- A + A
Haber Galerisi
T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı
T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 15.07.2018 tarihli ve 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun ile 11.12.2022 tarih ve 32040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde TRB2 Düzey 2 Bölgesinde (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van) çalıştırmak üzere ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, yeniliklere açık, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek herhangi bir birim ve/veya ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistemlerini/donanımları kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat engeli olmayan 1 (bir) uzman alımı yapacaktır.
26.12.2022 15:19:49

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının merkezi Van ili olup Ajansın faaliyet alanı Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerinden oluşmaktadır.

Sınavda başarılı olan aday Hakkâri ilinde çalışmaya başlatılacaktır, fakat tüm adaylar Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 27. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince Ajansın faaliyet gösterdiği TRB2 Bölgesi illerinden Genel Sekreterlikçe uygun görülen herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt eder.

Tablo 1: Başvuru ve Sınav Bilgileri

Başvuru ve Sınav Bilgileri

İlan Tarihi

14 Kasım 2022

Başvuru Tarihleri

16-30 Aralık 2022

Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi

6 Ocak 2023

Sözlü Sınav Tarihi

Sınav tarihi ayrıca duyurulacaktır.

Sınav Başvuru Adresi

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ (Çevrim içi başvuru)

Sınav Yeri

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Şerefiye Mah. Cumhuriyet

Cad.

943. Sok. No: 1 65140 İpekyolu Van

Tel: 0432 485 10 15

İlan ve Sınav Sonuçları Duyuru Adresi

www.daka.org.tr

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

 1. GENEL ŞARTLAR

Ajansta istihdam edilecek tüm personelde aşağıdaki şartlar aranır:

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

 1. Atanacağı kadro için sınav ilanında belirtilen sağlık raporuna sahip olmak,
 2. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

şartları aranır.

2.UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Kurumumuza Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ya da iş tecrübesi ile 1 (bir) uzman personel alımı gerçekleştirilecektir.

Bu pozisyona başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

 1. Tablo 2’de yer alan lisans bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 2. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 06.04.2021 tarihinde yayımlanan ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanında yer alan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
 3. KPSS puanı ile başvuru yapacak adaylar için 2021 yılı veya 2022 yılı KPSS Sınavından Tablo 2'de verilen ilgili puan türlerinin en az birinden 80 (seksen) puan almış olmak.
 4. İş tecrübesi ile başvuru yapacak uzman personel adayları için: Son başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak,

Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak:

 1. Planlama, programlama,
 2. Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,
 3. Strateji geliştirme, strateji yönetimi,
 4. İzleme ve değerlendirme,
 5. Tanıtım, danışmanlık,
 6. Şehircilik ve çevre,
 7. Araştırma-geliştirme,
 8. Bilgi ve iletişim teknolojileri,
 9. Finansman,
 10. İnsan kaynakları yönetimi,
 11. Uluslararası ticaret,
 12. Hukuk.

 

Tablo 2: Uzman Personel Adayları için Alım Yapılacak Bölümler

 

Uzman Personel Adayları için İstenen Sınav Puanları, Türleri ve Görev Yeri Bilgisi

Pozisyon

Lisans Bölümü

KPSS (2021-2022)

YDS/e-

YDS

Taban Puanı

İstihdam

Edilecek

Personel Sayısı

Sınava

Çağrılaca

k Aday Sayısı

Görev

Yeri

Puan Türü

Taban

Puan

Uzman

 

Mühendislik ve

Mimarlık Fakülteleri

KPSS P1, KPSS P2

veya KPSS P3

80

70

1

5

Hakkâri

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri

KPSS P1,

KPSS P2, KPSS P3, KPSS P14, KPSS P15, KPSS P19, KPSS P20, KPSS P24, KPSS P25,

 

 

ya da İşletme

Fakültelerinin birinden mezun

KPSS P29, KPSS P30, KPSS P34, KPSS P35, KPSS P39, KPSS P40, KPSS P44

veya KPSS P45

 

 

 

 

 

TOPLAM

1 Uzman

5 Aday

 

2.1Adaylar için Tercih Sebepleri

Tüm adayların, başvuruda bulunacakları alanla ilgili olarak aranan şartları sağladıklarını ve varsa tercih sebeplerini belgelemeleri, bu şartların sınav kurulunca dikkate alınması açısından önemlidir. Belgelenmeyen tercih sebepleri değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Uzman personel için tercih sebepleri şunlardır:

 • Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik alanları, yatırım koşul ve olasılıklarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım mevzuatı,
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının izin ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri, kamulaştırma, imar mevzuatı,
 • Hibe veya mali destek yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),
 • Etki analizi, veri analizi,
 • Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları,
 • Fizibilite çalışmaları, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, raporlama, kayıt tutma, ihale dosyalarının hazırlanması ve izleme bilgi sistemlerinin kullanılması,
 • Kalkınma kuramları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme analizi,
 • Kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma,
 • Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, tanıtım ve yatırım stratejileri,
 • Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları,
 • Akıllı kent sistemleri uygulamaları,
 • Kırsal kalkınma, tarım politikaları ve tarım ekonomisi,
 • Kentsel ve bölgesel düzeyde akıllı odaklanma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması,
 • Yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgâr, güneş ve hidroelektrik enerjisi) planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması

konularında bilgi/deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

3.BAŞVURU

3.1Başvuru Şekli ve Yeri

Başvurular, 16-30 Aralık 2022 tarihleri arasında e-Devlet - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini

 

kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Tablo 3: Elektronik Ortamda Yapılacak Başvurularda Adaylar için Kontrol Listesi

 

Belge

1

Özgeçmiş ve Fotoğraf

 

2

Diploma ya da Mezuniyet Belgesi (e-Devletteki mezuniyet bilgilerinin hatalı veya eksik olması

durumunda yüklenecektir. Adayların e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması

altında bulunan “ Lisans Mezuniyet Belgesi”, “Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi” ve “Doktora Mezuniyet Belgesi” alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.)

 

3

KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için, SGK Hizmet Dökümüne (barkodlu) ek olarak tecrübelerine ilişkin, hangi görevi hangi unvan ile yürütmekte/yürütmüş olduğuna dair hizmet dökümü ve ilgili iş yerlerinden alınmış onaylı yazılar

 

4

ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliliği Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Belgesi (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir.)

5

Ülkenin her yerinde görev yapmaya elverişli olduğunu gösterir sağlık raporu

6

Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler

 

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

 

3.2Başvuruların Değerlendirilmesi

Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı, iş tecrübesi ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından Tablo 4’te yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir.

Sınava başvuran adaylar değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, Genel Sekreter tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Ayrıca başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra ve sınav tarihinden 3 gün öncesine kadar başvurusunu geri çekmek isteyen adayların bulunması halinde, sınava davet edilecek aday listesi, puan bakımından sıradaki diğer başvurular dikkate alınarak güncellenir ve tekrar duyurulur.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

Tablo 4: Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri

 

 

Uzman Personel İçin Başvuru Puanlama Kriterleri

Puanlamadaki Ağırlığı (%)

KPSS Puanı (KPSS Puanıyla Başvuran Adaylar İçin)

 

Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin Belgelenmek

Kaydıyla) *

55

YDS Puanı

35

Yüksek Lisans

2

Doktora

4

İkinci Yabancı Dil Bilgisi**

4

*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır (5 yıl için sınav ilanında belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir.).

** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

 

4.SINAV

 

4.1Sınava Giriş Yeri ve Tarihi

Ajansa yapılan başvurular üzerinde Genel Sekreterlikçe yapılacak ön değerlendirme sonrasında yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 6 Ocak 2023 tarihinden itibaren Ajansın www.daka.org.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yarışma sınavı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No: 1 65140 İpekyolu Van adresinde yapılacaktır. Sınav tarihi yarışma sınavına katılabilecek adayların ilanıyla birlikte Ajansın internet sitesinden duyurulacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

 

4.2Yarışma Sınavının Yapılışı

Yarışma sınavı “sözlü sınav” şeklinde yapılacaktır.

Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir.

Sınav kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan talep edebilir.

 

4.3Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır.

Sınavda 70 puan ve üzerinde not alan adayların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilecektir.

Yarışma sınavında 70’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

 

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından 1 (bir) yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun 6 (altı) ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek aday istihdam edilebilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

 

4.4Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın www.daka.org.tr internet sitesinde ilan edilir ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

 

5.SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

 

Yarışma sınavını kazananların Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz.

Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız