Geçmiş Teknik Destek Programları
- A + A

2022 yılı Teknik Destek Programı 3. Dönem Duyurusu

Teknik Destek (TD) Programınınamacı; Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlamasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Programdan, kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, İl/ İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, vb.), yerel yönetimler ve mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları), üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, borsalar vb.), sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, birlikler vb.), organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, birlik ve kooperatifler, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri ve iş geliştirme merkezleri ile kâr amacı güden işletmeler yararlanabilirler. Teknik Destek Programı 3. Dönemi için son başvuru tarihi30 Haziran 2022 saat 17.00’dır.

Başvurunun yapılabilmesi için eğer daha önceden kayıt olunmamış ise e-devlet entegrasyonu ile KAYS’ a (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) kaydolup giriş yapılması gerekmektedir. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler de KAYS’ a yüklenmeli ve sistemin verdiği referans numarası üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanmalıdır.

Taahhütnamenin her dönem için başvuru rehberinde belirtilen son tarihe kadar e-imza ile imzalanması esastır. Ancak başvuru sahibinin e-imzası olmadığı durumlarda taahhütname ıslak imza ile imzalanarak kapalı zarf içinde; taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıda açık adresleri bulunan Ajans Merkez Binasına veya başvuru sahibinin bulunduğu ildeki Yatırım Destek Ofisi’ne yine her dönem için başvuru rehberinde belirtilen son tarihe kadar sunulması gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Serhat Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı

Merkez Binası

Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69Merkez/ Kars

Ağrı Yatırım Destek Ofisi

Fırat Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası

(ATSO) Binası Kat: 3

Merkez/Ağrı

Ardahan Yatırım Destek Ofisi

Karagöl Mahallesi Kongre Caddesi İskân Sokak No: 41 Kat: 2

(Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Binası)

Merkez/Ardahan

Iğdır Yatırım Destek Ofisi

Cumhuriyet Mahallesi 503. Sokak

Ağgül İş Merkezi No: 11 Kat:3/17

Merkez/Iğdır

2022 Yılı Teknik Destek Programı III. Dönem (TRA2-22-TD03) Sonuç İlanı

Başvuru sahiplerinin, destek almaya hak kazanan teknik destek başvurularına ilişkin listenin Ajans internet adresinde yayınlandığı 28 Temmuz 2022 tarihi itibari ile en geç on (10) iş günü içinde sözleşme imzalamak üzere KAYS’a gerekli belgeleri yüklemesi ve sözleşmelerin elektronik imza yoluyla veya ıslak imzalı bir şekilde imzalaması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Nurullah KARACA

Genel Sekreter Vekili

Referans No

Başvuru Adı

Başvuru Sahibi Adı

TRA2/22/TD/0039

13 Bin Yıllık Ata Tohum Kavılcanın Damakta İz Bırakan Serüveni Projesi

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

TRA2/22/TD/0041

Eğitici Teknik Destek

Köprülü Belediyesi

TRA2/22/TD/0042

Ardahan İl Sanayi Envanteri Araştırma Raporu

Ardahan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

TRA2/22/TD/0043

Iğdır Kayısı Kolonyası Marka Değeri Kazanıyor

Vitae Lab Kozmetik İmalat ve Üretim Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

TRA2/22/TD/0047

Genç Girişimciler İçin E-Ticaret Eğitim

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

TRA2/22/TD/0049

Ardahan Kazı Yetiştiriciliği Geliştiriliyor

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odas

TRA2/22/TD/0050

Hane Tipi Biyogaz Üretim Projesi

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

TRA2/22/TD/0054

Ağrı İli Sanayi Envanteri Hazırlanması

Ağrı Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

TRA2/22/TD/0057

Kars İline Ev Tekstili Fabrikası Kurulmasına İlişkin Fizibilite Raporu

Kars Ticaret ve Sanayi Odası

TRA2/22/TD/0058

Kars İline Un ve Makarna Fabrikası ve Ayçiçeği Üretimi ve Endüstriyel Yağı Üretim Tesisi

Kars Ticaret ve Sanayi Odası

TRA2/22/TD/0059

Mesleki Yönlendirmede Kariyer Danışmanlığı ve Iğdır Meslek Ölçeğinin

Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü

TRA2/22/TD/0060

Diyadin Kaplıcalarından Çıkan Su, Kil ve Kükürtün Ayırt Edici Önemli Özelliklerinin Belirlenmesi ve Analizlerinin Yapılması

T.C. Diyadin Belediyes

TRA2/22/TD/0062

Kağızman İlçesinde Çiftçilerin Tarımda Dijital Dönüşüm Eğitimleri ile Bilinçli Tarıma Teşvik Edilmesi

Kağızman Ziraat Odası

TRA2/22/TD/0064

Iğdır Gastronomi Turizmi Strateji Planı

Iğdır Ticaret ve Sanayi OdasI

TRA2/22/TD/0066

Peynir Altı Suyunun Katma Değerli Ürünlere Dönüştürülmesi

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası

TRA2/22/TD/0068

Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü Kooperatiflerini Tanıtıyor

Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü

TRA2/22/TD/0070

Iğdır’da Kooperatiflerimizin Sesi

Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü

2022 yılı Teknik Destek Programı 3. Dönem Satın Alma Süreci Hizmet Alım Duyurusu

Teklif vermek isteyen isteklilerin tekliflerini 31.08.2022 Çarşamba günü saat 18:00’e kadar Serhat Kalkınma Ajansı’nın Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69 Merkez/KARS adresinde bulunan Merkez Hizmet Binasına elden imza karşılığı ya da posta yolu ile ulaştırması gerekmektedir. Elden veya posta yolu dışında iletilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. E-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif vermek isteyen isteklilerin uyması gereken diğer kurallar aşağıda sıralanmıştır.

1. Tekliflerin üzerinde hangi faaliyetlere yönelik teklif sunulduğu belirtilmelidir. Bu amaçla ekteki Zarf Bilgileri şablonu (Ek 4) kullanılmalıdır.

2. Teklifler aşağıda sıralanan belgelerin tümünü içermelidir. Eksik belge sunulan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif zarflarının içinde aşağıdaki belgeler sunulmalıdır.

a. Teknik Destek Programı Teklif Bilgileri (Ek 3) (Sadece firmayı temsile yetkili kişilerce imzalı, üzerinde firma kaşesi, tarih ve Ajans tarafından istenen diğer önemli bilgiler yer alan ve standart formatta ve bilgisayar ortamında hazırlanan teklifler dikkate alınır. Islak imzalı olmayan ya da el yazısı ile yazılan belge dikkate alınmayacaktır.)

b. İlgili teknik destek projesi için önerilen uzman / uzmanların özgeçmişleri (Bu belgelerin tüm sayfalarının firma yetkilisi tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur.) Eğitimciler için sunulan özgeçmişlerde belirtilen tecrübelerin kanıtlayıcı dokümanlarla desteklenmesi gerekmektedir.

c. Teklif veren kişinin firmayı temsile yetkili kişi olduğunu gösterir belgenin fotokopisi, (Kazanan firmadan aslı talep edilecektir.)

d. İmza beyannamesi ya da imza sirküleri fotokopisi (Kazanan firmadan aslı talep edilecektir.)

e. Benzer iş tecrübelerini ve hizmet kalitesini gösteren, varsa iş bitirme belgeleri, referanslar, faturalar vb. bilgi/belgeler. (Bu belgelerin tüm sayfalarının firmayı temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur.)

f. Firma yetkilisi (varsa ortakları) ve ilgili eğitmenin TC kimlik belgelerinin fotokopisi ile bu kişilerin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmadığına dair taahhütname.

g. Firma yetkilisi (varsa ortakları) ve ilgili eğitimi verecek kişinin adli sicil kaydı olmadığını gösterir belgeler sunulmalıdır.

3.Birden fazla faaliyet için teklif sunulması halinde bile her teklif için yukarıdaki maddelerde belirtilen belgeler belirtilen şekilde ayrı ayrı hazırlanmalı ve tasnif edilmelidir.

Değerlendirme ve Diğer Hususlar:

İsteklilerin teklifleri her bir faaliyet için ayrı hazırlanan teknik şartnamede belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Gelen teklifler içerisinde şartname ve mali açıdan en uygun olan ilk 5 (beş) teklif değerlendirmeye alınacaktır.

Teknik Destek programı kapsamında verilen teklifler götürü bedel üzerinden verilecektir. Teklifler KDV hariç toplam tutar üzerinden sunulmalıdır.

Teklif gönderdikten sonra ajansı 0 (474) 212 52 00 numaralı telefondan arayıp, teklifinizin Yönetim Hizmetleri Birimine (Evrak Kayıt; dahili 1109) ulaşıp ulaşmadığı konusunda teyit almanız yararınıza olacaktır.

Hiçbir şekilde revize teklif istenmeyecek olup, gönderdiğiniz teklif son teklif olarak dikkate alınacaktır. Eksik belgeler tamamlatılmayacaktır.

Hizmet alımından sonra işlerin tamamlanmasını takiben fatura ile birlikte firmanın vergi ve sgk borcu olmadığını gösteren belgelerini de sunmaları gerekmektedir.

Başvuru yapılması durumunda ilgili mevzuat hükümleri ve yukarıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır.

Teknik destek faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren Teknik Şartnameler ve yüklenici ile yapılacak Standart Sözleşme, Teknik Destek Programı Teklif Bilgileri, Zarf Bilgileri ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Örnek Teknik Destek Sözleşmesi
İNDİR
Teknik Destek Teklif Bilgileri
İNDİR
Teknik Destek Zarf Bilgileri
İNDİR
Teknik Şartnameler
İNDİR
2022 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 3. DÖNEM YÜKLENİCİ FİRMALAR

REFERANS NUMARASI

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ KURUM / KURULUŞ

HİZMET SAĞLAYICI FİRMA

TRA2/22/TD03/0039

13 Bin Yıllık Ata Tohum Kavılcanın Damakta İz Bırakan Serüveni Projesi

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Netrevart Dan. Org. Bas. San. ve Tic. Ltd. Şti.

TRA2/22/TD03/0041

Eğitici Teknik Destek

Köprülü Belediyesi

Deniz Center Ses Müzik Organizasyon

TRA2/22/TD03/0042

Ardahan İl Sanayi Envanteri Araştırma Raporu

Ardahan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

İped Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Ltd. Şti.

TRA2/22/TD03/0047

Genç Girişimciler İçin E-Ticaret Eğitimi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Proked Akademi Dan. Org. Bas. San. ve Tic. Ltd. Şti.

TRA2/22/TD03/0049

Ardahan Kazı Yetiştiriciliği Geliştiriliyor

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası

Aviatec Arge Dan. San. Tic. Ltd. Şti.

TRA2/22/TD03/0050

Hane Tipi Biyogaz Üretim Projesi

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Progem Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.

TRA2/22/TD03/0054

Ağrı İli Sanayi Envanteri Hazırlanması

Ağrı Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

İped Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Ltd. Şti.

TRA2/22/TD03/0057

Kars İline Ev Tekstili Kurulmasına İlişkin Fizibilite Raporu

Kars Ticaret ve Sanayi Odası

İped Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Ltd. Şti.

TRA2/22/TD03/0058

Kars İline Un ve Makarna Fabrikası ve Ayçiçeği Üretimi ve Endüstriyel Yağı Üretim Tesisi Kurulmasına Dair Fizibilite Raporu

Kars Ticaret ve Sanayi Odası

Sistem Global Danışmanlık A.Ş

TRA2/22/TD03/0059

Mesleki Yönlendirmede Kariyer Danışmanlığı ve Iğdır Meslek Ölçeğinin Geliştirilmesi

Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü

Proked Akademi Dan. Org. Bas. San. ve Tic. Ltd. Şti.

TRA2/22/TD03/0062

Kağızman İlçesinde Çiftçilerin Tarımda Dijital Dönüşüm Eğitimleri ile Bilinçli Tarıma Teşvik Edilmesi

Kağızman Ziraat Odası

Dijital Harman Organik Tarım

TRA2/22/TD03/0064

Iğdır Gastronomi Turizmi Strateji Planı

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası

Proked Akademi Dan. Org. Bas. San. ve Tic. Ltd. Şti

TRA2/22/TD03/0066

Peynir Altı Suyunun Katma Değerli Ürünlere Dönüştürülmesi

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası

Figen KONAK Marka Patent ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

TRA2/22/TD03/0068

Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü Kooperatiflerini Tanıtıyor

Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü

Netrevart Dan. Org. Bas. San. ve Tic. Ltd. Şti

TRA2/22/TD03/0070

Iğdır'da Kooperatiflerimizin Sesi

Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü

Netrevart Dan. Org. Bas. San. ve Tic. Ltd. Şti

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2022 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI
2021 Yılı Teknik Destek Programı 5. Dönem

Teknik Destek (TD) Programının amacı; Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlamasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır. Programdan, kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, İl/ İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, vb.), yerel yönetimler ve mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları), üniversiteler, fakülteler, meslek yüksekokulları, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, borsalar vb.), sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, birlikler vb.), organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, birlik ve kooperatifler, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri ve iş geliştirme merkezleri ile kâr amacı güden işletmeler yararlanabilirler. Teknik Destek Programı 5. Dönemi için son başvuru tarihi 28 Ekim 2021 saat 17.00’dır.

Başvurunun yapılabilmesi için KAYS’ a (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) kayıt olup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım Ajans internet sitesinde yer almaktadır. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler de KAYS’ a yüklenmeli ve sistemin verdiği referans numarası üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanmalıdır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Ancak başvuru sahibinin e-imzası olmadığı durumlarda taahhütname ıslak imza ile imzalanarak kapalı zarf içinde; taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıda açık adresleri bulunan Ajans Merkez Binasına veya başvuru sahibinin bulunduğu ildeki Yatırım Destek Ofisi’ne sunulması gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Serhat Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Merkez Binası

Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69

Merkez/ Kars

Ağrı Yatırım Destek Ofisi

Erzurum Caddesi Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Binası

Kat:3 Merkez/Ağrı

Ardahan Yatırım Destek Ofisi

Yeni Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası

Karagöl Mahallesi Kongre Caddesi

No:64 Kat:2 No:1

Merkez/ARDAHAN

Iğdır Yatırım Destek Ofisi

Cumhuriyet Mahallesi 503. Sokak

Ağgül İş Merkezi No: 11 Kat:3/17

Merkez/Iğdır

2021 yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem

Programdan, kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, İl/ İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, vb.), yerel yönetimler ve mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları), üniversiteler, fakülteler, meslek yüksekokulları, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, borsalar vb.), sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, birlikler vb.), organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, birlik ve kooperatifler, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri ve iş geliştirme merkezleri ile kâr amacı güden işletmeler yararlanabilirler. Teknik Destek Programı 4. Dönemi için son başvuru tarihi31Ağustos2021 saat 17.00’dır.

Başvurunun yapılabilmesi için KAYS’ a (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) kayıt olup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım Ajans internet sitesinde yer almaktadır. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler de KAYS’ a yüklenmeli ve sistemin verdiği referans numarası üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanmalıdır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Ancak başvuru sahibinin e-imzası olmadığı durumlarda taahhütname ıslak imza ile imzalanarak kapalı zarf içinde; taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıda açık adresleri bulunan Ajans Merkez Binasına veya başvuru sahibinin bulunduğu ildeki Yatırım Destek Ofisi’ne sunulması gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Serhat Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Merkez Binası

Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69

Merkez/ Kars

Ağrı Yatırım Destek Ofisi

Fırat Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Binası

Kat:3 Merkez/Ağrı

Ardahan Yatırım Destek Ofisi

Karagöl Mahallesi Kongre Caddesi İskan Sokak

(Yeni Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası)

No:64 Kat:2

Merkez/ARDAHAN

Iğdır Yatırım Destek Ofisi

Cumhuriyet Mahallesi 503. Sokak

Ağgül İş Merkezi No: 11 Kat:3/17

Merkez/Iğdır

2021 yılı Teknik Destek Programı 3. Dönem

Teknik Destek (TD) Programının amacı; Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlamasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Programdan, kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, İl/ İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, vb.), yerel yönetimler ve mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları), üniversiteler, fakülteler, meslek yüksekokulları, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, borsalar vb.), sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, birlikler vb.), organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, birlik ve kooperatifler, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri ve iş geliştirme merkezleri ile kâr amacı güden işletmeler yararlanabilirler. Teknik Destek Programı 3. Dönemi için son başvuru tarihi 30 Haziran 2021 saat 17.00’dır.

Başvurunun yapılabilmesi için KAYS’ a (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) kayıt olup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım Ajans internet sitesinde yer almaktadır. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler de KAYS’ a yüklenmeli ve sistemin verdiği referans numarası üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanmalıdır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Ancak başvuru sahibinin e-imzası olmadığı durumlarda taahhütname ıslak imza ile imzalanarak kapalı zarf içinde; taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıda açık adresleri bulunan Ajans Merkez Binasına veya başvuru sahibinin bulunduğu ildeki Yatırım Destek Ofisi’ne sunulması gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Serhat Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Merkez Binası

Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69

Merkez/ Kars

Ağrı Yatırım Destek Ofisi

Fırat Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Binası

Kat:3 Merkez/Ağrı

Ardahan Yatırım Destek Ofisi

Karagöl Mahallesi Kongre Caddesi İskan Sokak

(Yeni Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası)

No:64 Kat:2

Merkez/ARDAHAN

Iğdır Yatırım Destek Ofisi

Cumhuriyet Mahallesi 503. Sokak

Ağgül İş Merkezi No: 11 Kat:3/17

Merkez/Iğdır

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız