Destekler
- A + A

Kalkınma ajansları uygulayıcı birimler olmamakla birlikte, sorumlu oldukları illerde bu illerin sosyal, ekonomik, teknoloji vb. tüm sektörlerinde koordinasyon ve katalizör görevi üstlenmektedirler.

Ajanslar bölgedeki farklı sektörleri için katalizör ve koordinatörlük görevlerini yerine getirirken araştırmalar, raporlar, çalıştaylar, eylem planları, bölge planları hazırlar ve bölgenin ihtiyaçlarını, önceliklerini belirler. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre mevzuatın öngördüğü destek türlerinin sektörlerini belirler. Kalkınma ajanslarının yürütmesi öngörülen bu destek türleri, Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’nda açıkça belirtilmiş ve alt bileşenlere ayrılmıştır.

Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’nda belirtilen tüm destek türleri ilgili ajans tarafından tasarlanan programlar kapsamında yürütülür. Bu sebepten her bir programın ayrıntıları ve kuralları farklılık gösterebilir. Her bir program bölge illerinden sorumlu olan ajans tarafından tasarlanıp yürütülür. Programlar farklı dönemlerde tasarlanıp her bir programa ait başvuru rehberinde ayrıntılarıyla düzenlenir.

MALİ DESTEKLER

Kalkınma ajansları tarafından yürütülen tüm mali destek programları ilgili yılın bütçesinde ve çalışma programında belirtilmelidir. Ajansın sağlayabileceği mali destekler; doğrudan finansman desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği olmak üzere üçe ayrılır.

FAİZ DESTEĞİ

Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.

FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Faizsiz kredi desteği,Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Kalkınma Ajansları Proje ve 113 Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve bu Kılavuzda belirtilen usul ve esaslar dahilinde Ajans tarafından sağlanan mali desteğin faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesine imkan veren karşılıksız yardımdır.

Faizsiz kredi desteği programlarında, yararlanıcıya sözleşme tarihinden itibaren en az üç ay geri ödemesiz dönem tanınır ve geri ödeme işlemleri, sözleşme tarihinden itibar en en fazla dört yıl içinde tamamlanır.

Mevzuat gereği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği ajansın kuruluş tarihinden itibaren üç takvim yılından önce verilemez.

Doğrudan Finansman Desteği

Doğrudan finansman desteği, Ajansın çeşitli proje ve faaliyetlere çoğunlukla Proje Teklif Çağrısı yöntemiyle kullandırdığı karşılıksız desteklerden oluşur. Ancak Ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın, proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek veya proje hazırlık sürecini doğrudan yönetmek suretiyle Fizibilite Desteği ve Güdümlü Proje Desteği şeklinde de destek sağlayabilir.

Doğrudan Finansman Desteği üç farklı şekilde uygulanır:

• Proje Teklif Çağrısı Yöntemi

• Fizibilite Desteği

• Güdümlü Proje Desteği

Proje Teklif Çağrısı Yöntemi

Ajans, belirli dönemler itibarıyla planlanan destek programları kapsamında, proje teklif çağrısı yöntemiyle proje karşılığı mali destek sağlayabilir.

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.

Fizibilite Desteği

Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verebilir. Bu destek türünde proje teklif çağrısı usulü uygulanmaz.

FZD Programının öncelikleri, Bölge Planında ifade edilen amaç ve hedeflerle uyumlu olmak kaydı ile Ajansın belirlediği Sonuç Odaklı Programlar doğrultusunda belirlenir.

Fizibilite desteğinden sadece yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler yararlanabilir.

Güdümlü Proje Desteği

Güdümlü proje desteği, bölgesel gelişmeyi hızlandırmaya ve bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmeye katkıda bulunacak projelere, proje teklif çağrısı yöntemi uygulamadan doğrudan mali ve teknik destek sağlamak amacıyla oluşturulmuş destek türüdür. Ajans projenin genel çerçevesini ve uygulanacak alanı belirledikten sonra projeyi uygulayacak muhtemel aktörleri de tespit etmektedir. Bu tür desteklerde üniversite, kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilir.

Güdümlü Proje Desteği kapsamdaki projelere sağlanacak mali destekler, küçük ölçekli altyapı projeleri için ajans bütçesinden ayrılan kaynaktan karşılanır. Bu tür projelerin uygulama süresi iki yılı geçemez. Ajans bu tür desteklerde proje başına en fazla yüzde doksan oranında mali destek sağlayabilir.

Teknik Destek

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Ajans tarafından sağlanacak teknik destek; Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla;

Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini ve

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını kapsamak zorundadır.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız