- A + A
Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Birimi

- Ajans ile kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar arasındaki iletişimi en iyi şekilde sağlamak ve yönetmek için Kurumsal iletişim stratejisini hazırlar, uygular ve periyodik olarak günceller.

- Ajansın misyonuna ve vizyonuna uygun olarak, Ajans ilgili yıl Çalışma Programında belirtilen bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki tanıtım faaliyetlerini diğer birimlerin de desteğini alarak organize eder ve yürütür.

- Gerçekleştireceği tüm tanıtım faaliyetlerinin Ajansın tanınırlık ve bilinirlik düzeyini artırıcı nitelikte olmasını sağlayacak önlemleri alır, bunların uygulanmasını takip eder ve raporlar.

- Ajansın faaliyetlerini tanıtmak amacıyla, genel tanıtım ve bilgilendirme materyallerini hazırlar/hazırlatır.

- Destek yönetimi kapsamında yürütülen görünürlük faaliyetleri çerçevesinde broşür, dosya, ajanda ve diğer görsel materyalin hazırlanmasında ilgili birimlere talepleri doğrultusunda destek sağlar.

- Ajans faaliyetlerinin duyurulması ve kamuoyuna bilgi verilmesine yönelik olarak basın toplantısı faaliyetlerini organize eder.

- Ajansın medya organları ile ilişkilerinin etkin ve düzenli olmasını, söz konusu basın organları nezdindeki temsilinin sürekliliğinin sağlanmasını ve kurulan ilişkilerin, Ajans kurum kimliğine ve misyonuna uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamaya yönelik önlemleri alır, uygulamaları takip eder ve raporlar.

- Ajans faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasını sağlamak amacıyla, üç aylık periyotlarla bilgilendirme bültenleri hazırlar.

- Ajans faaliyetlerinin duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik olarak yazılı/ görsel medya haberleri hazırlanması faaliyetlerini organize eder ve yürütür.

- Bölgenin tanıtımına yönelik olarak profesyonel kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde teknik destek almak suretiyle belli konularda tanıtım, reklam ve belgesel filmlerin çekilmesini sağlar.

- Ajansın değişik medya kuruluşlarının hazırladığı televizyon programlarında temsil edilmesi amacıyla araştırmalar yapar, öneriler hazırlar ve gerekli çalışmalar organize eder.

- Bölgenin tanıtılmasına yönelik olup diğer kurumlarca düzenlenen çalıştay, panel, konferans, sempozyum ve fuar organizasyonlarına, etkin iletişim kanallarını tesis etmek, işbirliklerini geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla katılım sağlar.

- Yurt içi ve yurt dışındaki kalkınma ajansları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel sektör temsilcileri ve diğer ilgililer arasındaki tanıtım eksenli işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak ve geliştirmek amacıyla tanıtım ekseninde ortak projeler geliştirir ve uygulanmasını takip eder.

- Bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması ve bölgenin marka değerini artırmak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunur.

- Bölgenin güçlü yönlerini ve potansiyellerini tanıtmak amacıyla, bunları ön plana çıkaran yazılı ve görsel yayınları diğer birimlerle işbirliği içindehazırlar/hazırlatır.

- Kurumsal iletişim ve tanıtım faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan ve kendisine iletilen tüm dijital verileri ve basılı materyalleri arşivler.

- Bölgede ve Ulusal ölçekte yayın yapan yerel ve yaygın basın organlarının günlük olarak takip edilmesini sağlayacak önlemleri alarak bu önlemlerin uygulaması takip eder.

- Sektörel, kültürel, iktisadî ve sosyal alanlardaki gelişmeleri ve işbirliği yapılan kurum ve kuruluşların yayınlarını takip eder ve bu konularda çıkan çeşitli yayınların temin edilerek Ajans kütüphanesine eklenmesini sağlar.

- Ajansın kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği her türlü faaliyete ilişkin kayıt altına alınmış olan video ve fotoğraf görüntülerini istenildiği anda ulaşılabilecek şekilde belirli bir düzen ve sistematik içerisinde arşivler.

- Ajansın internet sitesine ilişkin genel konulu içerikleri oluşturur ve güncelliğini sağlar.

- Diğer kurum ve kuruluşların güncel hibe ve desteklerine ilişkin ilanları Ajans internet sitesinde yayınlayarak erişimi kolaylaştırır ve konuyla ilgili bilgiyi yayar.