Teknik Destek Programları
- A + A

2021 Yılı Teknik Destek Programı 5. Dönem

Teknik Destek (TD) Programının amacı; Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlamasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır. Programdan, kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, İl/ İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, vb.), yerel yönetimler ve mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları), üniversiteler, fakülteler, meslek yüksekokulları, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, borsalar vb.), sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, birlikler vb.), organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, birlik ve kooperatifler, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri ve iş geliştirme merkezleri ile kâr amacı güden işletmeler yararlanabilirler. Teknik Destek Programı 5. Dönemi için son başvuru tarihi 28 Ekim 2021 saat 17.00’dır.

Başvurunun yapılabilmesi için KAYS’ a (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) kayıt olup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım Ajans internet sitesinde yer almaktadır. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler de KAYS’ a yüklenmeli ve sistemin verdiği referans numarası üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanmalıdır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Ancak başvuru sahibinin e-imzası olmadığı durumlarda taahhütname ıslak imza ile imzalanarak kapalı zarf içinde; taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıda açık adresleri bulunan Ajans Merkez Binasına veya başvuru sahibinin bulunduğu ildeki Yatırım Destek Ofisi’ne sunulması gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Serhat Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Merkez Binası

Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69

Merkez/ Kars

Ağrı Yatırım Destek Ofisi

Erzurum Caddesi Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Binası

Kat:3 Merkez/Ağrı

Ardahan Yatırım Destek Ofisi

Yeni Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası

Karagöl Mahallesi Kongre Caddesi

No:64 Kat:2 No:1

Merkez/ARDAHAN

Iğdır Yatırım Destek Ofisi

Cumhuriyet Mahallesi 503. Sokak

Ağgül İş Merkezi No: 11 Kat:3/17

Merkez/Iğdır

2021 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI V. DÖNEM (TRA2-21-TD05) SONUÇ İLANI

Başvuru sahiplerinin, destek almaya hak kazanan teknik destek başvurularına ilişkin listenin Ajans internet adresinde yayınlandığı 17 Kasım 2021 tarihi itibari ile en geç on (10) iş günü içinde sözleşme imzalamak üzere KAYS’a gerekli belgeleri yüklemesi ve sözleşmelerin elektronik imza yoluyla veya ıslak imzalı bir şekilde imzalaması gerekmektedir. KAYS üzerinden doldurulan başvuru formu ve ekleri ile diğer destekleyici belgelerin çıktısı alınarak her sayfa paraflı, son sayfalar ise imzalı ve kapalı zarf içerisinde olacak şekilde matbu halde 1 (bir) asıl nüsha ve 1 (bir) suret ile Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir. Asıl nüsha kırmızı renkli dosyaya, suretler ise mavi renkli dosyalara yerleştirilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Nurullah KARACA

Genel Sekreter V.

REFERANS NO

BAŞVURUNUN ADI

BAŞVURU SAHİBİ

TRA2/21/TD/0078

ELEŞKİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 500 KW GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ PROJELERİ ÇİZİMİ DANIŞMALIK PROJESİ

ELEŞKİRT BELEDİYESİ

TRA2/21/TD/0079

NETCAD EĞİTİM PROGRAMI


KARS İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TRA2/21/TD/0082


HAYATINA YÖN VER PROJESİ-4

IĞDIR DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ

TRA2/21/TD/0083


ARDAHAN SINIR TİCARET MERKEZİ İLE YURTDIŞI TİCARET KÖPRÜSÜ OLUYOR


ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

TRA2/21/TD/0084

APİTERAPİ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ EĞİTİMİ

AĞRI İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TRA2/21/TD/0085

IĞDIR İLİ SANAYİ ENVANTERİ ARAŞTIRMA RAPORU

IĞDIR İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ

TRA2/21/TD/0091

ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

TRA2/21/TD/0092


ERASMUS + HİBE PROGRAMI PROJE EĞİTİMİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

TRA2/21/TD/0094

ZABITA EĞİTİMİ

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

TRA2/21/TD/0095

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU, DOĞRUDAN TEMİN UYGULAMASI HAKKINDA VE TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

TRA2/21/TD/0096

CANCUR ERİĞİNİN AYIRT EDİCİ ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE COĞRAFİ İŞARET ALINMASI

ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

TRA2/21/TD/0098

ERASMUS+ PROJE YAZMA EĞİTİMİ

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TRA2/21/TD/0099

KOÇLUK (ÖĞRENCİ) EĞİTİMİ

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2021 yılı Teknik Destek Programı 5. Dönem Satın Alma Süreci Hizmet Alım Duyurusu

Teklif vermek isteyen isteklilerin tekliflerini 21.01.2022 Cuma günü saat 17:00’a kadar Serhat Kalkınma Ajansı’nın Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69 Merkez/KARS adresinde bulunan Merkez Hizmet Binasına elden imza karşılığı ya da posta yolu ile ulaştırması gerekmektedir. Elden veya posta yolu dışında iletilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif vermek isteyen isteklilerin uyması gereken diğer kurallar aşağıda sıralanmıştır.

1. Tekliflerin üzerinde hangi faaliyetlere yönelik teklif sunulduğu belirtilmelidir. Bu amaçla ekteki Zarf Bilgileri şablonu (Ek 3) kullanılmalıdır.

2. Teklifler aşağıda sıralanan belgelerin tümünü içermelidir. Eksik belge sunulan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif zarflarının içinde aşağıdaki belgeler sunulmalıdır.

a. Teknik Destek Programı Teklif Bilgileri (Ek 2) (Sadece firmayı temsile yetkili kişilerce imzalı, üzerinde firma kaşesi, tarih ve Ajans tarafından istenen diğer önemli bilgiler yer alan ve standart formatta ve bilgisayar ortamında hazırlanan teklifler dikkate alınır. Islak imzalı olmayan ya da el yazısı ile yazılan belge dikkate alınmayacaktır.)

b. İlgili teknik destek projesi için önerilen uzman / uzmanların özgeçmişleri (Bu belgelerin tüm sayfalarının firma yetkilisi tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur) Eğitimciler için sunulan özgeçmişlerde belirtilen tecrübelerin kanıtlayıcı dokümanlarla desteklenmesi gerekmektedir.

c. Teklif veren kişinin firmayı temsile yetkili kişi olduğunu gösterir belgenin fotokopisi, (Kazanan firmadan aslı talep edilecektir.)

d. İmza beyannamesi ya da imza sirküleri fotokopisi (Kazanan firmadan aslı talep edilecektir.)

e. Benzer iş tecrübelerini ve hizmet kalitesini gösteren, varsa iş bitirme belgeleri, referanslar, faturalar vb. bilgi/belgeler. (Bu belgelerin tüm sayfalarının firmayı temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur.)

f. Firma yetkilisi( varsa ortakları) ve ilgili eğitmenin TC kimlik belgelerinin fotokopisi ile bu kişilerin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmadığına dair taahhütname.

g. Firma yetkilisi ( varsa ortakları) ve ilgili eğitimi verecek kişinin adli sicil kaydı olmadığını gösterir belgeler sunulmalıdır.

3.Birden fazla faaliyet için teklif sunulması halinde bile her teklif için yukarıdaki maddelerde belirtilen belgeler belirtilen şekilde ayrı ayrı hazırlanmalı ve tasnif edilmelidir.

Değerlendirme ve Diğer Hususlar:

İsteklilerin teklifleri her bir faaliyet için ayrı hazırlanan teknik şartnamede belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Gelen teklifler içerisinde şartname ve mali açıdan en uygun olan ilk 5 (beş) teklif değerlendirmeye alınacaktır.

Teknik Destek programı kapsamında verilen teklifler götürü bedel üzerinden verilecektir. Teklifler KDV hariç toplam tutar üzerinden sunulmalıdır.

Teklif gönderdikten sonra ajansı 0 (474) 212 52 00 numaralı telefondan arayıp, teklifinizin İdari ve Mali İşler Birimine (Evrak Kayıt; dahili 1109) ulaşıp ulaşmadığı konusunda teyit almanız yararınıza olacaktır.

Hiçbir şekilde revize teklif istenmeyecek olup, gönderdiğiniz teklif son teklif olarak dikkate alınacaktır. Eksik belgeler tamamlatılmayacaktır.

Hizmet alımından sonra işlerin tamamlanmasını takiben fatura ile birlikte firmanın vergi ve sgk borcu olmadığını gösteren belgelerini de sunmaları gerekmektedir.

Başvuru yapılması durumunda ilgili mevzuat hükümleri ve yukarıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır.

Teknik destek faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren Teknik Şartnameler ve yüklenici ile yapılacak Standart Sözleşme, Teknik Destek Programı Teklif Bilgileri, Zarf Bilgileri ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Örnek TD Sözleşmesi
İNDİR
Teknik Destek Teklif Bilgileri
İNDİR
Zarf Bilgileri
İNDİR
Teknik Şartnameler
İNDİR
2021 yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem

Programdan, kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, İl/ İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, vb.), yerel yönetimler ve mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları), üniversiteler, fakülteler, meslek yüksekokulları, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, borsalar vb.), sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, birlikler vb.), organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, birlik ve kooperatifler, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri ve iş geliştirme merkezleri ile kâr amacı güden işletmeler yararlanabilirler. Teknik Destek Programı 4. Dönemi için son başvuru tarihi31Ağustos2021 saat 17.00’dır.

Başvurunun yapılabilmesi için KAYS’ a (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) kayıt olup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım Ajans internet sitesinde yer almaktadır. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler de KAYS’ a yüklenmeli ve sistemin verdiği referans numarası üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanmalıdır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Ancak başvuru sahibinin e-imzası olmadığı durumlarda taahhütname ıslak imza ile imzalanarak kapalı zarf içinde; taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıda açık adresleri bulunan Ajans Merkez Binasına veya başvuru sahibinin bulunduğu ildeki Yatırım Destek Ofisi’ne sunulması gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Serhat Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Merkez Binası

Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69

Merkez/ Kars

Ağrı Yatırım Destek Ofisi

Fırat Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Binası

Kat:3 Merkez/Ağrı

Ardahan Yatırım Destek Ofisi

Karagöl Mahallesi Kongre Caddesi İskan Sokak

(Yeni Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası)

No:64 Kat:2

Merkez/ARDAHAN

Iğdır Yatırım Destek Ofisi

Cumhuriyet Mahallesi 503. Sokak

Ağgül İş Merkezi No: 11 Kat:3/17

Merkez/Iğdır

2021 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI IV. DÖNEM (TRA2-21-TD04) SONUÇ İLANI

Başvuru sahiplerinin, destek almaya hak kazanan teknik destek başvurularına ilişkin listenin Ajans internet adresinde yayınlandığı 21 Eylül 2021 tarihi itibari ile en geç on (10) iş günü içinde sözleşme imzalamak üzere KAYS’a gerekli belgeleri yüklemesi ve sözleşmelerin elektronik imza yoluyla veya ıslak imzalı bir şekilde imzalaması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dr. İbrahim TAŞDEMİR

Genel Sekreter

Referans No

Başvuru Adı

Başvuru Sahibi Adı

TRA2/21/TD/0064

Ani Örenyeri Anıtsal Yapıların V. Etap (G Bölümü) Yapı Kimlik Kartlarının Hazırlama Çalışması

Kars İl Kültür Turizm Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0066

Ağrı Tarım ve Hayvancılığına Farklı Bir Bakış Tanıtım Filmi

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0067

EKAP Eğitimi ve Danışmanlık Projesi

Eleşkirt Belediyesi

TRA2/21/TD/0068

Hayatına Yön Ver 2

Iğdır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0070

SERKA ile Üyelerimiz Yalın Üretim Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Alıyor

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası

TRA2/21/TD/0072

SERKA ile Kooperatiflerimiz Kurumsallaşıyor

Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0073

Kooperatiflerimiz Dijital Çağa Ayak Uyduruyor

Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0074

Üyelerimiz Dijital Pazarlama ve Algı Yönetimi ile Ticaretlerini Geliştiriyor

Kars Ticaret ve Sanayi Odası

TRA2/21/TD/0075

Kars'ta Lider Yöneticiler Yetişiyor

Kars Ticaret ve Sanayi Odası

TRA2/21/TD/0076

Otizm Alanında Eğitmen Eğitimi ve Otizmli Bireylerin Ailelerine Yönelik Bilgilendirme

Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0077

Trafik Çocuk Oyun Parkı Teknik Destek Projesi

Ardahan Belediyesi

2021 yılı Teknik Destek 4. Dönemi Satın Alma Süreci Hizmet Alımı

Teklif vermek isteyen isteklilerin tekliflerini 19.11.2021 Cuma günü saat 17:00’a kadar Serhat Kalkınma Ajansı’nın Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69 Merkez/KARS adresinde bulunan Merkez Hizmet Binasına elden imza karşılığı ya da posta yolu ile ulaştırması gerekmektedir. Elden veya posta yolu dışında iletilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif vermek isteyen isteklilerin uyması gereken diğer kurallar aşağıda sıralanmıştır.

1. Tekliflerin üzerinde hangi faaliyetlere yönelik teklif sunulduğu belirtilmelidir. Bu amaçla ekteki Zarf Bilgileri şablonu (Ek 3) kullanılmalıdır.

2. Teklifler aşağıda sıralanan belgelerin tümünü içermelidir. Eksik belge sunulan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif zarflarının içinde aşağıdaki belgeler sunulmalıdır.

a. Teknik Destek Programı Teklif Bilgileri (Ek 2) (Sadece firmayı temsile yetkili kişilerce imzalı, üzerinde firma kaşesi, tarih ve Ajans tarafından istenen diğer önemli bilgiler yer alan ve standart formatta ve bilgisayar ortamında hazırlanan teklifler dikkate alınır. Islak imzalı olmayan ya da el yazısı ile yazılan belge dikkate alınmayacaktır.)

b. İlgili teknik destek projesi için önerilen uzman / uzmanların özgeçmişleri (Bu belgelerin tüm sayfalarının firma yetkilisi tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur) Eğitimciler için sunulan özgeçmişlerde belirtilen tecrübelerin kanıtlayıcı dokümanlarla desteklenmesi gerekmektedir.

c. Teklif veren kişinin firmayı temsile yetkili kişi olduğunu gösterir belgenin fotokopisi, (Kazanan firmadan aslı talep edilecektir.)

d. İmza beyannamesi ya da imza sirküleri fotokopisi (Kazanan firmadan aslı talep edilecektir.)

e. Benzer iş tecrübelerini ve hizmet kalitesini gösteren, varsa iş bitirme belgeleri, referanslar, faturalar vb. bilgi/belgeler. (Bu belgelerin tüm sayfalarının firmayı temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur.)

f. Firma yetkilisi( varsa ortakları) ve ilgili eğitmenin TC kimlik belgelerinin fotokopisi ile bu kişilerin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmadığına dair taahhütname.

g. Firma yetkilisi ( varsa ortakları) ve ilgili eğitimi verecek kişinin adli sicil kaydı olmadığını gösterir belgeler sunulmalıdır.

3.Birden fazla faaliyet için teklif sunulması halinde bile her teklif için yukarıdaki maddelerde belirtilen belgeler belirtilen şekilde ayrı ayrı hazırlanmalı ve tasnif edilmelidir.

Değerlendirme ve Diğer Hususlar:

İsteklilerin teklifleri her bir faaliyet için ayrı hazırlanan teknik şartnamede belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Gelen teklifler içerisinde şartname ve mali açıdan en uygun olan ilk 5 (beş) teklif değerlendirmeye alınacaktır.

Teknik Destek programı kapsamında verilen teklifler götürü bedel üzerinden verilecektir. Teklifler KDV hariç toplam tutar üzerinden sunulmalıdır.

Teklif gönderdikten sonra ajansı 0 (474) 212 52 00 numaralı telefondan arayıp, teklifinizin Yönetim Hizmetleri Birimine (Evrak Kayıt; dahili 2006) ulaşıp ulaşmadığı konusunda teyit almanız yararınıza olacaktır.

Hiçbir şekilde revize teklif istenmeyecek olup, gönderdiğiniz teklif son teklif olarak dikkate alınacaktır. Eksik belgeler tamamlatılmayacaktır.

Hizmet alımından sonra işlerin tamamlanmasını takiben fatura ile birlikte firmanın vergi ve sgk borcu olmadığını gösteren belgelerini de sunmaları gerekmektedir.

Başvuru yapılması durumunda ilgili mevzuat hükümleri ve yukarıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır.

Teknik destek faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren Teknik Şartnameler ve yüklenici ile yapılacak Standart Sözleşme, Teknik Destek Programı Teklif Bilgileri, Zarf Bilgileri ekte sunulmuştur.

Ek-1 Örnek Teknik Destek Sözleşmesi
İNDİR
Ek-2 TD Teklif Bilgileri
İNDİR
Ek-3 Zarf Bilgileri
İNDİR
Teknik Şartnameler
İNDİR
2021 yılı Teknik Destek Programı 3. Dönem

Teknik Destek (TD) Programının amacı; Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlamasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Programdan, kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, İl/ İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, vb.), yerel yönetimler ve mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları), üniversiteler, fakülteler, meslek yüksekokulları, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, borsalar vb.), sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, birlikler vb.), organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, birlik ve kooperatifler, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri ve iş geliştirme merkezleri ile kâr amacı güden işletmeler yararlanabilirler. Teknik Destek Programı 3. Dönemi için son başvuru tarihi 30 Haziran 2021 saat 17.00’dır.

Başvurunun yapılabilmesi için KAYS’ a (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) kayıt olup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım Ajans internet sitesinde yer almaktadır. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler de KAYS’ a yüklenmeli ve sistemin verdiği referans numarası üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanmalıdır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Ancak başvuru sahibinin e-imzası olmadığı durumlarda taahhütname ıslak imza ile imzalanarak kapalı zarf içinde; taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıda açık adresleri bulunan Ajans Merkez Binasına veya başvuru sahibinin bulunduğu ildeki Yatırım Destek Ofisi’ne sunulması gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Serhat Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Merkez Binası

Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69

Merkez/ Kars

Ağrı Yatırım Destek Ofisi

Fırat Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Binası

Kat:3 Merkez/Ağrı

Ardahan Yatırım Destek Ofisi

Karagöl Mahallesi Kongre Caddesi İskan Sokak

(Yeni Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası)

No:64 Kat:2

Merkez/ARDAHAN

Iğdır Yatırım Destek Ofisi

Cumhuriyet Mahallesi 503. Sokak

Ağgül İş Merkezi No: 11 Kat:3/17

Merkez/Iğdır

2021 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI III. DÖNEM (TRA2-21-TD03) SONUÇ İLANI

Başvuru sahiplerinin, destek almaya hak kazanan teknik destek başvurularına ilişkin listenin Ajans internet adresinde yayınlandığı 12 Temmuz 2021 tarihi itibari ile en geç on (10) iş günü içinde sözleşme imzalamak üzere KAYS’a gerekli belgeleri yüklemesi ve sözleşmelerin elektronik imza yoluyla veya ıslak imzalı bir şekilde imzalaması gerekmektedir. KAYS üzerinden doldurulan başvuru formu ve ekleri ile diğer destekleyici belgelerin çıktısı alınarak her sayfa paraflı, son sayfalar ise imzalı ve kapalı zarf içerisinde olacak şekilde matbu halde 1 (bir) asıl nüsha ve 1 (bir) suret ile Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir. Asıl nüsha kırmızı renkli dosyaya, suretler ise mavi renkli dosyalara yerleştirilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Nesim KARAKURT

Genel Sekreter V.

Referans No

Başvurunun Adı

Başvuru Sahibi

TRA2/21/TD/0040

Teknik Destek Eğitimi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0042

Netcad Eğitim Programı

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0044

Teknoloji Geliştirme Bölgesi İlk Adımlar

Ardahan Üniversitesi

TRA2/21/TD/0047

Iğdır Üniversitesi'nde ISO9001 Eğitimi İle Kalite Yükseltiyoruz

Iğdır Üniversitesi

TRA2/21/TD/0048

Teknoloji İle Eğitim Kolaylaşıyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

TRA2/21/TD/0050

Yönetici Yetiştirme Programı

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası

TRA2/21/TD/0051

Üyelerimizin E-Ticaret ve Algı Farkındalıkları Arttırılıyor

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası

TRA2/21/TD/0052

Ana Arılarda Uygulamalı Suni Tohumlama Eğitimi Projesi

Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0053

KAGEM Arı Sağlığı ve Ürünleri Laboratuvarı Bal Analiz Cihazlarının (HPLC, GC-MS) Validasyonu ve Eğitim Hizmeti Projesi

Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0054

Iğdır İli Ürün Haritası Araştırma Raporu Hazırlanmasına Yönelik Danışmanlık Hizmeti

Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0055

Online Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi

Iğdır Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0056

Eğitimle Güçleniyoruz

Posof İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0059

AMOS ve SPSS Eğitimi

Kafkas Üniversitesi

2021 Yılı Teknik Destek 3. Dönemi Satın Alma Süreci Hizmet Alım İlanı

Teklif vermek isteyen isteklilerin tekliflerini 19.08.2021 Perşembe günü saat 17:00’a kadar Serhat Kalkınma Ajansı’nın Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69 Merkez/KARS adresinde bulunan Merkez Hizmet Binasına elden imza karşılığı ya da posta yolu ile ulaştırması gerekmektedir. Elden veya posta yolu dışında iletilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif vermek isteyen isteklilerin uyması gereken diğer kurallar aşağıda sıralanmıştır.

1. Tekliflerin üzerinde hangi faaliyetlere yönelik teklif sunulduğu belirtilmelidir. Bu amaçla ekteki Zarf Bilgileri şablonu (Ek 3) kullanılmalıdır.

2. Teklifler aşağıda sıralanan belgelerin tümünü içermelidir. Eksik belge sunulan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif zarflarının içinde aşağıdaki belgeler sunulmalıdır.

a. Teknik Destek Programı Teklif Bilgileri (Ek 2) (Sadece firmayı temsile yetkili kişilerce imzalı, üzerinde firma kaşesi, tarih ve Ajans tarafından istenen diğer önemli bilgiler yer alan ve standart formatta ve bilgisayar ortamında hazırlanan teklifler dikkate alınır. Islak imzalı olmayan ya da el yazısı ile yazılan belge dikkate alınmayacaktır.)

b. İlgili teknik destek projesi için önerilen uzman / uzmanların özgeçmişleri (Bu belgelerin tüm sayfalarının firma yetkilisi tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur) Eğitimciler için sunulan özgeçmişlerde belirtilen tecrübelerin kanıtlayıcı dokümanlarla desteklenmesi gerekmektedir.

c. Teklif veren kişinin firmayı temsile yetkili kişi olduğunu gösterir belgenin fotokopisi, (Kazanan firmadan aslı talep edilecektir.)

d. İmza beyannamesi ya da imza sirküleri fotokopisi (Kazanan firmadan aslı talep edilecektir.)

e. Benzer iş tecrübelerini ve hizmet kalitesini gösteren, varsa iş bitirme belgeleri, referanslar, faturalar vb. bilgi/belgeler. (Bu belgelerin tüm sayfalarının firmayı temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur.)

f. Firma yetkilisi( varsa ortakları) ve ilgili eğitmenin TC kimlik belgelerinin fotokopisi ile bu kişilerin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmadığına dair taahhütname.

g. Firma yetkilisi ( varsa ortakları) ve ilgili eğitimi verecek kişinin adli sicil kaydı olmadığını gösterir belgeler sunulmalıdır.

3.Birden fazla faaliyet için teklif sunulması halinde bile her teklif için yukarıdaki maddelerde belirtilen belgeler belirtilen şekilde ayrı ayrı hazırlanmalı ve tasnif edilmelidir.

Değerlendirme ve Diğer Hususlar:

İsteklilerin teklifleri her bir faaliyet için ayrı hazırlanan teknik şartnamede belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Gelen teklifler içerisinde şartname ve mali açıdan en uygun olan ilk 5 (beş) teklif değerlendirmeye alınacaktır.

Teknik Destek programı kapsamında verilen teklifler götürü bedel üzerinden verilecektir. Teklifler KDV hariç toplam tutar üzerinden sunulmalıdır.

Teklif gönderdikten sonra ajansı 0 (474) 212 52 00 numaralı telefondan arayıp, teklifinizin İdari ve Mali İşler Birimine (Evrak Kayıt; dahili 1105) ulaşıp ulaşmadığı konusunda teyit almanız yararınıza olacaktır.

Hiçbir şekilde revize teklif istenmeyecek olup, gönderdiğiniz teklif son teklif olarak dikkate alınacaktır. Eksik belgeler tamamlatılmayacaktır.

Hizmet alımından sonra işlerin tamamlanmasını takiben fatura ile birlikte firmanın vergi ve sgk borcu olmadığını gösteren belgelerini de sunmaları gerekmektedir.

Başvuru yapılması durumunda ilgili mevzuat hükümleri ve yukarıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır.

Teknik destek faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren Teknik Şartnameler ve yüklenici ile yapılacak Standart Sözleşme, Teknik Destek Programı Teklif Bilgileri, Zarf Bilgileri ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Örnek Teknik Destek Sözleşmeleri
İNDİR
Teknik Destek Teklif Bilgileri
İNDİR
Zarf Bilgileri
İNDİR
Teknik Şartnameler
İNDİR
2021 yılı Teknik Destek Programı 2. Dönem

Teknik Destek (TD) Programının amacı; Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlamasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Programdan, kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, İl/ İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, vb.), yerel yönetimler ve mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları), üniversiteler, fakülteler, meslek yüksekokulları, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, borsalar vb.), sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, birlikler vb.), organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, birlik ve kooperatifler, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri ve iş geliştirme merkezleri ile kâr amacı güden işletmeler yararlanabilirler. Teknik Destek Programı 2. Dönemi için son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 saat 17.00’dır.

Başvurunun yapılabilmesi için KAYS’ a (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) kayıt olup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım Ajans internet sitesinde yer almaktadır. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler de KAYS’ a yüklenmeli ve sistemin verdiği referans numarası üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanmalıdır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Ancak başvuru sahibinin e-imzası olmadığı durumlarda taahhütname ıslak imza ile imzalanarak kapalı zarf içinde; taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıda açık adresleri bulunan Ajans Merkez Binasına veya başvuru sahibinin bulunduğu ildeki Yatırım Destek Ofisi’ne sunulması gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Serhat Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Merkez Binası

Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:117

Merkez/ Kars

Ağrı Yatırım Destek Ofisi

Erzurum Caddesi Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Binası

Kat:3 Merkez/Ağrı

Ardahan Yatırım Destek Ofisi

Karagöl Mahallesi Kongre Caddesi İskan Sokak

(Yeni Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası)

No:64 Kat:2

Merkez/ARDAHAN

Iğdır Yatırım Destek Ofisi

Cumhuriyet Mahallesi 503. Sokak

Ağgül İş Merkezi No: 11 Kat:3/17

Merkez/Iğdır

2021 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI II. DÖNEM (TRA2-21-TD02) SONUÇ İLANI

Başvuru sahiplerinin, destek almaya hak kazanan teknik destek başvurularına ilişkin listenin Ajans internet adresinde yayınlandığı 28 Mayıs 2021 tarihi itibari ile en geç on (10) iş günü içinde sözleşme imzalamak üzere KAYS’a gerekli belgeleri yüklemesi ve sözleşmelerin elektronik imza yoluyla veya ıslak imzalı bir şekilde imzalaması gerekmektedir. KAYS üzerinden doldurulan başvuru formu ve ekleri ile diğer destekleyici belgelerin çıktısı alınarak her sayfa paraflı, son sayfalar ise imzalı ve kapalı zarf içerisinde olacak şekilde matbu halde 1 (bir) asıl nüsha ve 1 (bir) suret ile Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir. Asıl nüsha kırmızı renkli dosyaya, suretler ise mavi renkli dosyalara yerleştirilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dr. İbrahim TAŞDEMİR

Genel Sekreter

Referans No

Başvurunun Adı

Başvuru Sahibi

TRA2/21/TD/0001

DTSO’nun Akreditasyon Sürecinin Başlatılması

Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı

TRA2/21/TD/0002

Ağrı Ticaret Ve Sanayi Odası Kurumsal Altyapısını Güçlendiriyor, Geleceğini Planlıyor

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası

TRA2/21/TD/0003

Ardahan Belediyesi İhale Mevzuatı, Hak ediş ve Yaklaşık Maliyet Programı Danışmanlık Hizmeti Eğitimi

ARDAHAN BELEDİYESİ

TRA2/21/TD/0004

PROJE HAZIRLAMA VE PCM EĞİTİMİ

IĞDIR İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ

TRA2/21/TD/0005

Eski Hükümlülerin Toplumsal Rehabilitasyonu

IĞDIR DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ

TRA2/21/TD/0006

AĞRI İÇİN ÇAL

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TRA2/21/TD/0007

Ormanlarımızdan Üretilen Odun Hammaddesinin Sınıf Ayrımının Yapılması

Sarıkamış Orman İşletmeleri Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0008

Netcad Eğitimi

Ağrı İl Özel İdaresi

TRA2/21/TD/0009

AĞRI DİYADİN KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ DANIŞMANLIK

DİYADİN KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

TRA2/21/TD/0011

Iğdır Esnafının Dijitalleşme Kapasitelerinin Artırılması

IĞDIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TRA2/21/TD/0013

Netcad Eğitimi

ARDAHAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

TRA2/21/TD/0014

Kars İli Tarımsal Yatırım Fırsatlarının Tanıtımı

KARS İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TRA2/21/TD/0017

İLETİŞİMDE ENGEL YOKTUR

AĞRI AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

TRA2/21/TD/0018

FİLİAL TERAPİ UYGULAMASI EĞİTİMİ

Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0019

ÇOCUK VE ERGENLERDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ UYGULAMALARI EĞİTİMİ

IĞDIR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

TRA2/21/TD/0020

P4C (ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE ) AĞRI

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0021

KARS İLİ VE İLÇELERİNDE Kİ SİVİL MİMARİ ÖRNEKLERİ ''AŞHANELER''

KARS MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

TRA2/21/TD/0023

ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI DİJİTAL DÜNYAYA AYAK UYDURUYOR

ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

TRA2/21/TD/0025

KARS İL MİLLİ EĞİİTM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE MESLEK LİSELERİNE YÖNELİK İHTİYAÇ ANALİZİ.

KARS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TRA2/21/TD/0026

Sağlık Ağızla Başlar: Çocuk ve Yetişkin Bireylerde Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi ve Tarama Programı I

Kafkas Üniversitesi

TRA2/21/TD/0028

AĞRI DAĞI TIRMANIŞ MALZEMELERİNİN TESPİTİ VE TIRMANIŞ EĞİTİMİ - 1

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TRA2/21/TD/0029

Sarıkamış Turizmi Altyapı Araştırması

Sarıkamış Kaymakamlığı

TRA2/21/TD/0030

Ağrı Dağı Bölge Doğa Sporları Geliştirme Projesi

Ağrı Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0031

SPSS ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri

FAHRETTİN KIRZIOĞLU BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

TRA2/21/TD/0033

DİYADİN TURİZM POTANSİYELİNİN TANITIM İLE ÖNE ÇIKARILMASI

T.C. DİYADİN BELEDİYESİ

TRA2/21/TD/0034

KARS KETESİ ve SARIKAMIŞ IN SİYAH İNCİSİ OBSİDYEN İN COĞRAFİ İŞARET YOLCULUĞU

Kars Ticaret ve Sanayi Odası

TRA2/21/TD/0035

KARS SADE/SARI YAĞI COĞRAFİ İŞARETİNE KAVUŞUYOR

Kars Ticaret ve Sanayi Odası

TRA2/21/TD/0036

KARS BORSA İLE FİNANSAL OKUR YAZAR YÖNETİCİLER YETİŞİYOR

KARS TİCARET BORSASI

TRA2/21/TD/0037

KARS TURİZMİ KATSO İLE GÜÇLENİYOR

Kars Ticaret ve Sanayi Odası

TRA2/21/TD/0038

Kars Ticaretinin Uluslararası Tanıtımı

KARS TİCARET BORSASI

TRA2/21/TD/0039

Kars ve Ardahan'da Alternatif Turizm Çeşit, Destinasyon ve Rotalarının Tanıtımı ve Markalaştırılması Projesi

Kuzey Doğa Derneği

2021 yılı Teknik Destek 2. Dönemine ait Satın Alma Süreci Hizmet Alım Duyurusu

Teklif vermek isteyen isteklilerin tekliflerini 01.07.2021 Perşembe günü saat 17:00’a kadar Serhat Kalkınma Ajansı’nın Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69 Merkez/KARS adresinde bulunan Merkez Hizmet Binasına elden imza karşılığı ya da posta yolu ile ulaştırması gerekmektedir. Elden veya posta yolu dışında iletilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif vermek isteyen isteklilerin uyması gereken diğer kurallar aşağıda sıralanmıştır.

1. Tekliflerin üzerinde hangi faaliyetlere yönelik teklif sunulduğu belirtilmelidir. Bu amaçla ekteki Zarf Bilgileri şablonu (Ek 3) kullanılmalıdır.

2. Teklifler aşağıda sıralanan belgelerin tümünü içermelidir. Eksik belge sunulan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif zarflarının içinde aşağıdaki belgeler sunulmalıdır.

a. Teknik Destek Programı Teklif Bilgileri (Ek 2) (Sadece firmayı temsile yetkili kişilerce imzalı, üzerinde firma kaşesi, tarih ve Ajans tarafından istenen diğer önemli bilgiler yer alan ve standart formatta ve bilgisayar ortamında hazırlanan teklifler dikkate alınır. Islak imzalı olmayan ya da el yazısı ile yazılan belge dikkate alınmayacaktır.)

b. İlgili teknik destek projesi için önerilen uzman / uzmanların özgeçmişleri (Bu belgelerin tüm sayfalarının firma yetkilisi tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur) Eğitimciler için sunulan özgeçmişlerde belirtilen tecrübelerin kanıtlayıcı dokümanlarla desteklenmesi gerekmektedir.

c. Teklif veren kişinin firmayı temsile yetkili kişi olduğunu gösterir belgenin fotokopisi, (Kazanan firmadan aslı talep edilecektir.)

d. İmza beyannamesi ya da imza sirküleri fotokopisi (Kazanan firmadan aslı talep edilecektir.)

e. Benzer iş tecrübelerini ve hizmet kalitesini gösteren, varsa iş bitirme belgeleri, referanslar, faturalar vb. bilgi/belgeler. (Bu belgelerin tüm sayfalarının firmayı temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur.)

f. Firma yetkilisi( varsa ortakları) ve ilgili eğitmenin TC kimlik belgelerinin fotokopisi ile bu kişilerin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmadığına dair taahhütname.

g. Firma yetkilisi ( varsa ortakları) ve ilgili eğitimi verecek kişinin adli sicil kaydı olmadığını gösterir belgeler sunulmalıdır.

3.Birden fazla faaliyet için teklif sunulması halinde bile her teklif için yukarıdaki maddelerde belirtilen belgeler belirtilen şekilde ayrı ayrı hazırlanmalı ve tasnif edilmelidir.

Değerlendirme ve Diğer Hususlar:

İsteklilerin teklifleri her bir faaliyet için ayrı hazırlanan teknik şartnamede belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Gelen teklifler içerisinde şartname ve mali açıdan en uygun olan ilk 5 (beş) teklif değerlendirmeye alınacaktır.

Teknik Destek programı kapsamında verilen teklifler götürü bedel üzerinden verilecektir. Teklifler KDV hariç toplam tutar üzerinden sunulmalıdır.

Teklif gönderdikten sonra ajansı 0 (474) 212 52 00 numaralı telefondan arayıp, teklifinizin Beşeri Sermaye ve Koordinasyon Birimine (Evrak Kayıt; dahili 1201/1200) ulaşıp ulaşmadığı konusunda teyit almanız yararınıza olacaktır.

Hiçbir şekilde revize teklif istenmeyecek olup, gönderdiğiniz teklif son teklif olarak dikkate alınacaktır. Eksik belgeler tamamlatılmayacaktır.

Hizmet alımından sonra işlerin tamamlanmasını takiben fatura ile birlikte firmanın vergi ve sgk borcu olmadığını gösteren belgelerini de sunmaları gerekmektedir.

Başvuru yapılması durumunda ilgili mevzuat hükümleri ve yukarıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır.

Teknik destek faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren Teknik Şartnameler ve yüklenici ile yapılacak Standart Sözleşme, Teknik Destek Programı Teklif Bilgileri, Zarf Bilgileri ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Örnek Teknik Destek Sözleşmesi
İNDİR
Teknik Destek Teklif Bilgileri
İNDİR
Teknik Şartnameler
İNDİR
Zarf Bilgileri
İNDİR
2021 Yılı Teknik Destek 2. Dönemi Kazanan Firmalar

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

HİZMET SAĞLAYICI FİRMA

TRA2/21/TD02/0001

DTSO'nun Akreditasyon Sürecinin Başlatılması

Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası

Proked Akademi Danışmanlık Org. Tic. Ltd. Şti.

TRA2/21/TD02/0002

Ağrı Ticarete ve Sanayi Odası Kurumsal Altyapısını Güçlendiriyor, Geleceğini Planlıyor

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası

MB Akademi Eğitim Danışmanlık Proje İç ve Dış Tic. Ltd. Şti

TRA2/21/TD/0003

Ardahan Belediyesi İhale Mevzuatı, Hak ediş ve Yaklaşık Maliyet Programı Danışmalık Hizmeti Eğitimi

Ardahan Belediyesi

Gena Eğitim Bil. Yay. Dan. Org. San. Tic. Ltd. Şti

TRA2/21/TD/0004

Proje Hazırlama ve PCM Eğitimi

Iğdır İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü

İped Dan. Eğt. Ve Bil. Ltd. Şti

TRA2/21/TD/0005

Eski Hükümlülerin Toplumsal Rehabilitasyonu

Iğdır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

Erzurum Tek Seçenek Operatörlük Kursu

TRA2/21/TD/0006

Ağrı İçin Çal

Ağrı İl Kültür Turizm Müdürlüğü

Yıldız Haber Ajansı Org. Tur. Otel İnş. Gıda Nak.San. Tic. Ltd. Şti.

TRA2/21/TD/0008

Netcad Eğitimi

Ağrı İl Özel İdaresi

Netcad Yazılım Anonim Şirketi

TRA2/21/TD/0009

Ağrı Diyadin Köylere Hizmet Götürme Birliği Danışmanlık

Diyadin Köylere Hizmet Götürme Birliği

Günışığı Tur. Yay. Paz. Bil. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti

TRA2/21/TD/0011

Iğdır Esnafının Dijitalleşme Kapasitelerinin Artırılması

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası

İped Dan. Eğt. Ve Bil. Ltd. Şti

TRA2/21/TD/0013

Netcad Eğitimi

Ardahan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü

Netcad Yazılım Anonim Şirketi

TRA2/21/TD/0014

Kars İli Tarımsal Yatırım Fırsatlarının Tanıtımı

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Netrevart Bilişim ARGE Dan. Org. Basım San. Tic. Ltd.Şti

TRA2/21/TD/0017

İletişimde Engel Yoktur

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0018

Filial Terapi Uygulaması Eğitimi

Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü

Proked Akademi Dan. Org. Tic. Ltd. Şti

TRA2/21/TD/0019

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları Eğitimi

Iğdır Rehberlik Araştırma Merkezi

Psikomerkez ARGE Eğt. Dan. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti

TRA2/21/TD/0020

P4C Çocuklar İçin Felsefe

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Analiz Kariyer Dan. Eğit. Özel İstih. İnş. Kay. Tur. İş.İç ve Dış Tic. Ltd. Şti

TRA2/21/TD/0023

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Dijital Dünyaya Ayak Uyduruyor

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası

Trabzon (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Eğitim ve Danışmanlık AŞ) ABİGEM

TRA2/21/TD/0025

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bünyesinde Meslek Liselerine Yönelik İhtiyaç Analizi

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Proked Akademi Dan. Org. Tic. Ltd. Şti

TRA2/21/TD/0028

Ağrı Dağı Tırmanış Malzemelerinin Tespiti ve Tırmanış Eğitimi

Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı

TRA2/21/TD/0029

Sarıkamış Turizmi Altyapı Araştırması

Sarıkamış Kaymakamlığı

DETA Danışmanlık Eğitim, Tanıtım ve Org. Tic. Ltd. Şti

TRA2/21/TD/0030

Ağrı Dağı Bölge Doğa Sporları Geliştirme Projesi

Ağrı Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı

TRA2/21/TD/0031

SPSS ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Fahrettin KIRZIOĞLU Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0033

Diyadin Turizm Potansiyelinin Tanıtım İle Öne Çıkarılması

Diyadin Belediyesi

Asuman KERKEZ

TRA2/21/TD/0034

Kars Ketesi ve Sarıkamış'ın Siyah İncesi Obsidiyen'in Coğrafi İşaret Yolculuğu

Kars Ticaret ve Sanayi Odası

Makrobel Ltd. Şti

TRA2/21/TD/0035

Kars Sade/Sarı Yağı Coğrafi İşaretine Kavuşuyor

Kars Ticaret ve Sanayi Odası

Makrobel Ltd. Şti

TRA2/21/TD/0036

Kars Borsa ile Finansal Okur Yazar Yöneticiler Yetişiyor

Kars Ticaret Borsası

İped Dan. Eğt. Ve Bil. Ltd. Şti

TRA2/21/TD/0037

Kars Turizmi KATSO ile Güçleniyor

Kars Ticaret ve Sanayi Odası

Nubest AR-GE Danışmanlık San. Tic. Ltd Şti

TRA2/21/TD/0038

Kars Ticaretinin Uluslararası Tanıtımı

Kars Ticaret Borsası

Netrevart Bilişim ARGE Dan. Org. Basım San. Tic. Ltd.Şti

TRA2/21/TD/0039

Kars ve Ardahan'da Alternatif Turizm Çeşit, Destinasyon ve Rotalarının Tanıtımı ve Markalaştırılması Projesi

Kuzey Doğa Derneği

Lumuşendu Danışmanlık Eğt. San. Tic Ltd. Şti.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

2020 Yılı Teknik Destek Programları

Teknik Destek (TD) Programının amacı; Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlamasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır. Programdan, kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, İl/ İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, vb.), yerel yönetimler ve mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları), üniversiteler, fakülteler, meslek yüksekokulları, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, borsalar vb.), sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, birlikler vb.), organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, birlik ve kooperatifler, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri ve iş geliştirme merkezleri ile kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilirler. Teknik Destek Programı 5. Dönemi için son başvuru tarihi 30 Ekim 2020 saat 17.00’dır.

Başvurunun yapılabilmesi için KAYS’ a (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) kayıt olup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım Ajans internet sitesinde yer almaktadır. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler de KAYS’ a yüklenmeli ve sistemin verdiği referans numarası üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanmalıdır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Ancak başvuru sahibinin e-imzası olmadığı durumlarda taahhütname ıslak imza ile imzalanarak kapalı zarf içinde; taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıda açık adresleri bulunan Ajans Merkez Binasına veya başvuru sahibinin bulunduğu ildeki Yatırım Destek Ofisi’ne sunulması gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Serhat Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

2020 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 3. DÖNEM YÜKLENİCİ FİRMALAR

2021 yılı Teknik Destek Programı 3. Dönemi sonuçlarına göre teknik destek almaya hak kazanan kurumlara talep ettikleri hizmetleri sağlayacak olan istekli firmaların belirlenmesi amacıyla sitemizde 10.08.2021 tarihinde ilana çıkılmış ve teklif verebilmek için son başvuru tarihi 19.08.2021 saat 17:00 olarak belirlenmiştir. İlanda belirlenen adresimize belirlenen gün ve saat sonunda ulaşan teklifler arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda kazanan hizmet sağlayıcı firmalar aşağıdaki gibidir.

REFERANS NUMARASI

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ KURUM / KURULUŞ

HİZMET SAĞLAYICI FİRMA

TRA2/21/TD/0040

Teknik Destek Eğitimi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Proked Akademi Danışmanlık Org. Tic. Ltd. Şti.

TRA2/21/TD/0042

Netcad Eğitim Programı

Kars İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü

Teklif Gelmemiştir.

TRA2/21/TD/0044

Teknoloji Geliştirme Bölgesi İlk Adımlar

Ardahan Üniversitesi

Deta Danışmanlık Eğitim, Tanıtım Ve Org. Tic. Ltd. Şti

TRA2/21/TD/0047

Iğdır Üniversitesi'nde ISO9001 Eğitimi İle Kalite Yükseltiyoruz.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Proked Akademi Danışmanlık Org. Tic. Ltd. Şti.

TRA2/21/TD/0048

Teknoloji İle Eğitim Kolaylaşıyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Proked Akademi Danışmanlık Org. Tic. Ltd. Şti.

TRA2/21/TD/0050

Yönetici Yetiştirme Programı

Iğdır Ticaret Ve Sanayi Odası

İped Dan. Eğt. Ve Bil. Ltd. Şti

TRA2/21/TD/0051

Üyelerimizin E-Ticaret Ve Algı Farkındalıkları Arttırılıyor

Iğdır Ticaret Ve Sanayi Odası

İped Dan. Eğt. Ve Bil. Ltd. Şti

TRA2/21/TD/0052

Ana Arılarda Uygulamalı Suni Tohumlama Eğitimi Projesi

Kafkas Arısı Üretim Eğitim Ve Gen Merkezi Müdürlüğü

Gökgül Macahel Arıcılık Tur. Ve Tic. Ltd. Şti.

TRA2/21/TD/0053

Kagem Arı Sağlığı Ve Ürünleri Laboratuvarı Bal Analiz Cihazlarının (Hplc,Gc-Ms) Validasyonu Ve Eğitim

Kafkas Arısı Üretim Eğitim Ve Gen Merkezi Müdürlüğü

Uygun Teklif Gelmemiştir.

TRA2/21/TD/0054

Iğdır İli Ürün Haritası Araştırma Raporu Hazırlanmasına Yönelik Danışmanlık Hizmeti

Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü

İped Dan. Eğt. Ve Bil. Ltd. Şti

TRA2/21/TD/0055

Online Nicel Ve Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi

Iğdır Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Uygun Teklif Gelmemiştir.

TRA2/21/TD/0056

Eğitimle Güçleniyoruz

Posof İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü

İndata Endistiriyel Veri Teknolojileri San. Tic. A.Ş

TRA2/21/TD/0059

Amos Ve Spss Eğitimi

Kafkas Üniversitesi

Proked Akademi Danışmanlık Org. Tic. Ltd. Şti.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

2020 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 5. DÖNEM YÜKLENİCİ FİRMALAR

2020 yılı Teknik Destek Programı 5. Dönemi sonuçlarına göre teknik destek almaya hak kazanan kurumlara talep ettikleri hizmetleri sağlayacak olan istekli firmaların belirlenmesi amacıyla sitemizde 25.12.2020 tarihinde ilana çıkılmış ve teklif verebilmek için son başvuru tarihi 11.01.2021 saat 16:00 olarak belirlenmiştir. İlanda belirlenen adresimize belirlenen gün ve saat sonunda ulaşan teklifler arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda kazanan hizmet sağlayıcı firmalar aşağıdaki gibidir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

HİZMET SAĞLAYICI FİRMA

TRA2/20/TD/0096

Ardahan Belediyesi İhale Mevzuatı, Amp Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı Danışmalık Hizmeti Eğitimi

Ardahan Belediyesi

Uygun Teklif Gelmemiştir.

TRA2/20/TD/0101

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Patent, Faydalı Model ve Coğrafi İşaret Eğitimi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Indata Endüstriel Veri Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

TRA2/20/TD/0102

Kobilerimiz Yeni Normallerde Büyümeye Devam Ediyor

Kars Ticaret ve Sanayi Odası

İPED Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Ltd. Şti.

TRA2/20/TD/0104

Temel Dağcılık Eğitim Kampı ve Zirve Tırmanışı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Türkiye Dağcılık Federasyonu

TRA2/20/TD/0107

Eleşkirt Belediye Başkanlığı Parke Taşı İş Başı Eğitimi Verme

Eleşkirt Belediyesi

Eroğlu İnş. Tur. San. ve Tic.Ltd. Şti.

TRA2/20/TD/0108

Eleşkirt İlçesi İmar Revizyonu Yapılması

Eleşkirt Belediyesi

Muhammed Aydemir

TRA2/20/TD/0111

Ağrı Plan, Proje Uygulama, İzleme ve Tanıtım Sistemi Projesi Aprosis

Ağrı Valiliği

Kazım AKYOL

TRA2/20/TD/00112

Proje Yazma Eğitimi

Ağrı Valiliği

İPED Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Ltd. Şti.

TRA2/20/TD/00113

Sınırlı Sorumlu Ardahan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurumsal Kapasitenin Artırılması Teknik Destek Projesi

Sınırlı Sorumlu Ardahan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi

Figen Konak Marka Patent ve Dan. Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

TRA2/20/TD/00116

Kalkınmanın Adı: Iğdır Tarım

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Netcad Yazılım A.Ş.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız