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde rekabet gücünün arttırılması, teknoloji kullanımı ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla ihracat ve markalaşma potansiyelinin yükseltilmesi
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
Öncelik 1: Tarıma dayalı sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin üretim, pazarlama ve ihracat becerilerini geliştirmek üzere AR-GE, yenilikçilik ve teknoloji transferi ile ürün çeşitliliği ve üretim verimliliğini sağlayacak, işletmelerin rekabet güçlerini arttırıcı faaliyetler ve bu alandaki yeni yatırımlar
Öncelik 2: Turizm potansiyelini değerlendirmek üzere turizm işletmelerinin kapasite ve hizmet kalitesinin artırılması ve turizm çeşitliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetler ve yeni yatırımlar
Öncelik 3: İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin rekabet güçlerini ve ürün çeşitliliğini artırmak üzere kapasitenin geliştirilmesi, teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve yenilikçi uygulamaların kullanılmasına yönelik faaliyetler
PROGRAMIN BÜTÇESİ 5.000.000 TL
PROJELERE SAĞLANACAK
ASGARİ VE AZAMİ DESTEK
MİKTARI
Asgari Tutar: 25.000 TL
Azami Tutar: 500.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve
% 50’sinden fazla olamaz.
PROJE SÜRESİ Asgari 6 ay, Azami 9 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)
Kar Amacı Güden Üretim Kooperatifleri
SON BAŞVURU TARİHİ 21.02.2014

2014 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

PROGRAMIN AMACI
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının genel amacı; TRA2 Bölgesi’nde tarım, turizm ve imalat sektörlerinin ihtiyaç duyduğu altyapıların inşa edilmesi ve iyileştirilmesi yolu ile çalışma ve yatırım koşullarının iyileştirilmesine ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
Öncelik 1: Tarım ve hayvancılık sektörlerinde kümelenme faaliyetlerine destek olacak, girişimciliğin teşvik edilmesine ve pazarlama ağlarının kurulmasına/güçlendirilmesine katkı sağlayacak altyapının oluşturulması ve iyileştirilmesi ile kalite standartlarının yakalanması ve üretimde verimliliğin artırılması için çevreye duyarlı ve yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine/transfer edilmesine
yönelik faaliyetler
Öncelik 2: Tarihi ve kültürel değerlerin turizme kazandırılması ve tanınırlıklarının sağlanması, kış turizmi ve alternatif turizm türlerinin bölgede canlandırılması, turizm hizmetlerine erişim altyapısının oluşturulması ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler
Öncelik 3: Bölgede imalat sektörünün gelişiminin desteklenmesi amacıyla üretim, pazarlama, depolama/sevkiyat alanları gibi ortak kullanım alanlarının fiziki, teknik, kurumsal altyapılarının kurulmasına/iyileştirilmesine, yeni yatırımları teşvik edecek altyapı donatılarının inşa edilmesine yönelik faaliyetler

2014 Yılı Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

PROGRAMIN AMACI
TRA2 Bölgesi’nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) örnek teşkil edecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla süt sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin geliştirilmesidir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
Öncelik 1: Mevcut barınakların fiziksel kapasitesinin geliştirilmesi ile makine ve ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi
Öncelik 2: Bölgedeki mevcut büyükbaş ve süt sığırcılığına yönelik işletmelerin hayvan varlığı, üretim miktarı ve verimliliklerinin artırılması ve/veya fiziksel altyapılarının geliştirilmesi
Öncelik 3: Bölgede örnek teşkil edecek, sürdürülebilir ölçek büyüklüğünde yeni büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması

2015 Yılı İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-5

Serhat Kalkınma Ajansı, İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-5, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ve Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında proje başvurularının sunulması için 07 Ocak 2015 tarihi itibari ile 2015 yılı teklif çağrısını başlatmış bulunmaktadır. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi ve başvuru rehberleri SERKA Kars Merkez Hizmet Binası, Ağrı, Ardahan ve Iğdır Yatırım Destek Ofisleri ile Ajans (www.serka.gov.tr) ve Kalkınma Bakanlığı (www.kalkinma.gov.tr) internet sitelerinden temin edilebilir.

Kar amacı güden başvuru sahiplerine yönelik ilan edilen İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-5’in amacı; TRA2 Bölgesi’nde imalat sanayi ve turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerin ve kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde yeni yatırımların desteklenmesi yoluyla yerel potansiyelin harekete geçirilerek bölge ekonomisinin rekabet gücünün artırılmasıdır. Programın toplam bütçesi 5.000.000 (beş milyon) TL’dir.

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Odalar, borsalar), Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, vakıflar), 5200 sayılı kanun kapsamında kurulan birlikler ve kar amacı gütmeyen kooperatiflere yönelik ilan edilen Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’nın amacı; TRA2 Bölgesi’nin yaşanabilirlik düzeyinin kamu kurumları ve sivil toplum önderliğinde sosyal kalkınma çalışmaları ile yükseltilmesidir. Programın toplam bütçesi 4.000.000 (dört milyon) TL’dir.

Kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köyler) ve 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birliklerine yönelik ilan edilen Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın amacı; TRA2 Bölgesi’nde yaşam memnuniyet düzeyinin yükseltilerek bölge dışına göçün engellenmesine katkı sağlamaktır. Programın toplam bütçesi 4.800.000 (dört milyon sekiz yüz bin) TL’dir.

2015 yılı mali destek programları için elektronik ortamda (KAYS-Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) son başvuru tarihi 20 Mart 2015, saat 23:59, proje dosyalarının matbu olarak Ajansa teslim edilmeleri için son teslim tarihi ise 27 Mart 2015, saat 17:00’dir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

2015 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

Serhat Kalkınma Ajansı, İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-5, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ve Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında proje başvurularının sunulması için 07 Ocak 2015 tarihi itibari ile 2015 yılı teklif çağrısını başlatmış bulunmaktadır. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi ve başvuru rehberleri SERKA Kars Merkez Hizmet Binası, Ağrı, Ardahan ve Iğdır Yatırım Destek Ofisleri ile Ajans (www.serka.gov.tr) ve Kalkınma Bakanlığı (www.kalkinma.gov.tr) internet sitelerinden temin edilebilir.

Kar amacı güden başvuru sahiplerine yönelik ilan edilen İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-5’in amacı; TRA2 Bölgesi’nde imalat sanayi ve turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerin ve kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde yeni yatırımların desteklenmesi yoluyla yerel potansiyelin harekete geçirilerek bölge ekonomisinin rekabet gücünün artırılmasıdır. Programın toplam bütçesi 5.000.000 (beş milyon) TL’dir.

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Odalar, borsalar), Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, vakıflar), 5200 sayılı kanun kapsamında kurulan birlikler ve kar amacı gütmeyen kooperatiflere yönelik ilan edilen Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’nın amacı; TRA2 Bölgesi’nin yaşanabilirlik düzeyinin kamu kurumları ve sivil toplum önderliğinde sosyal kalkınma çalışmaları ile yükseltilmesidir. Programın toplam bütçesi 4.000.000 (dört milyon) TL’dir.

Kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köyler) ve 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birliklerine yönelik ilan edilen Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın amacı; TRA2 Bölgesi’nde yaşam memnuniyet düzeyinin yükseltilerek bölge dışına göçün engellenmesine katkı sağlamaktır. Programın toplam bütçesi 4.800.000 (dört milyon sekiz yüz bin) TL’dir.

2015 yılı mali destek programları için elektronik ortamda (KAYS-Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) son başvuru tarihi 20 Mart 2015, saat 23:59, proje dosyalarının matbu olarak Ajansa teslim edilmeleri için son teslim tarihi ise 27 Mart 2015, saat 17:00’dir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

2015 Yılı Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Serhat Kalkınma Ajansı, İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-5, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ve Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında proje başvurularının sunulması için 07 Ocak 2015 tarihi itibari ile 2015 yılı teklif çağrısını başlatmış bulunmaktadır. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi ve başvuru rehberleri SERKA Kars Merkez Hizmet Binası, Ağrı, Ardahan ve Iğdır Yatırım Destek Ofisleri ile Ajans (www.serka.gov.tr) ve Kalkınma Bakanlığı (www.kalkinma.gov.tr) internet sitelerinden temin edilebilir.

Kar amacı güden başvuru sahiplerine yönelik ilan edilen İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-5’in amacı; TRA2 Bölgesi’nde imalat sanayi ve turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerin ve kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde yeni yatırımların desteklenmesi yoluyla yerel potansiyelin harekete geçirilerek bölge ekonomisinin rekabet gücünün artırılmasıdır. Programın toplam bütçesi 5.000.000 (beş milyon) TL’dir.

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Odalar, borsalar), Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, vakıflar), 5200 sayılı kanun kapsamında kurulan birlikler ve kar amacı gütmeyen kooperatiflere yönelik ilan edilen Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’nın amacı; TRA2 Bölgesi’nin yaşanabilirlik düzeyinin kamu kurumları ve sivil toplum önderliğinde sosyal kalkınma çalışmaları ile yükseltilmesidir. Programın toplam bütçesi 4.000.000 (dört milyon) TL’dir.

Kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köyler) ve 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birliklerine yönelik ilan edilen Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın amacı; TRA2 Bölgesi’nde yaşam memnuniyet düzeyinin yükseltilerek bölge dışına göçün engellenmesine katkı sağlamaktır. Programın toplam bütçesi 4.800.000 (dört milyon sekiz yüz bin) TL’dir.

2015 yılı mali destek programları için elektronik ortamda (KAYS-Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) son başvuru tarihi 20 Mart 2015, saat 23:59, proje dosyalarının matbu olarak Ajansa teslim edilmeleri için son teslim tarihi ise 27 Mart 2015, saat 17:00’dir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

2016 Yılı Mali Destek Programları

Serhat Kalkınma Ajansı tarafından 27 Ocak 2016 tarihinde kamuoyuna duyurulan İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-6, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Kentsel Altyapıya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı başlıklı mali destek programları için başvurular 25 Mart 2016 tarihinde sona ermiştir.

2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamında; İktisadi Gelişme Mali Destek Programında 58, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programında 55 ve Kentsel Altyapıya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı içinse 62 adet proje teslim alınmış olup Bölge genelinde toplam başvuru sayısı 175 adet’tir.

26.05.2016 tarihinde yapılan Serhat Kalkınma Ajansı 47. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında;

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı kapsamında 16 adet, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 26 adet ve Kentsel Altyapıya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında ise 17 adet projenin asil olarak desteklenmesine,

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı kapsamında 6 adet ve Kentsel Altyapıya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 7 adet projenin de yedek listede yer almasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamında Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının toplam 15,3 Milyon TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Ajans, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi programı kapsamında 5,9 Milyon TL, İktisadi Gelişme programı kapsamında 4,0 Milyon TL, Kentsel Altyapının İyileştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı programında da 5,4 milyon TL hibe desteği verecektir. Desteklenecek olan toplam 52 adet proje kapsamında Bölgede yaklaşık 28,3 Milyon TL tutarında yatırım gerçekleşecektir.

Tablo 1: İl Bazlı Destekleme Durumuna Göre Başarı Yüzdeleri

İl

Toplam Başarılı Proje Sayısı

Toplam Başvuru Sayısı

Toplam Başarı Yüzdesi

Ağrı

13

46

% 28

Ardahan

10

19

% 53

Iğdır

25

50

% 50

Kars

24

60

% 40

Tablo 2: Başvuru Durumuna Göre Başarı Durumları

Ağrı

Ardahan

Iğdır

Kars

TRM04

2/6

3/4

15/25

6/20

İGMD06

5/19

2/5

6/14

9/20

KENT

6/21

5/10

4/11

9/20

*Pay desteklenen proje sayısını, payda ise toplam başvuru sayısını göstermektedir.

Tablo 3: Programlar Bazında Gerçekleşecek Destek Tutarı (Milyon TL)

İGMD06

KENT

TRM04

TOPLAM

AĞRI

1,01

1,4

0,54

3,0

ARDAHAN

0,4

1,23

0,55

2,2

IĞDIR

0,89

0,5

3,48

4,9

KARS

1,7

2,22

1,33

5,3

TOPLAM

4,0

5,4

5,9

15,3

Tablo 4: Programlar Bazında Yatırım Destek Tutarı (Milyon TL)

İGMD06

KENT

TRM04

TOPLAM

AĞRI

2,05

2,88

1,07

6,0

ARDAHAN

0,83

1,66

1,12

3,6

IĞDIR

1,85

0,87

6,97

9,7

KARS

3,4

2,97

2,63

9,0

TOPLAM

8,1

8,4

11,8

28,3

Mali destek programlarına başvuruda bulunan tüm başvuru sahibi kurum ve kuruluşlara ilgileri için teşekkürlerimizi sunarız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2018 Yılı Mali Destek Programları

Serhat Kalkınma Ajansı, Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-04 kapsamında proje başvurularının sunulması için 28 Aralık 2018 tarihi itibari ile 2018 yılı teklif çağrısını başlatmış bulunmaktadır. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi ve başvuru rehberleri SERKA Kars Merkez Hizmet Binası, Ağrı, Ardahan ve Iğdır Yatırım Destek Ofisleri ile Ajans (www.serka.gov.tr) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (www.sanayi.gov.tr) internet sitelerinden temin edilebilir.

Kar amacı güden başvuru sahiplerine yönelik ilan edilen Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nın amacı; kış, doğa ve kültür turizmi sektöründe yeni yatırımların teşvik edilmesi ve mevcut turizm işletmelerinin rekabet güçlerinin arttırılmasıdır. Programın toplam bütçesi 8.000.000 (sekiz milyon) TL’dir.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler ile 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birliklerine yönelik ilan edilen Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-04’ün amacı; kadın ve gençlerin sosyal imkânlara erişimlerinin sağlanması, beşeri sermayelerinin geliştirilmesi, yaşam kalitelerinin artırılması ve bölge kış, doğa ve kültür turizmi altyapısının geliştirilerek katma değerin yükseltilmesi yoluyla bölgedeki sosyal ve ekonomik refahın artırılmasıdır. Programın toplam bütçesi 25.000.000 (yirmi beş milyon) TL’dir.

2018 yılı mali destek programları için elektronik ortamda (KAYS-Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) son başvuru tarihi 8 Mart 2019, saat 23:59, başvurunun e-imza ile imzalanması ya da üretilen taahhütnamenin ıslak imza ile imzalanarak Ajans’a matbu olarak teslim edilmesi için son tarih ise 15 Mart 2019, saat 17:00’dir.

2019 Yılı Mali Destek Programları
2020 Yılı Mali Destek Programları

Serhat Kalkınma Ajansı, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-06 kapsamında proje başvurularının sunulması için 7 Temmuz 2020 tarihi itibari ile 2020 yılı teklif çağrısını başlatmış bulunmaktadır. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi ve başvuru rehberleri Ajans (www.serka.gov.tr) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (www.sanayi.gov.tr) internet sitelerinden temin edilebilir.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, organize sanayi bölge müdürlükleri, mahalli idareler ile 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birliklerine yönelik ilan edilen Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-06’nın amacı; Bölge kış, doğa, kültür turizmi, yöresel ürün üretim altyapısını ve kadın ve gençlerin sosyal donatılara erişim imkânlarını geliştirerek bölgedeki sosyal ve ekonomik refahı artırmaktır. Programın toplam bütçesi 17.000.000 TL’dir.

Destek programı için elektronik ortamda (KAYS-Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) son başvuru tarihi28 Ağustos 2020, saat 23:59, başvurunun e-imza ile imzalanması ya da üretilen taahhütnamenin ıslak imza ile imzalanarak Ajans’a matbu olarak teslim edilmesi için son tarih ise4 Eylül 2020, saat 17:00’dir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı

PROGRAMIN KÜNYESİ

Programın Adı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI-06

Program Referans No

TRA2/20/KÖA06

Program Genel Amacı

Bölge kış, doğa, kültür turizmi, yöresel ürün üretim altyapısını ve kadın ve gençlerin sosyal donatılara erişim imkânlarını geliştirerek bölgedeki sosyal ve ekonomik refahı artırmak

Program Öncelikleri

Öncelik 1:Kadın ve gençlerin sosyal hayata katılımlarını teşvik edecek donatıların geliştirilmesine/iyileştirilmesine, yaşam standartlarının artırılmasına ve istihdam edilebilirliklerini artıracak mekanizmaların oluşturulmasına yönelik projeler

Öncelik 2:Bölgenin kış, doğa ve kültür turizmi değerleri bilinirliliğinin artırılmasına ve markalaşmasına katkı sağlayacak ve/veya bu değerlere yönelik kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanılmasına dayanan fiziki ve teknik altyapı projeleri

Öncelik 3:Yöresel ürünlerin katma değerinin artırılması için üretim, tanıtım ve pazarlama altyapılarının iyileştirilmesini ve kaynak verimliliğini sağlayan projeler

Programın Toplam Bütçesi

17.000.000 TL

Asgari ve Azami Destek Miktarı / Oranı

Asgari tutar:200.000 TLAzami tutar:2.000.000 TL

Asgari Destek Oranı %25 – Azami Destek Oranı %75

Azami Proje Süresi

24 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
 • Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler
 • Üniversiteler
 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler, Köyler)
 • 5355 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Mahalli İdare Birlikleri (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Turizm Altyapı Birlikleri vb.)
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Son Başvuru Tarihi

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 28/08/2020 , Saat: 23:59

Taahhütname için son teslim tarihi: 04/09/2020 , Saat: 17:00

2021 Yılı Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı (Tra2/21/Rekap) İlanı

2021 yılı içerisinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) ile Kooperatif ve Birliklere yönelik olarak 12 Milyon TL bütçeli Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı uygulanacaktır. Programın amacı; Bölge ekonomisi için önem arz eden sektörlerde, verimliliğin, yenilikçi uygulamaların, kapasitenin, katma değerin, ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet edebilirliğin ve istihdamın artırılmasıdır. Program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, azami 600.000 TL’yi ve toplam proje bütçesinin % 50’sini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacaktır.

PROGRAMIN ADI

Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı (REKAP)

PROGRAMIN REFERANS NUMARASI

TRA2-21- REKAP

PROGRAMIN AMACI

Bölge ekonomisi için önem arz eden sektörlerde; verimliliğin, yenilikçi uygulamaların, kapasitenin, katma değerin, ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet edebilirliğin ve istihdamın artırılması.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Başvuru rehberinde “Uygun Projeler” başlığı altında sıralanan sektörler öncelikli olmak üzere imalat sanayinde üretim kapasitesinin artırılmasına, verimliliğin sağlanmasına, modern üretim tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına, katma değerli ürün üretilmesine ve ihracatın teşvik edilmesine,

Öncelik 2: Yöresel, tarımsal ve hayvansal ürün üretimi yapan işletmelerde örgütlenmeye, ürün çeşitlendirmesine, kapasite artışına, ihracata yönelik üretimin teşvik edilmesine, verimliliğe, markalaşmaya ve kaynak verimliliğinin sağlanmasına yönelik projeler.

ZORUNLU FAALİYETLER

 • Yalın Üretim Danışmanlığı
 • Enerji Verimliliği Danışmanlığı
 • Aile/Ortaklık/İşletme Anayasasının Oluşturulmasına Dair Danışmanlık
 • Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Danışmanlığı
 • Atık Yönetimi Danışmanlığı
 • Yönetim Danışmanlığı
 • Pazarlama ve Satış Danışmanlığı (e-ticaret, dış ticaret vs.)
 • Küresel Tedarik Zinciri Danışmanlığı (KTZ)

 • Başvuru sahipleri bu faaliyetlerden en az birini eklemek ve bütçede belirtmek zorundadır. Zorunlu danışmanlık faaliyetlerinden en az birini içermeyen proje teklifleri ön inceleme aşamasında elenecektir.

PROGRAMIN BÜTÇESİ

12.000.000 TL

PROJE SÜRESİ

Asgari 6 ay, Azami 18 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Öncelik

Uygun Başvuru Sahibi

Destek Oranı

Projelere Sağlanacak Asgari ve Azami Destek Tutarı

Öncelik için Öngörülen Toplam Bütçe

Öncelik 1

KOBİ’ler

%25-%50

200.000-600.000

7.000.000 TL

Öncelik 2

KOBİ’ler

%25-%50

100.000-600.000

5.000.000 TL

Kooperatifler ve Birlikler

%25-%50

100.000-400.000

SON BAŞVURU TARİHİ

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 06/08/2021 Saat: 23:59

Taahhütname için son teslim tarihi: 13/08/2021 Saat: 17:00


 • Uygun Projeler: Destek başvurusu yapılabilecek projeler
 • Tarımsal ve hayvansal ürün üretiminden, birincil üretim sonrası değer zincirinde yer alan tarıma dayalı sanayi işletmeleri kast edilmektedir.
 • Öncelikler kapsamında ayrılan tutarlar nihai olmayıp Ajansa sunulan projelerin sayısına ve niteliğine bağlı olarak projelerin değerlendirme süreci sonunda Ajans tarafından öncelikler arasında bütçe aktarımı yapılarak değiştirilebilecektir.
 • 5355 sayılı Kanun kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri uygun başvuru sahibi değildir.
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesi’nde gerçekleştirilecek olan 2021 yılı mali destek programı, Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması programı (TRA2/21/REKAP) kapsamında teklif edilecek projelerin, başvuru rehberlerinde belirtilecek usul ve esaslara göre teknik ve mali açılardan değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.

Kalkınma Ajansları Bağımsız Değerlendirici havuzunda yer almak isteyenlerin https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresinden erişebilecekleri KAYS’a “Bağımsız Değerlendirici Kullanıcısı” olarak kaydolmaları gerekmektedir. KAYS ortak havuzda kayıtlı olan, alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip adaylar arasından uzmanlık alanına, teklif çağrısının konusu ve öncelik alanlarının içeriği ile uyumuna göre belirleyerek bağımsız değerlendiricileri görevlendirecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Serhat Kalkınma Ajansı

İlan Metni
İNDİR
2021 YILI BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI (REKAP) BAŞVURU REHBERİ REFERANS NO: TRA2/21/REKAP SIKÇA SORULAN SORULAR

T.C Serhat Kalkınma Ajansı, 17.06.2021 tarihinde kamuoyuna ilan edilen Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı (REKAP) kapsamında potansiyel başvuru sahipleri; başvuru rehberi ve eklerinde anlaşılır olmayan ya da detaylı bilginin gerekli olduğu durumlarda yanıtlanmak üzere Ajansa soru yöneltebilmektedirler. Proje teklif çağrısı yönteminde önemli bir unsur olan eşit muamele ilkesi gereği, teklif çağrısı ile ilgili sorular, bütün potansiyel başvuru sahiplerinin aynı anda ve eşit düzeyde bilgiye ulaşması bakımından, Ajans internet sayfası üzerinden yayımlanmak suretiyle yanıtlanmaktadır. Bu bağlamda potansiyel başvuru sahipleri tarafından Ajansımıza sıkça sorulan sorular ve cevapları yayınlanmıştır.

Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı Sıkça Sorulan Sorular Listesi
İNDİR