- A + A
Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi

ASGPB genel olarak Serhat Kalkınma Ajansı'nın tüm etkinliklerinde paydaşları ile ilişkisi ve işbirliğini koordine eden, Bölgesel Gelişim Planı ve benzeri stratejilerin oluşturulma sürecini planlayıp sürdüren birimdir. ASGPB'nin görev ve yetkileri şunlardır :

1. Serhat illerinde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik
araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

2. Serhat illeri ile ilgili verileri toplamak, güncellemek, veri tabanları oluşturmak,

3. Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

4. Yerel aktörlerin katılımı ile sektörel analizler, Bölgesel Gelişme Planı'na uygun operasyonel programları hazırlamak,

5. Ulusal Kalkınma Planı'na uyumlu olarak serhat illeri Bölgesel Gelişme Planı'nı paydaşların katılımı ile hazırlamak,

6. Serhat illeri vizyonunun, kalkınma stratejisinin paydaşlar tarafından benimsenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

7. Ajansın yıllık çalışma programı ve bütçesini konsolide etmek,

8. Ajansın altı aylık ara raporlarını ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, mevzuatla belirlenmiş mercilere sunmak,

9. Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına destek sağlamak,

10. Bölgede kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından yürütülen, bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projelere katkı sağlamak,

11. Ajansın ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılımı ve tanıtımının gerçekleştirilmesinde koordinasyonu sağlamak,

12. Ajansın yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesinde koordinasyonu sağlamak,

13. Ajansın yıllık yayın ve organizasyon faaliyetlerini Halkla İlişkiler Sorumlusu ile birlikte planlamak,

14. Ajans personelinin, Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelerinin eğitim ihtiyaçlarına paralel olarak Halkla İlişkiler Birimi ile yıllık eğitim programı yapmak,

15. Yerel kapasitenin artırılmasına yönelik eğitim ihtiyaçlarının tespitini, planlanmasını ve koordinasyonunu yapmak.