Mali Destek Programları
- A + A

2014 Yılı İktisadi Gelişme Mali Destek Programı – 4

PROGRAMIN AMACI
Bölgeye özgü ürünlerin ekonomiye kazandırılması, bölgede kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde rekabet gücünün arttırılması, teknoloji kullanımı ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla ihracat ve markalaşma potansiyelinin yükseltilmesi
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
Öncelik 1: Tarıma dayalı sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin üretim, pazarlama ve ihracat becerilerini geliştirmek üzere AR-GE, yenilikçilik ve teknoloji transferi ile ürün çeşitliliği ve üretim verimliliğini sağlayacak, işletmelerin rekabet güçlerini arttırıcı faaliyetler ve bu alandaki yeni yatırımlar
Öncelik 2: Turizm potansiyelini değerlendirmek üzere turizm işletmelerinin kapasite ve hizmet kalitesinin artırılması ve turizm çeşitliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetler ve yeni yatırımlar
Öncelik 3: İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin rekabet güçlerini ve ürün çeşitliliğini artırmak üzere kapasitenin geliştirilmesi, teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve yenilikçi uygulamaların kullanılmasına yönelik faaliyetler
PROGRAMIN BÜTÇESİ 5.000.000 TL
PROJELERE SAĞLANACAK
ASGARİ VE AZAMİ DESTEK
MİKTARI
Asgari Tutar: 25.000 TL
Azami Tutar: 500.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve
% 50’sinden fazla olamaz.
PROJE SÜRESİ Asgari 6 ay, Azami 9 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)
Kar Amacı Güden Üretim Kooperatifleri
SON BAŞVURU TARİHİ 21.02.2014

2013 Yılı Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

“Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programının” amacı; TRA2 Bölgesi’nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) sürdürülebilir ölçek büyüklüğünde ve örnek teşkil edebilecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla büyükbaş hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi ve rekabet edebilirliğinin geliştirilmesidir.
Bu mali destek programı kapsamında aşağıdaki önceliklere destek sağlanacaktır.
Öncelik 1: Mevcut barınakların fiziksel kapasitesinin geliştirilmesi ve makine ve ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi
Öncelik 2: Bölgedeki mevcut büyükbaş hayvancılık işletmelerinin hayvansal varlığı, üretim miktarı ve verimliliklerinin artırılması ve\veya fiziksel altyapılarının geliştirilmesi.
Öncelik 3: Bölgede örnek teşkil edecek, sürdürülebilir ölçek büyüklüğünde yeni büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması.
Başvuracak projelerin konusu, yukarıda sayılan öncelik alanlarından en az birine yönelik olmalı ve çevresel olumsuz etkileri olmamalıdır.

2013 Yılı Kurumsal Kapasitenin Ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

TRA2 Bölgesinde faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar kurumsal kapasite ve beşeri sermayeyi geliştirmek için
• İşbirliği ve koordinasyonu geliştirici
• İyi uygulamaları yaygınlaştırıcı
• Tanıtıcı
• Bilgilendirici ve farkındalık sağlayıcı
faaliyetleri aşağıdaki öncelikler çerçevesinde önerebilirler:
Öncelik 1: Tarım, hayvancılık ve imalat sektörlerine yönelik hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak
Öncelik 2: Kültür ve turizm varlıklarının ekonomiye kazandırılması ve tanıtımı için kurumsal kapasiteyi, beşeri sermayeyi ve işbirliklerini güçlendirmek
Öncelik 3: Sivil toplum kuruluşlarının proje ve faaliyet hazırlama, yürütme ve ulusal ve uluslararası ölçekte işbirliği geliştirme kapasitelerinin güçlendirilmesi
Başvuracak projelerin konusu yukarıda sayılan öncelik alanlarından en az birine yönelik olmalıdır. Ayrıca bütün projelerin aşağıdaki koşulları da gözeterek hazırlanması gerekmektedir:
a) Çevreye olumsuz etkileri olmayan,
b) Fırsat ve cinsiyet eşitliği gözeten,
c) Nitelikli istihdam ve çalışma ortamı sağlayan,
d) Sürdürülebilir,
e) Ortak iş yapma ve geliştirme kültürünü yaygınlaştıran.
Değerlendirmede; yukarıda sayılan öncelik alanlarından, faydaları birden çok yerleşim birimini kapsayan ve etki alanı geniş projelere öncelik verilecektir.

2013 Yılı Iktisadi Gelisme Mali Destek Programı 3

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-3’ün amacı; Bölge ekonomisi için önem arz eden, rekabet gücü ve gelişme potansiyeli yüksek tarıma dayalı sanayi, imalat ve turizm sektörlerinin rekabet edebilirliklerinin arttırılmasına, teknoloji kullanımının ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasına ve bölgesel değer ve ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunmaktır. Bu mali destek programı kapsamında, yukarıdaki amaca yönelik olarak Bölgenin zayıf yönlerinin ve ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlayacak şekilde aşağıdaki önceliklere destek sağlanacaktır.
Öncelik 1: Tarıma dayalı sanayi alanında, özellikle gıda imalatında, faaliyet gösteren işletmelerin üretim, AR-GE, pazarlama ve ihracat kapasite ve becerilerini geliştirecek ve iyi uygulama örneği olabilecek nitelikte yenilikçi, özgün ve markalaşma sağlayacak faaliyetler.
Öncelik 2: Turizm alanında faaliyet gösteren konaklama ve nitelikli yeme içme işletmelerinin Bölgenin kendine özgü ürün, hizmet ve diğer kültürel, tarihi, gastronomik, doğal nitelik ve varlıklarını turizme kazandıracak şekilde kapasite ve hizmet kalitesini artırmaya veya yeni yatırımlara yönelik faaliyetler.
Öncelik 3: İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin (ağaç işleri ve mobilya, tekstil ürünleri, kimyasal ürün ve malzemeler, plastik ürün-malzemeler ve metal eşya-gereç öncelikli olmak üzere) rekabet güçlerini artırmaları için teknoloji kullanımını yaygınlaştırmaya ve yenilikçi uygulamalar geliştirmeye veya transfer etmeye yönelik faaliyetleri.
Öncelik 4: Girişimciliğin desteklenmesi yolu ile yeni ürünlerin geliştirilmesi, işlenmesi, mevcutların iyileştirilmesi, paketlenmesi, pazarlanması ve markalaşmasına yönelik faaliyetler.
Serhat Kalkınma Ajansı, söz konusu Programın sözleşme makamıdır ve hibe programının idari ve mali uygulamasından sorumludur. SERKA, program bütçesinin doğru bir şekilde kullanılmasında nihai sorumlu olması yanında sözleşmelerin düzenlenmesi, ödemelerin yapılması ve izleme ve değerlendirme faaliyetlerinden de sorumludur.
Bu başvuru rehberi İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-3’e ilişkin kural ve uygulama esaslarını düzenlemektedir. Bu Programın uygulanmasında öncelikle 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun” ve ona dayanarak hazırlanan 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Kalkınma Bakanlığı Destek Yönetim Kılavuzu ve Program Başvuru Rehberi esas alınacaktır. Bu rehberde hüküm bulunmayan hususlarda genel hükümlere müracaat edilecektir.
1 Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı hariç.
2 Tuğla, bims, briket ve hazır beton imalatı hariç.
Başvuracak projelerin konusu yukarıda sayılan öncelik alanlarından en az birine yönelik olmalıdır.
Ayrıca bütün projelerin aşağıdaki koşulları da gözeterek hazırlanması gerekmektedir:
a) Çevreye olumsuz etkileri olmayan
b) Fırsat ve cinsiyet eşitliği gözeten
c) Nitelikli istihdam ve çalışma ortamı sağlayan
d) Sürdürülebilir
e) İstihdam yaratan
f) Ortak iş yapma ve geliştirme kültürünü yaygınlaştıran

2011 Yılı Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

“Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı”nın amacı; TRA 2 Bölgesi (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) illerinde kombine (etçil ve sütçü) hayvancılık faaliyeti için örnek teşkil edecek, sürdürülebilir ölçek büyüklüğüne sahip büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla bölgenin büyükbaş hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve bölgedeki büyükbaş hayvancılık işletmelerinin rekabet edebilirlik kapasitelerinin
geliştirilmesidir.
Bu mali destek programı kapsamında aşağıdaki önceliklere destek sağlanacaktır.
Öncelik 1: Yeni fiziki yatırımlar yoluyla TRA2 bölgesinde örnek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasına yönelik faaliyetler,
Öncelik 2: Bölgedeki mevcut büyükbaş hayvancılık işletmelerinin hayvansal üretim miktarı ve verimliliklerinin artırılması ile fiziksel altyapılarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler.
Başvuracak projelerin konusu yukarıda sayılan öncelik alanlarından en az birine yönelik olmalıdır ve çevresel
olumsuz etkileri olmamalıdır.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız