- A + A
Haber Galerisi
T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ UZMAN PERSONEL ALIM İLANI
Başkanlığımızca 03/06/2011 tarihli ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5’inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 11/09/2013 tarihli ve 28762 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5286 Karar sayılı Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 9 (Dokuz) adet sözleşmeli uzman alımı yapılacaktır.
02.07.2024 16:38:18

Başvuru Tarihi

08/07/2024 - 19/07/2024

Başvuru Adresi

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

Sınav Yeri

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konevi Mahallesi Feritpaşa Caddesi No:18 Meram/KONYA

Sınav Şekli

Sözlü (Mülakat) Sınav

Sınav Tarihleri

12/08/2024 - 23/08/2024 tarihleri arasında sınav yapılacak olup sınav gün sayısı başvuru sayısının yoğunluğuna göre artırılıp azaltılabilecektir. Sınava girmeye hak kazananların listesi ve sınav saatleri http://www.kop.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

 I-AÇIKTAN BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık olmak üzere Tablo 1’de belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

c) Yabancı Dil Bilgisi şartı aranan fakülte/bölümler için özel sektörde ve/veya kamuda mesleği ile ilgili alanlarda en az 5 (Beş) yıl (Lisansüstü derece sahipleri için en az 3 (Üç) yıl) fiilen çalışmış olmak ve bunu belgelemek, Yabancı Dil Bilgisi şartı aranmayan fakülte/bölümler için ise, özel sektörde ve/veya kamuda mesleği ile ilgili alanlarda en az 8 (Sekiz) yıl (Lisansüstü derece sahipleri için en az 6 (Altı) yıl) fiilen çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

ç) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce, Almanca, Arapça veya Fransızca dillerinin en az birinden sınav tarihinden önce son 5 yıl içinde en az altmış puan (YDS 60) almış olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk puan almış olmak,

d) Yarışma sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibari ile 50 yaşını doldurmamış olmak.

II-KAMUDAN BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık olmak üzere Tablo 1’de belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde aşağıda yer alan alanlardan birinde, Yabancı Dil Bilgisi şartı arananlarda en az 5 (Beş) yıl (lisansüstü derece sahipleri için en az 3 (Üç) yıl), Yabancı Dil Bilgisi şartı aranmayanlarda ise en az 8 (Sekiz) yıl (lisansüstü derece sahipleri için en az 6 (Altı) yıl) fiilen başarılı olarak çalışmış olmak,

1) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

2) Planlama, Programlama,

3) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

4) İzleme ve Değerlendirme,

5) Tanıtım, Danışmanlık,

6) Araştırma-Geliştirme,

7) Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

8) Finansman,

9) İnsan Kaynakları Yönetimi.

ç) Yarışma sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibari ile 50 yaşını doldurmamış olmak,

d) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce, Almanca, Arapça veya Fransızca dillerinin en az birinden sınav tarihinden önce son 5 yıl içinde en az altmış puan (YDS 60) almış olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk puan almış olmak,

e) Yarışma sınavında başarılı olan kamu çalışanları kurumlarının muvafakati ile sözleşmeli olarak istihdam edilebileceklerdir. Bu kişiler ilgili kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır.

TABLO 1: ALINACAK SÖZLEŞMELİ UZMAN PERSONELİN MEZUN OLMASI GEREKEN FAKÜLTE VE BÖLÜMLER

Aranan Mezuniyet Şartı (Fakülte/Bölüm)

İlgili Alan Tecrübesi

Yabancı Dil

Alınacak Personel Adedi*

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya Siyasal Bilgiler Fakültesinin herhangi bir lisans programından mezun olmak,
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi veya Eğitim Fakültesi veya Eğitim Bilimleri Fakültesinin herhangi bir lisans programından mezun olmak,
  • Ziraat Fakültesi veya Veteriner Fakültesi veya Fen Fakültesi veya Edebiyat Fakültesi veya Fen ve Edebiyat Fakültesi veya Mühendislik Fakültesi veya Mimarlık Fakültesi veya Teknoloji Fakültesi veya Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi veya Mimarlık ve Tasarım Fakültesi veya Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin herhangi bir lisans programından mezun olmak,
  • İletişim Fakültesi veya Güzel Sanatlar Fakültesinin herhangi bir lisans programından mezun olmak,
  • Yabancı Diller Fakültesi veya Yabancı Diller Yüksekokulunun herhangi bir lisans programından mezun olmak,
  • Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümlerinin herhangi birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

En Az 5 Yıl

(Lisansüstü mezunları için en az 3 yıl)

60

7

  • Mühendislik Fakültesi veya Mimarlık Fakültesi veya Teknoloji Fakültesi veya Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi veya Mimarlık ve Tasarım Fakültesi veya Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin herhangi bir lisans programından mezun olmak,
  • İletişim Fakültesi veya Güzel Sanatlar Fakültesinin herhangi bir lisans programından mezun olmak,
  • Maliye Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İşletme veya İktisat Bölümlerinin herhangi birinden lisans düzeyinde mezun olmak,
  • Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümlerinin herhangi birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

En Az 8 Yıl

(Lisansüstü mezunları için en az 6 yıl)

Yabancı Dil Şartı

bulunmamaktadır.

2

TOPLAM

9

III. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

c) Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır;

1) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme analizi,

2) Ulaştırma ve lojistik sistemleri, ulaştırma sistemleri planlaması,

3) Jeotermal, rüzgâr, güneş ve hidroelektrik enerji planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması,

4) KOP BKİ Bölgesine yönelik saha deneyimi,

5) Kırsal kalkınma, tarım politikaları ve tarım ekonomisi,

6) Fizibilite çalışmaları, risk yönetimi, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, raporlama, kayıt tutma, kamu muhasebe sistemi,

7) Muhasebe işlemleri, Kamu İhale Mevzuatı ve ihale dosyalarının hazırlanması veya Kamu Personeli Mevzuatı,

8) Proje döngüsü yönetimi, ulusal veya uluslararası kurum\kuruluşlar tarafından yürütülen destek mekanizmaları, program\proje uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

9) Kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, özel eğitime muhtaç bireylerin eğitiminde çalışmak,

10) Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı,

11) Turizm ve tarihi eser politikaları, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, kırsal kalkınma, tarım politikaları, tarım ekonomisi, tarımsal altyapı uygulamaları, organik tarım ve hayvancılık, hayvansal ve bitkisel üretim, tıbbi bitkiler,

12) Gıda sanayi ve enerji ekipmanları imalatına yönelik üretim faaliyetleri,

13) CBS ve Haritalama paket programlarını biliyor olmak ve bunu belgelemek,

14) Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları,

15) Lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak.

IV. BAŞVURU ŞARTLARINA İLİŞKİN BAZI AÇIKLAMALAR

1) Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin

https://www.osym.gov.tr/TR,10358/esdegerlikler.html internet sitesi linkinde yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre değerlendirilecektir.

2) Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

3) e-Devletteki mezuniyet bilgileri hatalı veya eksik olan adaylar başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan “Lisans Mezuniyet Belgesi”, “Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi” ve “Doktora Mezuniyet Belgesi” alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.

4) Her aday sadece ilandaki bir pozisyon için başvuruda bulunabilir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

V. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Adaylar, müracaatlarını 08/07/2024 tarihinde başlayarak 19/07/2024 tarihlerinde saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecektir. Adayların şahsen, e-mail, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

VI. ADAYLARDAN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru yapacak sözleşmeli uzman personel adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmektedir.

1) İş tecrübelerini gösterir SGK’dan alınacak olan hizmet döküm belgesinin aslı, noter veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti, (e-Devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” belgesi kabul edilecektir.) İş tecrübesi sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile iş tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.

2) Çalıştıkları kurumlardan alınacak olan iş tecrübelerini gösterir (Hangi görevi hangi unvanla gerçekleştirdiklerini tevsik edici) belgeler,

3) Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denkliği Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

4) ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliliği Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Belgesi, (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir.)

5) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler (varsa).

6) Başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Başvuru Formu" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

VII. BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

a) Mülakata katılmaya hak kazananların listesi, yarışma sınavının yapılacağı tarihten en az beş gün önce Başkanlığımızın http://www.kop.gov.tr adresindeki internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

b) Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olmaması nedeni ile boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre değerlendirilmesi sureti ile doldurulabilir.

c) Mülakat sınavında adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi, bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi nitelikler sınav kurulu tarafından değerlendirilecektir.

ç) Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden 70 (Yetmiş)’tir. Ancak sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma mülakat sınavını kazanmış kabul edilir. Mülakat sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, her bir öğrenim dalı itibarıyla yedek aday belirleyebilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda adayı başarılı sayabilir.

d) Sınav sonucu, sınavın tamamlandığı günü takip eden 3 (Üç) iş günü içerisinde Başkanlığımızın http://www.kop.gov.tr web adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

e) Yarışma sınavı sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren 1 (Bir) hafta içerisinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından karara bağlanacaktır.

f) Gerçeğe aykırı bilgi veya belge verdiği yahut sınavda hile yaptığı belirlenen adaylar hakkında ilgisine göre, yarışma sınavına almama, sözleşme yapmama veya sözleşmenin feshi işlemleri yapılır. Ayrıca Başkanlığımız tarafından bu kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

a) Açıktan başvurarak istihdam edilecek uzman sözleşmeli personel, 31 Mayıs 2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, Kamudan başvurarak sözleşme imzalanacak kamu personeli ise aynı maddenin (c) bendi uyarınca sigortalı olacaktır.

b) İstihdam edilecek sözleşmeli personelin aylık net sözleşme ücreti, 642 sayılı KHK’nın 5’inci maddesi uyarınca birinci dereceli uzmana ödenecek aylık ortalama net tutarı geçmemek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Makamı tarafından belirlenir. (2024 yılı için birinci dereceli uzmana ödenen aylık net ücret yaklaşık 37.904,17 TL’dir.)

Kamuoyuna İlanen Duyurulur.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız