Açık Destek Programları
- A + A

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı
2022 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI ÖN BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Uygun Başvuru Sahipleri: Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden tüzel kişiler uygun başvuru sahibidir.

Program Öncelikleri:

Öncelik-1:İstihdam Edilebilirliği Artırmak

Öncelik-2:Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

Öncelik-3:Sosyal İçerme

Öncelik-4:Sosyal Sorumluluk

Program kapsamında sunulan projelerin bütçesinin asgari 1 milyon TL olması gerekmektedir.

Program kapsamında 14 Ocak 2022 olarak belirlenen ön başvuru formu teslim süresi 21.01.2022 tarihi saat 18:00’a kadar uzatılmış olup söz konusu formlar, KarsYatirimDestekOfisi@serka.gov.tr mail adresine gönderilmelidir. Serhat Kalkınma Ajansı’na mail ortamından sunmuş olduğunuz ön başvurular, program kapsamında fikirlerinizin alınması amacını taşımaktadır. Fikirleriniz, proje havuzu kapsamında değerlendirilecek olup Ajans Değerlendirme Komisyonu tarafından oluşturulan kısa liste ile 2022 yılı SOGEP başvurularının hazırlanması aşamasında yeniden görüşülecek, hazırlanmasına destek olunan başvurular Değerlendirme Komitesince değerlendirilecektir. Daha sonraki süreçte Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinden 4’er adet proje seçilerek Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden nihai başvurular alınacak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacaktır.

Projenizi hazırlarken ekte verilen 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Usul Esasları’na riayet edilmesi gerekmektedir. Aklınıza takılan her hususta ve proje kurgunuzu oluşturma noktasında yardıma ihtiyaç duyduğunuzda0 (474) 212 52 00 numarası üzerinden ajans personelleri ile iletişim kurabilirsiniz.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Usul ve Esaslar
İNDİR
İlan Metni
İNDİR
Ön Başvuru Formu
İNDİR
Fizibilite Destek Programı
2021 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI

Fizibilite Desteği (FZD) Programının amacı; TRA2 Bölgesi’nde ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamaktır.

Programdan; kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, İl/ İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, vb.), yerel yönetimler ve mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları), üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, borsalar vb.), kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, vb.), organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, kar amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri ve iş geliştirme merkezleri yararlanabilirler. Fizibilite Desteği Programı için son başvuru tarihi online olarak 24 Aralık 2021 saat 17.00 matbu olarak ise 31 Aralık 2021 saat 17.00’dir.

Başvurunun yapılabilmesi için KAYS’ a (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) kayıt olup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım Ajans internet sitesinde yer almaktadır. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler de KAYS’ a yüklenmeli ve sistemin verdiği referans numarası üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanmalıdır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Ancak başvuru sahibinin e-imzası olmadığı durumlarda taahhütname ıslak imza ile imzalanarak kapalı zarf içinde; taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıda açık adresleri bulunan Ajans Merkez Binasına veya başvuru sahibinin bulunduğu ildeki Yatırım Destek Ofisi’ne sunulması gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Serhat Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Merkez Binası

Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:117

Merkez/ Kars

Ağrı Yatırım Destek Ofisi

Erzurum Caddesi Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Binası

Kat:3 Merkez/Ağrı

Ardahan Yatırım Destek Ofisi

Karagöl Mahallesi Kongre Caddesi İskan Sokak

(Yeni Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası)

No:64 Kat:2

Merkez/ARDAHAN

Iğdır Yatırım Destek Ofisi

Cumhuriyet Mahallesi 503. Sokak

Ağgül İş Merkezi No: 11 Kat:3/17

Merkez/Iğdır

Başvuru Formu ve Destekleyici Belgeler
İNDİR
Başvuru Rehberi
İNDİR
Fizibilite Etüdü Formatı
İNDİR
2021 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI SONUÇLARI

2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan proje listesi aşağıda yer almaktadır:

REFERANS NUMARASI

BAŞVURU SAHİBİ

PROJE ADI

TRA2/21/FZD/0001

Eleşkirt Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

Güneykaya Kış Sporları Merkezi Fizibilitesi

TRA2/21/FZD/0002

Ağrı İl Özel İdaresi

Gürbulak ile Dilucu Sınır Kapıları Arasında Karayolu Planlanması ve Horasan-Gürbulak Eski Demiryolunun Faaliyete Geçirilmesi

TRA2/21/FZD/0004

Ardahan Belediyesi

Ardahan Belediyesi Karma Yem Fabrikası Fizibilite Raporu Projesi

Başarılı bulunan faaliyetlerin başvuru sahiplerinin resmi yollardan yapılacak tebligatı beklemeksizin 11.05.2021günü,saat 17:00’akadar Ajans tarafından e-posta yoluyla talep edilecek sözleşme ön hazırlık süreci belgelerini KAYS’a yüklemesi ve matbu olarak Ajansa sunmaları gerekmektedir.

Sözleşme davetleri, Ajans tarafından talep edilen belgelerin sunulmasını müteakip gönderilecektir. Matbu belgelerin gerçeğe aykırı yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması ya da belgelerin belirtilen son teslim tarihine kadar sunulmaması durumlarında başvuru sahibi sözleşme imzalama hakkını kaybedecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Teknik Destek Programları
2021 yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem

Programdan, kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, İl/ İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, vb.), yerel yönetimler ve mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları), üniversiteler, fakülteler, meslek yüksekokulları, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, borsalar vb.), sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, birlikler vb.), organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, birlik ve kooperatifler, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri ve iş geliştirme merkezleri ile kâr amacı güden işletmeler yararlanabilirler. Teknik Destek Programı 4. Dönemi için son başvuru tarihi31Ağustos2021 saat 17.00’dır.

Başvurunun yapılabilmesi için KAYS’ a (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) kayıt olup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım Ajans internet sitesinde yer almaktadır. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler de KAYS’ a yüklenmeli ve sistemin verdiği referans numarası üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanmalıdır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Ancak başvuru sahibinin e-imzası olmadığı durumlarda taahhütname ıslak imza ile imzalanarak kapalı zarf içinde; taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıda açık adresleri bulunan Ajans Merkez Binasına veya başvuru sahibinin bulunduğu ildeki Yatırım Destek Ofisi’ne sunulması gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Serhat Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Merkez Binası

Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69

Merkez/ Kars

Ağrı Yatırım Destek Ofisi

Fırat Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Binası

Kat:3 Merkez/Ağrı

Ardahan Yatırım Destek Ofisi

Karagöl Mahallesi Kongre Caddesi İskan Sokak

(Yeni Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası)

No:64 Kat:2

Merkez/ARDAHAN

Iğdır Yatırım Destek Ofisi

Cumhuriyet Mahallesi 503. Sokak

Ağgül İş Merkezi No: 11 Kat:3/17

Merkez/Iğdır

Başvuru Rehberi
İNDİR
Başvuru Formu ve Ekleri
İNDİR
2021 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI IV. DÖNEM (TRA2-21-TD04) SONUÇ İLANI

Başvuru sahiplerinin, destek almaya hak kazanan teknik destek başvurularına ilişkin listenin Ajans internet adresinde yayınlandığı 21 Eylül 2021 tarihi itibari ile en geç on (10) iş günü içinde sözleşme imzalamak üzere KAYS’a gerekli belgeleri yüklemesi ve sözleşmelerin elektronik imza yoluyla veya ıslak imzalı bir şekilde imzalaması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dr. İbrahim TAŞDEMİR

Genel Sekreter

Referans No

Başvuru Adı

Başvuru Sahibi Adı

TRA2/21/TD/0064

Ani Örenyeri Anıtsal Yapıların V. Etap (G Bölümü) Yapı Kimlik Kartlarının Hazırlama Çalışması

Kars İl Kültür Turizm Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0066

Ağrı Tarım ve Hayvancılığına Farklı Bir Bakış Tanıtım Filmi

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0067

EKAP Eğitimi ve Danışmanlık Projesi

Eleşkirt Belediyesi

TRA2/21/TD/0068

Hayatına Yön Ver 2

Iğdır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0070

SERKA ile Üyelerimiz Yalın Üretim Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Alıyor

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası

TRA2/21/TD/0072

SERKA ile Kooperatiflerimiz Kurumsallaşıyor

Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0073

Kooperatiflerimiz Dijital Çağa Ayak Uyduruyor

Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0074

Üyelerimiz Dijital Pazarlama ve Algı Yönetimi ile Ticaretlerini Geliştiriyor

Kars Ticaret ve Sanayi Odası

TRA2/21/TD/0075

Kars'ta Lider Yöneticiler Yetişiyor

Kars Ticaret ve Sanayi Odası

TRA2/21/TD/0076

Otizm Alanında Eğitmen Eğitimi ve Otizmli Bireylerin Ailelerine Yönelik Bilgilendirme

Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0077

Trafik Çocuk Oyun Parkı Teknik Destek Projesi

Ardahan Belediyesi

2021 yılı Teknik Destek 4. Dönemi Satın Alma Süreci Hizmet Alımı

Teklif vermek isteyen isteklilerin tekliflerini 19.11.2021 Cuma günü saat 17:00’a kadar Serhat Kalkınma Ajansı’nın Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69 Merkez/KARS adresinde bulunan Merkez Hizmet Binasına elden imza karşılığı ya da posta yolu ile ulaştırması gerekmektedir. Elden veya posta yolu dışında iletilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif vermek isteyen isteklilerin uyması gereken diğer kurallar aşağıda sıralanmıştır.

1. Tekliflerin üzerinde hangi faaliyetlere yönelik teklif sunulduğu belirtilmelidir. Bu amaçla ekteki Zarf Bilgileri şablonu (Ek 3) kullanılmalıdır.

2. Teklifler aşağıda sıralanan belgelerin tümünü içermelidir. Eksik belge sunulan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif zarflarının içinde aşağıdaki belgeler sunulmalıdır.

a. Teknik Destek Programı Teklif Bilgileri (Ek 2) (Sadece firmayı temsile yetkili kişilerce imzalı, üzerinde firma kaşesi, tarih ve Ajans tarafından istenen diğer önemli bilgiler yer alan ve standart formatta ve bilgisayar ortamında hazırlanan teklifler dikkate alınır. Islak imzalı olmayan ya da el yazısı ile yazılan belge dikkate alınmayacaktır.)

b. İlgili teknik destek projesi için önerilen uzman / uzmanların özgeçmişleri (Bu belgelerin tüm sayfalarının firma yetkilisi tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur) Eğitimciler için sunulan özgeçmişlerde belirtilen tecrübelerin kanıtlayıcı dokümanlarla desteklenmesi gerekmektedir.

c. Teklif veren kişinin firmayı temsile yetkili kişi olduğunu gösterir belgenin fotokopisi, (Kazanan firmadan aslı talep edilecektir.)

d. İmza beyannamesi ya da imza sirküleri fotokopisi (Kazanan firmadan aslı talep edilecektir.)

e. Benzer iş tecrübelerini ve hizmet kalitesini gösteren, varsa iş bitirme belgeleri, referanslar, faturalar vb. bilgi/belgeler. (Bu belgelerin tüm sayfalarının firmayı temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur.)

f. Firma yetkilisi( varsa ortakları) ve ilgili eğitmenin TC kimlik belgelerinin fotokopisi ile bu kişilerin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmadığına dair taahhütname.

g. Firma yetkilisi ( varsa ortakları) ve ilgili eğitimi verecek kişinin adli sicil kaydı olmadığını gösterir belgeler sunulmalıdır.

3.Birden fazla faaliyet için teklif sunulması halinde bile her teklif için yukarıdaki maddelerde belirtilen belgeler belirtilen şekilde ayrı ayrı hazırlanmalı ve tasnif edilmelidir.

Değerlendirme ve Diğer Hususlar:

İsteklilerin teklifleri her bir faaliyet için ayrı hazırlanan teknik şartnamede belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Gelen teklifler içerisinde şartname ve mali açıdan en uygun olan ilk 5 (beş) teklif değerlendirmeye alınacaktır.

Teknik Destek programı kapsamında verilen teklifler götürü bedel üzerinden verilecektir. Teklifler KDV hariç toplam tutar üzerinden sunulmalıdır.

Teklif gönderdikten sonra ajansı 0 (474) 212 52 00 numaralı telefondan arayıp, teklifinizin Yönetim Hizmetleri Birimine (Evrak Kayıt; dahili 2006) ulaşıp ulaşmadığı konusunda teyit almanız yararınıza olacaktır.

Hiçbir şekilde revize teklif istenmeyecek olup, gönderdiğiniz teklif son teklif olarak dikkate alınacaktır. Eksik belgeler tamamlatılmayacaktır.

Hizmet alımından sonra işlerin tamamlanmasını takiben fatura ile birlikte firmanın vergi ve sgk borcu olmadığını gösteren belgelerini de sunmaları gerekmektedir.

Başvuru yapılması durumunda ilgili mevzuat hükümleri ve yukarıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır.

Teknik destek faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren Teknik Şartnameler ve yüklenici ile yapılacak Standart Sözleşme, Teknik Destek Programı Teklif Bilgileri, Zarf Bilgileri ekte sunulmuştur.

Ek-1 Örnek Teknik Destek Sözleşmesi
İNDİR
Ek-2 TD Teklif Bilgileri
İNDİR
Ek-3 Zarf Bilgileri
İNDİR
Teknik Şartnameler
İNDİR
2021 Yılı Teknik Destek Programı 5. Dönem

Teknik Destek (TD) Programının amacı; Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlamasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır. Programdan, kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, İl/ İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, vb.), yerel yönetimler ve mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları), üniversiteler, fakülteler, meslek yüksekokulları, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, borsalar vb.), sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, birlikler vb.), organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, birlik ve kooperatifler, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri ve iş geliştirme merkezleri ile kâr amacı güden işletmeler yararlanabilirler. Teknik Destek Programı 5. Dönemi için son başvuru tarihi 28 Ekim 2021 saat 17.00’dır.

Başvurunun yapılabilmesi için KAYS’ a (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) kayıt olup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım Ajans internet sitesinde yer almaktadır. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler de KAYS’ a yüklenmeli ve sistemin verdiği referans numarası üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanmalıdır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Ancak başvuru sahibinin e-imzası olmadığı durumlarda taahhütname ıslak imza ile imzalanarak kapalı zarf içinde; taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıda açık adresleri bulunan Ajans Merkez Binasına veya başvuru sahibinin bulunduğu ildeki Yatırım Destek Ofisi’ne sunulması gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Serhat Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Merkez Binası

Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69

Merkez/ Kars

Ağrı Yatırım Destek Ofisi

Erzurum Caddesi Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Binası

Kat:3 Merkez/Ağrı

Ardahan Yatırım Destek Ofisi

Yeni Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası

Karagöl Mahallesi Kongre Caddesi

No:64 Kat:2 No:1

Merkez/ARDAHAN

Iğdır Yatırım Destek Ofisi

Cumhuriyet Mahallesi 503. Sokak

Ağgül İş Merkezi No: 11 Kat:3/17

Merkez/Iğdır

2021 Yılı Teknik Destek Programı
İNDİR
Başvuru Rehberi ve Ekleri
İNDİR
2021 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI V. DÖNEM (TRA2-21-TD05) SONUÇ İLANI

Başvuru sahiplerinin, destek almaya hak kazanan teknik destek başvurularına ilişkin listenin Ajans internet adresinde yayınlandığı 17 Kasım 2021 tarihi itibari ile en geç on (10) iş günü içinde sözleşme imzalamak üzere KAYS’a gerekli belgeleri yüklemesi ve sözleşmelerin elektronik imza yoluyla veya ıslak imzalı bir şekilde imzalaması gerekmektedir. KAYS üzerinden doldurulan başvuru formu ve ekleri ile diğer destekleyici belgelerin çıktısı alınarak her sayfa paraflı, son sayfalar ise imzalı ve kapalı zarf içerisinde olacak şekilde matbu halde 1 (bir) asıl nüsha ve 1 (bir) suret ile Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir. Asıl nüsha kırmızı renkli dosyaya, suretler ise mavi renkli dosyalara yerleştirilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Nurullah KARACA

Genel Sekreter V.

REFERANS NO

BAŞVURUNUN ADI

BAŞVURU SAHİBİ

TRA2/21/TD/0078

ELEŞKİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 500 KW GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ PROJELERİ ÇİZİMİ DANIŞMALIK PROJESİ

ELEŞKİRT BELEDİYESİ

TRA2/21/TD/0079

NETCAD EĞİTİM PROGRAMI


KARS İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TRA2/21/TD/0082


HAYATINA YÖN VER PROJESİ-4

IĞDIR DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ

TRA2/21/TD/0083


ARDAHAN SINIR TİCARET MERKEZİ İLE YURTDIŞI TİCARET KÖPRÜSÜ OLUYOR


ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

TRA2/21/TD/0084

APİTERAPİ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ EĞİTİMİ

AĞRI İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TRA2/21/TD/0085

IĞDIR İLİ SANAYİ ENVANTERİ ARAŞTIRMA RAPORU

IĞDIR İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ

TRA2/21/TD/0091

ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

TRA2/21/TD/0092


ERASMUS + HİBE PROGRAMI PROJE EĞİTİMİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

TRA2/21/TD/0094

ZABITA EĞİTİMİ

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

TRA2/21/TD/0095

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU, DOĞRUDAN TEMİN UYGULAMASI HAKKINDA VE TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

TRA2/21/TD/0096

CANCUR ERİĞİNİN AYIRT EDİCİ ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE COĞRAFİ İŞARET ALINMASI

ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

TRA2/21/TD/0098

ERASMUS+ PROJE YAZMA EĞİTİMİ

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TRA2/21/TD/0099

KOÇLUK (ÖĞRENCİ) EĞİTİMİ

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2021 yılı Teknik Destek Programı 5. Dönem Satın Alma Süreci Hizmet Alım Duyurusu

Teklif vermek isteyen isteklilerin tekliflerini 21.01.2022 Cuma günü saat 17:00’a kadar Serhat Kalkınma Ajansı’nın Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69 Merkez/KARS adresinde bulunan Merkez Hizmet Binasına elden imza karşılığı ya da posta yolu ile ulaştırması gerekmektedir. Elden veya posta yolu dışında iletilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif vermek isteyen isteklilerin uyması gereken diğer kurallar aşağıda sıralanmıştır.

1. Tekliflerin üzerinde hangi faaliyetlere yönelik teklif sunulduğu belirtilmelidir. Bu amaçla ekteki Zarf Bilgileri şablonu (Ek 3) kullanılmalıdır.

2. Teklifler aşağıda sıralanan belgelerin tümünü içermelidir. Eksik belge sunulan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif zarflarının içinde aşağıdaki belgeler sunulmalıdır.

a. Teknik Destek Programı Teklif Bilgileri (Ek 2) (Sadece firmayı temsile yetkili kişilerce imzalı, üzerinde firma kaşesi, tarih ve Ajans tarafından istenen diğer önemli bilgiler yer alan ve standart formatta ve bilgisayar ortamında hazırlanan teklifler dikkate alınır. Islak imzalı olmayan ya da el yazısı ile yazılan belge dikkate alınmayacaktır.)

b. İlgili teknik destek projesi için önerilen uzman / uzmanların özgeçmişleri (Bu belgelerin tüm sayfalarının firma yetkilisi tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur) Eğitimciler için sunulan özgeçmişlerde belirtilen tecrübelerin kanıtlayıcı dokümanlarla desteklenmesi gerekmektedir.

c. Teklif veren kişinin firmayı temsile yetkili kişi olduğunu gösterir belgenin fotokopisi, (Kazanan firmadan aslı talep edilecektir.)

d. İmza beyannamesi ya da imza sirküleri fotokopisi (Kazanan firmadan aslı talep edilecektir.)

e. Benzer iş tecrübelerini ve hizmet kalitesini gösteren, varsa iş bitirme belgeleri, referanslar, faturalar vb. bilgi/belgeler. (Bu belgelerin tüm sayfalarının firmayı temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur.)

f. Firma yetkilisi( varsa ortakları) ve ilgili eğitmenin TC kimlik belgelerinin fotokopisi ile bu kişilerin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmadığına dair taahhütname.

g. Firma yetkilisi ( varsa ortakları) ve ilgili eğitimi verecek kişinin adli sicil kaydı olmadığını gösterir belgeler sunulmalıdır.

3.Birden fazla faaliyet için teklif sunulması halinde bile her teklif için yukarıdaki maddelerde belirtilen belgeler belirtilen şekilde ayrı ayrı hazırlanmalı ve tasnif edilmelidir.

Değerlendirme ve Diğer Hususlar:

İsteklilerin teklifleri her bir faaliyet için ayrı hazırlanan teknik şartnamede belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Gelen teklifler içerisinde şartname ve mali açıdan en uygun olan ilk 5 (beş) teklif değerlendirmeye alınacaktır.

Teknik Destek programı kapsamında verilen teklifler götürü bedel üzerinden verilecektir. Teklifler KDV hariç toplam tutar üzerinden sunulmalıdır.

Teklif gönderdikten sonra ajansı 0 (474) 212 52 00 numaralı telefondan arayıp, teklifinizin İdari ve Mali İşler Birimine (Evrak Kayıt; dahili 1109) ulaşıp ulaşmadığı konusunda teyit almanız yararınıza olacaktır.

Hiçbir şekilde revize teklif istenmeyecek olup, gönderdiğiniz teklif son teklif olarak dikkate alınacaktır. Eksik belgeler tamamlatılmayacaktır.

Hizmet alımından sonra işlerin tamamlanmasını takiben fatura ile birlikte firmanın vergi ve sgk borcu olmadığını gösteren belgelerini de sunmaları gerekmektedir.

Başvuru yapılması durumunda ilgili mevzuat hükümleri ve yukarıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır.

Teknik destek faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren Teknik Şartnameler ve yüklenici ile yapılacak Standart Sözleşme, Teknik Destek Programı Teklif Bilgileri, Zarf Bilgileri ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Örnek TD Sözleşmesi
İNDİR
Teknik Destek Teklif Bilgileri
İNDİR
Zarf Bilgileri
İNDİR
Teknik Şartnameler
İNDİR
Mali Destek Programları
2021 Yılı Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı (Tra2/21/Rekap) İlanı

2021 yılı içerisinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) ile Kooperatif ve Birliklere yönelik olarak 12 Milyon TL bütçeli Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı uygulanacaktır. Programın amacı; Bölge ekonomisi için önem arz eden sektörlerde, verimliliğin, yenilikçi uygulamaların, kapasitenin, katma değerin, ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet edebilirliğin ve istihdamın artırılmasıdır. Program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, azami 600.000 TL’yi ve toplam proje bütçesinin % 50’sini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacaktır.

PROGRAMIN ADI

Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı (REKAP)

PROGRAMIN REFERANS NUMARASI

TRA2-21- REKAP

PROGRAMIN AMACI

Bölge ekonomisi için önem arz eden sektörlerde; verimliliğin, yenilikçi uygulamaların, kapasitenin, katma değerin, ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet edebilirliğin ve istihdamın artırılması.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Başvuru rehberinde “Uygun Projeler” başlığı altında sıralanan sektörler öncelikli olmak üzere imalat sanayinde üretim kapasitesinin artırılmasına, verimliliğin sağlanmasına, modern üretim tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına, katma değerli ürün üretilmesine ve ihracatın teşvik edilmesine,

Öncelik 2: Yöresel, tarımsal ve hayvansal ürün üretimi yapan işletmelerde örgütlenmeye, ürün çeşitlendirmesine, kapasite artışına, ihracata yönelik üretimin teşvik edilmesine, verimliliğe, markalaşmaya ve kaynak verimliliğinin sağlanmasına yönelik projeler.

ZORUNLU FAALİYETLER

 • Yalın Üretim Danışmanlığı
 • Enerji Verimliliği Danışmanlığı
 • Aile/Ortaklık/İşletme Anayasasının Oluşturulmasına Dair Danışmanlık
 • Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Danışmanlığı
 • Atık Yönetimi Danışmanlığı
 • Yönetim Danışmanlığı
 • Pazarlama ve Satış Danışmanlığı (e-ticaret, dış ticaret vs.)
 • Küresel Tedarik Zinciri Danışmanlığı (KTZ)

 • Başvuru sahipleri bu faaliyetlerden en az birini eklemek ve bütçede belirtmek zorundadır. Zorunlu danışmanlık faaliyetlerinden en az birini içermeyen proje teklifleri ön inceleme aşamasında elenecektir.

PROGRAMIN BÜTÇESİ

12.000.000 TL

PROJE SÜRESİ

Asgari 6 ay, Azami 18 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Öncelik

Uygun Başvuru Sahibi

Destek Oranı

Projelere Sağlanacak Asgari ve Azami Destek Tutarı

Öncelik için Öngörülen Toplam Bütçe

Öncelik 1

KOBİ’ler

%25-%50

200.000-600.000

7.000.000 TL

Öncelik 2

KOBİ’ler

%25-%50

100.000-600.000

5.000.000 TL

Kooperatifler ve Birlikler

%25-%50

100.000-400.000

SON BAŞVURU TARİHİ

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 06/08/2021 Saat: 23:59

Taahhütname için son teslim tarihi: 13/08/2021 Saat: 17:00


 • Uygun Projeler: Destek başvurusu yapılabilecek projeler
 • Tarımsal ve hayvansal ürün üretiminden, birincil üretim sonrası değer zincirinde yer alan tarıma dayalı sanayi işletmeleri kast edilmektedir.
 • Öncelikler kapsamında ayrılan tutarlar nihai olmayıp Ajansa sunulan projelerin sayısına ve niteliğine bağlı olarak projelerin değerlendirme süreci sonunda Ajans tarafından öncelikler arasında bütçe aktarımı yapılarak değiştirilebilecektir.
 • 5355 sayılı Kanun kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri uygun başvuru sahibi değildir.
Başvuru Rehberi
İNDİR
Başvuru Ekleri
İNDİR
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesi’nde gerçekleştirilecek olan 2021 yılı mali destek programı, Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması programı (TRA2/21/REKAP) kapsamında teklif edilecek projelerin, başvuru rehberlerinde belirtilecek usul ve esaslara göre teknik ve mali açılardan değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.

Kalkınma Ajansları Bağımsız Değerlendirici havuzunda yer almak isteyenlerin https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresinden erişebilecekleri KAYS’a “Bağımsız Değerlendirici Kullanıcısı” olarak kaydolmaları gerekmektedir. KAYS ortak havuzda kayıtlı olan, alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip adaylar arasından uzmanlık alanına, teklif çağrısının konusu ve öncelik alanlarının içeriği ile uyumuna göre belirleyerek bağımsız değerlendiricileri görevlendirecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Serhat Kalkınma Ajansı

İlan Metni
İNDİR
2021 YILI BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI (REKAP) BAŞVURU REHBERİ REFERANS NO: TRA2/21/REKAP SIKÇA SORULAN SORULAR

T.C Serhat Kalkınma Ajansı, 17.06.2021 tarihinde kamuoyuna ilan edilen Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı (REKAP) kapsamında potansiyel başvuru sahipleri; başvuru rehberi ve eklerinde anlaşılır olmayan ya da detaylı bilginin gerekli olduğu durumlarda yanıtlanmak üzere Ajansa soru yöneltebilmektedirler. Proje teklif çağrısı yönteminde önemli bir unsur olan eşit muamele ilkesi gereği, teklif çağrısı ile ilgili sorular, bütün potansiyel başvuru sahiplerinin aynı anda ve eşit düzeyde bilgiye ulaşması bakımından, Ajans internet sayfası üzerinden yayımlanmak suretiyle yanıtlanmaktadır. Bu bağlamda potansiyel başvuru sahipleri tarafından Ajansımıza sıkça sorulan sorular ve cevapları yayınlanmıştır.

Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı Sıkça Sorulan Sorular Listesi
İNDİR
BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI (REKAP) SONUÇ DUYURUSU

2021 yılı proje teklif çağrısı kapsamında Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı için 31 adet proje teklifi Serhat Kalkınma Ajansı’na sunulmuştur.

Proje teklifi başvurularının teslim alınmasının hemen ardından projelerin idari ve uygunluk kontrolü yapılarak, Ön İnceleme aşamasından geçen proje tekliflerinin teknik ve mali açılardan değerlendirilmesi, alanlarında deneyim ve uzmanlığa sahip bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan teknik ve mali değerlendirmeler üzerinde gerekli kontrolleri yaparak görüş oluşturmak ve bunları raporlamak amacıyla, alanlarında uzmanlık ve deneyime sahip üyelerden, kurumlarının muvafakiyeti ile Değerlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Değerlendirme Komitesinin görüş ve önerileri doğrultusunda Genel Sekreterlik Makamınca desteklenmesi önerilen proje tekliflerinin bütçeleri revize edilmiştir. Değerlendirme Komitesinin çalışmaları sonucunda oluşan başarılı proje listeleri ve revize bütçeleri Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunulmuştur.

Serhat Kalkınma Ajansı 81. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı kapsamında 16 adet projenin desteklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Destek almaya hak kazanan projelerin uygulama süreci; Ajansımız ile başvuru sahipleri arasında imzalanacak olan destek sözleşmesinin müteakip başlayacaktır. Ajans ile sözleşme imzalanmadanproje faaliyetlerine, proje bütçesinde yer verilen hiçbir mal ve hizmet vb. satın alımına hiçbir şekilde başlanmamasıgerekmektedir.

Başvuru Sahiplerine değerlendirme sonuçlarına ilişkin ayrıca elektronik yollardan bildirim yapılacaktır. Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine yapılacak elektronik bildirimde sözleşme imzalama aşamasında talep edilecek resmi belgelere ve diğer tanımlayıcı belgelere yer verilecektir.

Mali destek programına başvuruda bulunan tüm başvuru sahibi işletmelere ilgileri için teşekkürlerimizi sunarız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

S.N.

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

1

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0004

SERKA İLE GELECEĞİ DÜŞÜNÜYOR, GERİ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ ...

GAZİLER PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TİC. LTD.ŞTİ

2

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0005

EMPRİME BASKI TEKNOLOJİSİ İLE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİ ARTIRMA VE İHRACATI GELİŞTİRME PROJESİ

TURAÇ TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

3

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0020

POLATLAR 1 ARDAHAN İSTİHDAM KAPISI

POLATLAR 1 TEKSTİL İNŞAAT GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

4

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0015

AYAKKABI FABRİKASININ KAPASİTE GELİŞTİRME VE TEKNİK MODERNİZASYON PROJESİ

TORTOİSE AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

5

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0014

CONSEPT AYAKKABICILIK KAPASİTE GELİŞTİRME VE MODERNİZASYON PROJESİ

CONSEPT AYAKKABICILIK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

6

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0001

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİ TRANSFERİ İLE İSTİHDAM VE İHRACATTA ARTIŞ PROJESİ

BEKEM TEKSTİL HAYVANCILIK TARIM NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

7

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0003

PLASTİK MEYVE KASASI İMALATI İLE BÖLGENİN DIŞA BAĞIMLILIĞININ ÖNLENMESİ PROJESİ

FURKAN YAŞAR GIDA TEKS. TUR. İNŞ. AK. TAŞ. OTO. HAYV. ELEKT VE SAĞLIK HİZİŞL TİC. LTD.ŞTİ

8

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0006

SERKA İLE ELLER GÜVENDE

MRC TEKSTİL İNŞAAT GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

9

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0013

AVELİCE ASANSÖR SERKA İLE YÜKSELİYOR...

AVELİCE MAKİNA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

10

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0012

MİRTEKS ÜRETİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ VE YALIN ÜRETİME GEÇİŞ

MİRTEKS KONFEKSİYON İNŞAAT TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

11

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0016

TESİSİMİZ MODERNLEŞİYOR KURUMSAL YAPIMIZ GELİŞİYOR ÜRETİM KAPASİTEMİZ ARTIYOR

YEŞİLKAYA TRİKO TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

S.N.

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

1

TRA2/21/REKAP/ÖNC2/0002

SERKA İLE TARIMSAL SANAYİ BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞUYOR

HASEL YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2

TRA2/21/REKAP/ÖNC2/0001

AYR SÜT ARTIK HER YERDE

AYR SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

3

TRA2/21/REKAP/ÖNC2/0009

P.Ş. MANDIRA

BÜLENT ÖZŞAHİN

4

TRA2/21/REKAP/ÖNC2/0005

COĞRAFİ İŞARETLİ KARS KAŞARININ STANDARDİZASYONUN SAĞLANARAK, İHRACATA YÖNELİK ÜRETİM ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ

KOÇULU İTH İHR PAZ TEKS. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ

5

TRA2/21/REKAP/ÖNC2/0006

HASMANDIRA KAŞAR BÖLÜMÜ YENİ TEKNOLOJİ SOĞUK DEPO KAPASİTE ARTIRMA PROJESİ

HAS GIDA TARIM HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ AKARYAKIT TEKSTİL NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

2021 Yılı Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı (Tra2/21/Rekap) İlanı
BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI (REKAP) SONUÇ DUYURUSU

2021 yılı proje teklif çağrısı kapsamında Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı için 31 adet proje teklifi Serhat Kalkınma Ajansı’na sunulmuştur.

Proje teklifi başvurularının teslim alınmasının hemen ardından projelerin idari ve uygunluk kontrolü yapılarak, Ön İnceleme aşamasından geçen proje tekliflerinin teknik ve mali açılardan değerlendirilmesi, alanlarında deneyim ve uzmanlığa sahip bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan teknik ve mali değerlendirmeler üzerinde gerekli kontrolleri yaparak görüş oluşturmak ve bunları raporlamak amacıyla, alanlarında uzmanlık ve deneyime sahip üyelerden, kurumlarının muvafakiyeti ile Değerlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Değerlendirme Komitesinin görüş ve önerileri doğrultusunda Genel Sekreterlik Makamınca desteklenmesi önerilen proje tekliflerinin bütçeleri revize edilmiştir. Değerlendirme Komitesinin çalışmaları sonucunda oluşan başarılı proje listeleri ve revize bütçeleri Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunulmuştur.

Serhat Kalkınma Ajansı 81. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı kapsamında 16 adet projenin desteklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Destek almaya hak kazanan projelerin uygulama süreci; Ajansımız ile başvuru sahipleri arasında imzalanacak olan destek sözleşmesinin müteakip başlayacaktır. Ajans ile sözleşme imzalanmadanproje faaliyetlerine, proje bütçesinde yer verilen hiçbir mal ve hizmet vb. satın alımına hiçbir şekilde başlanmamasıgerekmektedir.

Başvuru Sahiplerine değerlendirme sonuçlarına ilişkin ayrıca elektronik yollardan bildirim yapılacaktır. Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine yapılacak elektronik bildirimde sözleşme imzalama aşamasında talep edilecek resmi belgelere ve diğer tanımlayıcı belgelere yer verilecektir.

Mali destek programına başvuruda bulunan tüm başvuru sahibi işletmelere ilgileri için teşekkürlerimizi sunarız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

S.N.

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

1

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0004

SERKA İLE GELECEĞİ DÜŞÜNÜYOR, GERİ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ ...

GAZİLER PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TİC. LTD.ŞTİ

2

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0005

EMPRİME BASKI TEKNOLOJİSİ İLE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİ ARTIRMA VE İHRACATI GELİŞTİRME PROJESİ

TURAÇ TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

3

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0020

POLATLAR 1 ARDAHAN İSTİHDAM KAPISI

POLATLAR 1 TEKSTİL İNŞAAT GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

4

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0015

AYAKKABI FABRİKASININ KAPASİTE GELİŞTİRME VE TEKNİK MODERNİZASYON PROJESİ

TORTOİSE AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

5

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0014

CONSEPT AYAKKABICILIK KAPASİTE GELİŞTİRME VE MODERNİZASYON PROJESİ

CONSEPT AYAKKABICILIK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

6

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0001

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİ TRANSFERİ İLE İSTİHDAM VE İHRACATTA ARTIŞ PROJESİ

BEKEM TEKSTİL HAYVANCILIK TARIM NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

7

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0003

PLASTİK MEYVE KASASI İMALATI İLE BÖLGENİN DIŞA BAĞIMLILIĞININ ÖNLENMESİ PROJESİ

FURKAN YAŞAR GIDA TEKS. TUR. İNŞ. AK. TAŞ. OTO. HAYV. ELEKT VE SAĞLIK HİZİŞL TİC. LTD.ŞTİ

8

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0006

SERKA İLE ELLER GÜVENDE

MRC TEKSTİL İNŞAAT GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

9

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0013

AVELİCE ASANSÖR SERKA İLE YÜKSELİYOR...

AVELİCE MAKİNA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

10

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0012

MİRTEKS ÜRETİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ VE YALIN ÜRETİME GEÇİŞ

MİRTEKS KONFEKSİYON İNŞAAT TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

11

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0016

TESİSİMİZ MODERNLEŞİYOR KURUMSAL YAPIMIZ GELİŞİYOR ÜRETİM KAPASİTEMİZ ARTIYOR

YEŞİLKAYA TRİKO TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

S.N.

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

1

TRA2/21/REKAP/ÖNC2/0002

SERKA İLE TARIMSAL SANAYİ BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞUYOR

HASEL YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2

TRA2/21/REKAP/ÖNC2/0001

AYR SÜT ARTIK HER YERDE

AYR SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

3

TRA2/21/REKAP/ÖNC2/0009

P.Ş. MANDIRA

BÜLENT ÖZŞAHİN

4

TRA2/21/REKAP/ÖNC2/0005

COĞRAFİ İŞARETLİ KARS KAŞARININ STANDARDİZASYONUN SAĞLANARAK, İHRACATA YÖNELİK ÜRETİM ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ

KOÇULU İTH İHR PAZ TEKS. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ

5

TRA2/21/REKAP/ÖNC2/0006

HASMANDIRA KAŞAR BÖLÜMÜ YENİ TEKNOLOJİ SOĞUK DEPO KAPASİTE ARTIRMA PROJESİ

HAS GIDA TARIM HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ AKARYAKIT TEKSTİL NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

2021 yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem
2021 yılı Teknik Destek 4. Dönemi Satın Alma Süreci Hizmet Alımı

Teklif vermek isteyen isteklilerin tekliflerini 19.11.2021 Cuma günü saat 17:00’a kadar Serhat Kalkınma Ajansı’nın Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69 Merkez/KARS adresinde bulunan Merkez Hizmet Binasına elden imza karşılığı ya da posta yolu ile ulaştırması gerekmektedir. Elden veya posta yolu dışında iletilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif vermek isteyen isteklilerin uyması gereken diğer kurallar aşağıda sıralanmıştır.

1. Tekliflerin üzerinde hangi faaliyetlere yönelik teklif sunulduğu belirtilmelidir. Bu amaçla ekteki Zarf Bilgileri şablonu (Ek 3) kullanılmalıdır.

2. Teklifler aşağıda sıralanan belgelerin tümünü içermelidir. Eksik belge sunulan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif zarflarının içinde aşağıdaki belgeler sunulmalıdır.

a. Teknik Destek Programı Teklif Bilgileri (Ek 2) (Sadece firmayı temsile yetkili kişilerce imzalı, üzerinde firma kaşesi, tarih ve Ajans tarafından istenen diğer önemli bilgiler yer alan ve standart formatta ve bilgisayar ortamında hazırlanan teklifler dikkate alınır. Islak imzalı olmayan ya da el yazısı ile yazılan belge dikkate alınmayacaktır.)

b. İlgili teknik destek projesi için önerilen uzman / uzmanların özgeçmişleri (Bu belgelerin tüm sayfalarının firma yetkilisi tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur) Eğitimciler için sunulan özgeçmişlerde belirtilen tecrübelerin kanıtlayıcı dokümanlarla desteklenmesi gerekmektedir.

c. Teklif veren kişinin firmayı temsile yetkili kişi olduğunu gösterir belgenin fotokopisi, (Kazanan firmadan aslı talep edilecektir.)

d. İmza beyannamesi ya da imza sirküleri fotokopisi (Kazanan firmadan aslı talep edilecektir.)

e. Benzer iş tecrübelerini ve hizmet kalitesini gösteren, varsa iş bitirme belgeleri, referanslar, faturalar vb. bilgi/belgeler. (Bu belgelerin tüm sayfalarının firmayı temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur.)

f. Firma yetkilisi( varsa ortakları) ve ilgili eğitmenin TC kimlik belgelerinin fotokopisi ile bu kişilerin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmadığına dair taahhütname.

g. Firma yetkilisi ( varsa ortakları) ve ilgili eğitimi verecek kişinin adli sicil kaydı olmadığını gösterir belgeler sunulmalıdır.

3.Birden fazla faaliyet için teklif sunulması halinde bile her teklif için yukarıdaki maddelerde belirtilen belgeler belirtilen şekilde ayrı ayrı hazırlanmalı ve tasnif edilmelidir.

Değerlendirme ve Diğer Hususlar:

İsteklilerin teklifleri her bir faaliyet için ayrı hazırlanan teknik şartnamede belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Gelen teklifler içerisinde şartname ve mali açıdan en uygun olan ilk 5 (beş) teklif değerlendirmeye alınacaktır.

Teknik Destek programı kapsamında verilen teklifler götürü bedel üzerinden verilecektir. Teklifler KDV hariç toplam tutar üzerinden sunulmalıdır.

Teklif gönderdikten sonra ajansı 0 (474) 212 52 00 numaralı telefondan arayıp, teklifinizin Yönetim Hizmetleri Birimine (Evrak Kayıt; dahili 2006) ulaşıp ulaşmadığı konusunda teyit almanız yararınıza olacaktır.

Hiçbir şekilde revize teklif istenmeyecek olup, gönderdiğiniz teklif son teklif olarak dikkate alınacaktır. Eksik belgeler tamamlatılmayacaktır.

Hizmet alımından sonra işlerin tamamlanmasını takiben fatura ile birlikte firmanın vergi ve sgk borcu olmadığını gösteren belgelerini de sunmaları gerekmektedir.

Başvuru yapılması durumunda ilgili mevzuat hükümleri ve yukarıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır.

Teknik destek faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren Teknik Şartnameler ve yüklenici ile yapılacak Standart Sözleşme, Teknik Destek Programı Teklif Bilgileri, Zarf Bilgileri ekte sunulmuştur.

Ek-1 Örnek Teknik Destek Sözleşmesi
İNDİR
Ek-2 TD Teklif Bilgileri
İNDİR
Ek-3 Zarf Bilgileri
İNDİR
Teknik Şartnameler
İNDİR
2021 Yılı Teknik Destek Programı 5. Dönem
2021 yılı Teknik Destek Programı 5. Dönem Satın Alma Süreci Hizmet Alım Duyurusu

Teklif vermek isteyen isteklilerin tekliflerini 21.01.2022 Cuma günü saat 17:00’a kadar Serhat Kalkınma Ajansı’nın Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69 Merkez/KARS adresinde bulunan Merkez Hizmet Binasına elden imza karşılığı ya da posta yolu ile ulaştırması gerekmektedir. Elden veya posta yolu dışında iletilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif vermek isteyen isteklilerin uyması gereken diğer kurallar aşağıda sıralanmıştır.

1. Tekliflerin üzerinde hangi faaliyetlere yönelik teklif sunulduğu belirtilmelidir. Bu amaçla ekteki Zarf Bilgileri şablonu (Ek 3) kullanılmalıdır.

2. Teklifler aşağıda sıralanan belgelerin tümünü içermelidir. Eksik belge sunulan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif zarflarının içinde aşağıdaki belgeler sunulmalıdır.

a. Teknik Destek Programı Teklif Bilgileri (Ek 2) (Sadece firmayı temsile yetkili kişilerce imzalı, üzerinde firma kaşesi, tarih ve Ajans tarafından istenen diğer önemli bilgiler yer alan ve standart formatta ve bilgisayar ortamında hazırlanan teklifler dikkate alınır. Islak imzalı olmayan ya da el yazısı ile yazılan belge dikkate alınmayacaktır.)

b. İlgili teknik destek projesi için önerilen uzman / uzmanların özgeçmişleri (Bu belgelerin tüm sayfalarının firma yetkilisi tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur) Eğitimciler için sunulan özgeçmişlerde belirtilen tecrübelerin kanıtlayıcı dokümanlarla desteklenmesi gerekmektedir.

c. Teklif veren kişinin firmayı temsile yetkili kişi olduğunu gösterir belgenin fotokopisi, (Kazanan firmadan aslı talep edilecektir.)

d. İmza beyannamesi ya da imza sirküleri fotokopisi (Kazanan firmadan aslı talep edilecektir.)

e. Benzer iş tecrübelerini ve hizmet kalitesini gösteren, varsa iş bitirme belgeleri, referanslar, faturalar vb. bilgi/belgeler. (Bu belgelerin tüm sayfalarının firmayı temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur.)

f. Firma yetkilisi( varsa ortakları) ve ilgili eğitmenin TC kimlik belgelerinin fotokopisi ile bu kişilerin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmadığına dair taahhütname.

g. Firma yetkilisi ( varsa ortakları) ve ilgili eğitimi verecek kişinin adli sicil kaydı olmadığını gösterir belgeler sunulmalıdır.

3.Birden fazla faaliyet için teklif sunulması halinde bile her teklif için yukarıdaki maddelerde belirtilen belgeler belirtilen şekilde ayrı ayrı hazırlanmalı ve tasnif edilmelidir.

Değerlendirme ve Diğer Hususlar:

İsteklilerin teklifleri her bir faaliyet için ayrı hazırlanan teknik şartnamede belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Gelen teklifler içerisinde şartname ve mali açıdan en uygun olan ilk 5 (beş) teklif değerlendirmeye alınacaktır.

Teknik Destek programı kapsamında verilen teklifler götürü bedel üzerinden verilecektir. Teklifler KDV hariç toplam tutar üzerinden sunulmalıdır.

Teklif gönderdikten sonra ajansı 0 (474) 212 52 00 numaralı telefondan arayıp, teklifinizin İdari ve Mali İşler Birimine (Evrak Kayıt; dahili 1109) ulaşıp ulaşmadığı konusunda teyit almanız yararınıza olacaktır.

Hiçbir şekilde revize teklif istenmeyecek olup, gönderdiğiniz teklif son teklif olarak dikkate alınacaktır. Eksik belgeler tamamlatılmayacaktır.

Hizmet alımından sonra işlerin tamamlanmasını takiben fatura ile birlikte firmanın vergi ve sgk borcu olmadığını gösteren belgelerini de sunmaları gerekmektedir.

Başvuru yapılması durumunda ilgili mevzuat hükümleri ve yukarıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır.

Teknik destek faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren Teknik Şartnameler ve yüklenici ile yapılacak Standart Sözleşme, Teknik Destek Programı Teklif Bilgileri, Zarf Bilgileri ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Örnek TD Sözleşmesi
İNDİR
Teknik Destek Teklif Bilgileri
İNDİR
Zarf Bilgileri
İNDİR
Teknik Şartnameler
İNDİR
Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız