- A + A
Haber Galerisi
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI
Çukurova Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR62 Bölgesinin (Adana ve Mersin illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 2 Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir.
29.12.2023 11:31:46

Çukurova Kalkınma Ajansının merkezi Adana ili olup, Ajansın faaliyet alanlarını Adana ve Mersin İlleri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir

Tablo 1: Sınav Takvimi ve Sınava Başvuru Yeri

SINAV BAŞVURU TARİHİ

22 Ocak 2024- 2 Şubat 2024

SINAVA BAŞVURU YERİ

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

SINAV ŞEKLİ

SÖZLÜ SINAV

SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI

09 Şubat 2024

SINAV YERİ

Çukurova Kalkınma Ajansı

Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulv. No:138/2 Seyhan - ADANA

SINAV SONUÇLARININ DUYURULACAĞI

ADRES

www.cka.org.tr

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

 

 

*Ajans, herhangi bir sebep ile internet sitesinde yayınlamak sureti ile yukarıda açıklanmış olan sınav başvuru takvimini değiştirme ve yeniden belirleme yetkisine sahiptir.

 

Tablo 2: Uzman Personel İçin Alınması Planlanan Bölümler

Bölüm

İstihdam Edilecek Uzman Sayısı

Mülakata Çağrılacak Aday Sayısı (Azami)

Kimya Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Makine Mühendisliği

2

10

1.UZMAN PERSONEL İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 4. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 5. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
 6. Görevini devamlı yapmaya engel bir sağlık sorunu olmamak.
 7. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (son başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıl ertelenmiş olmalıdır.)

2.SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1Uzman Personel İçin Aranan Özel Şartlar

 

 1. Kimya Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 2. Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az 70 puan C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olması,

Denklik tablosuna ÖSYM’ nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir:

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf

 1. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-3’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

 

Tablo 3: Alınacak Bölümler ve Asgari KPSS Puanı Tablosu

 

Alan

KPSS

Puan Türü

Taban Puanı

Kimya Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Makine Mühendisliği

KPSS P1, P2, P3

80

2.2Uzman Personel Başvurusu İçin Tercih Sebepleri

 1. Şartname ve ihale dosyası hazırlama, satınalma, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek.
 2. Ulusal/Bölgesel kalkınma programları, kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları, hibe veya mali destek program yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek.
 3. Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik, fizibilite çalışmaları alanlarından bir veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bu durumu belgelemek, yatırım koşul ve olasılıklarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım mevzuatı konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek.
 4. Mali tablo analizi, mali denetim, kredi takip süreci, uluslararası fonlar, risk sermayesi, ithalat aşamaları ve gümrük işlemleri konularında tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek.
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarının izin ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri, kamulaştırma, imar mevzuatı konularında deneyim/bilgi sahibi olmak,
 6. Enerji üretimi ve yenilenebilir enerji çalışmalarında bulunmuş olmak,
 7. Dijital dönüşüm, nesnelerin interneti, milli teknoloji uygulamaları konularında bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak,
 8. Kümelenme ve inovasyon konularında tecrübe sahibi olmak,
 9. Alanında yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak.
 10. İkinci bir yabancı dil biliyor olmak ve bu durumu belgelemek.

Tüm adaylar başvuruda bulunacakları alanla ilgili olarak aranan şartları ve varsa 2.2. başlığı altında belirtilen tercih sebeplerinde yer alan şartları sağladıklarını belgelemek zorundadır. Belgelendirilmeyen tercih sebepleri hiçbir şekilde değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

 

Tablo 4: Uzman Personel Adaylarının Puanlama Kriterleri

Uzman Personel İçin Başvuru Puanlama Kriterleri

Puanlamadaki Ağırlığı (%)

KPSS Puanı

55

 

YDS Puanı

35

Yüksek Lisans

2

Doktora

4

İkinci Yabancı Dil Bilgisi*

4

 

 (Mülakata girecek adaylar bu kriter setine göre değerlendirilerek belirlenecektir.)

* İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

3.BAŞVURU

Başvurular, 22 Ocak 2024 tarihinden başlayarak 2 Şubat 2024 tarihi saat 23.59'a kadar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

 

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

 

Tablo 5: Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi şu şekildedir:

 

 

Belge

Uzman Personel

1

Özgeçmiş ve Fotoğraf

2

Diploma ya da Mezuniyet Belgesi (e-Devletteki mezuniyet bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda yüklenecektir. Adaylar e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan “ Lisans Mezuniyet Belgesi”, “Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi” ve “Doktora Mezuniyet Belgesi” alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.)

3

ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliliği Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Belgesi (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir.)

4

Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler

5

Son 1 Ay İçinde Alınmış Adli Sicil Kaydı

6

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 yıl erteletmiş olduğunu gösteren belgeler

 

 

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri haklı nedenle feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve bu kişiler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

4.SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ

Uzman Personel için başvuruda bulunan adayların başvurularının sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı, iş tecrübesi ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından Tablo 4’te yer alan “Uzman Personel Adaylarının Puanlama Kriterleri” doğrultusunda yapılacaktır. Puan sıralaması listesinden, öğrenim dalları itibarıyla belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday çağırılarak sözlü sınava davet edilecektir. Değerlendirme sonucu puanı, son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir.

Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaktır.

Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ajans gelen başvuru sayılarına ve niteliğine göre gerekli gördüğü durumlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Sınava başvuran adaylar değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, Genel Sekreter tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Ayrıca başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra ve sınav tarihinden 3 gün öncesine kadar başvurusunu geri çekmek isteyen adayların bulunması halinde, sınava davet edilecek aday listesi, puan bakımından sıradaki diğer başvurular dikkate alınarak güncellenir ve tekrar duyurulur.

5.SINAVA GİRİŞ YERİ VE TARİHİ

Sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri 09 Şubat 2024 tarihinden itibaren www.cka.org.tr internet sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimlerinin ilan edilmesinden sonra yukarıda zikredilen internet sayfalarından duyurulacaktır.

Sözlü sınav, belirlenecek olan tarihte Çukurova Kalkınma Ajansı hizmet binasında (Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulv. No:138/2 Seyhan - ADANA) yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

6. YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞI

Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri (Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu), adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

7.SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bir pozisyonda başarılı bulunan asıl adayın göreve başlamaması ve yedeğinin de olmaması veya yedeği olmasına rağmen yedeğinin de göreve başlamaması veya başlamasına rağmen ajanstan ayrılması halinde diğer pozisyonlar için belirlenen yedek adaylar başarı sırasına göre aynı süre içinde istihdam edilebilir. Bunlar hakkında 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

8.SINAV SONUCUNUN DUYURULMASI VE GÖREVE BAŞLATILMA

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde (www.cka.org.tr) ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

9.PERSONELİN İSTİHDAMI, DENEME SÜRESİ VE ÜCRETLENDİRME

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli (4857 sayılı İş Kanuna göre) iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Ajans’ta göreve başlayacak personele verilecek ücret, 375 sayılı KHK’nın ek 11. maddesi uyarınca, uzman personel için; Emsali olan (eğitimi, hizmet süresi vs. dikkate alınarak intibak yapılacak olan) Adalet Bakanlığı uzmanından fazla olmayacak şekilde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

 YDS ile denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir.

 
Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız