- A + A
Haber Galerisi
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI (SERKA) 2020 YILI PERSONEL ALIM İLANI
Serhat Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 3 Uzman, 1 Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman ve 1 İç Denetçi alımı gerçekleştirecektir. Serhat Kalkınma Ajansı’nın merkezi Kars ili olup, Ajansın faaliyet alanlarını Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars İlleri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. (Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman ve İç Denetçi Ajansın merkez ofisinin bulunduğu Kars ilinde görevlendirilecektir.
08.10.2020 16:10:54

Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri

İlan Tarihi

12 Ekim 2020

Başvuru Tarihleri

2 -13 Kasım 2020

Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi

20 Kasım 2020

Sözlü Sınav Tarihleri

Daha sonra Ajansın internet sayfasından duyurulacaktır.

Sınav Başvuru Adresi

ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Serhat Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Sınav Yeri

Serhat Kalkınma Ajansı

Ortakapı Mahallesi, Atatürk Cad. No:117 Merkez, KARS

Tel: (0474) 212 52 00, Faks: (0474) 212 52 04

E-mail: info@serka.gov.tr

İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres

www.serka.gov.tr

 

 1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar

Uzman, İç Denetçi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman pozisyonu için başvuran tüm adayların öncellikle aşağıda belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir;

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 4. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
 5. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 

 1. Uzman Personel İçin Aranan Asgari Şartlar

2.1. KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar Bakımından;

 1. KPSS puanı ile 1 (bir) Uzman alınacak olup Uzman pozisyonu için başvuruda bulunacak adayların, Mimarlık veya Mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmaları,
 2. Uzman personel adaylarının öncelikle, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan (20-21 Temmuz 2019 veya 06-12-13 Eylül 2020) Kamu Personel Seçme Sınavına girmeleri ve bu sınavdan, Genel Sekreterinin görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulunun kararlaştırmış olduğu ve aşağıda belirtilen her bir öğrenim dalı için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından aşağıdaki Tablo:1’de belirtilen puan türlerinden birinde en az 80 puan almış olmak.               
 3. Uzman personel pozisyonları için başvuracak adayların, sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak (YÖK DİL puanı kabul edilmeyecektir).

Tablo: 1

KPSS Puanıyla Alınacak Uzman Adayları İçin İstenen Mezuniyet Alanları ve Taban Puanları 

Bölümler

2019-2020 KPSS Puan Türü

KPSS

Taban Puanı

YDS/

e-YDS

Taban Puanı

Alınacak

Uzman Sayısı

Mimarlık ve Mühendislik Dalları

P1, P2 veya P3

80

70

1 (bir)

TOPLAM

     1 (bir) Uzman

 

2.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesiyle Başvuracak Adaylar Bakımından (2 Uzman);

 

KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesiyle 2 (iki) uzman alınacak olup,  gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir;

 1. İletişim Fakülteleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak (1 Uzman)
 2. İşletme Fakültelerinin birinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak (1 Uzman)

 

 1. İş tecrübesiyle başvuruda bulunan uzman adayların, sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak. (YÖK DİL puanı kabul edilmeyecektir).

 

 1. Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 10 (on) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olan adaylardan KPSS şartı aranmaz.

Kamu kesimi veya özel kesimde en az 10 (on) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olma şartı gerektiren konular şunlardır;

 • Planlama, programlama,
 • Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,
 • Strateji geliştirme, strateji yönetimi,
 • İzleme ve değerlendirme,
 • Tanıtım, danışmanlık,
 • Şehircilik ve çevre,
 • Araştırma-geliştirme,
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri,
 • Finansman,
 • İnsan kaynakları yönetimi,
 • Uluslararası ticaret.

2.3. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri:

Hem KPSS puanı hem de iş tecrübesiyle başvuruda bulunan uzman adaylarının, aşağıda belirtilen alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmaları ve bunu belgelemeleri, tercih sebebi olacaktır;

 1. Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 2. Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,
 3. İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,
 4. Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak,
 5. SPSS, STATA, Eviews vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve değerlendirme süreçlerine hâkim olmak,
 6. CBS deneyimine sahip olmak,
 7. Yerel yönetimlerin planlama tecrübesine sahip olmak,
 8. NetCad, Autocad, ArcGIS programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek,
 9. Enerji üretimi ve yenilenebilir enerji çalışmalarında bulunmuş olmak,
 10. Fotoğrafçılık, kameramanlık tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek
 11. Tanıtım organizasyonu deneyimine sahip olmak ve bunu belgelemek.
 12. Kamu ihale mevzuatı, muhasebe uygulamaları, mali tabloların hazırlanması ve analizi, satın alma usulleri, ihale dosyalarının hazırlanması konularında deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,
 13. Kalkınma ajansları muhasebe uygulama konularına vakıf olmak ve bunu belgelemek,
 14.  SMMM belgesine sahip olmak.

 

 1. Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman İçin Aranan Asgari Şartlar
 1. Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilecek uzman personel adaylarının, yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden veya buna denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 2. Ajans’ta istihdam edilecek Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzmanın öncelikle, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan (20-21 Temmuz 2019 veya 06-12-13 Eylül 2020) Kamu Personel Seçme Sınavına girmeleri ve bu sınavdan, Genel Sekreterinin görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulunun kararlaştırmış olduğu ve yukarıdaki tabloda belirtilen her bir öğrenim dalı için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından Hukuk alanı için aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden birinden en az 80 puan almış olmak.   
 3. Hukuk işlerinden sorumlu uzman pozisyonuna başvuracak adayların, sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak. (YÖK DİL puanı kabul edilmeyecektir).

   Tablo: 2

Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman Adayları İçin İstenen Mezuniyet Alanı ve Taban Puanı

Bölümler

2019, 2020 KPSS Puan Türü

KPSS

Taban Puanı

YDS/

e-YDS

Taban Puanı

Alınacak

Uzman Sayısı

Hukuk

P4, P5, P6 veya P7

80

70

 1. (bir)

 

 1. Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman İçin Tercih Nedenleri
 1. Hukuk işlerinden sorumlu uzman pozisyonu için başvuran adayların, öncelikle avukatlık stajını tamamlamış olmaları ve bunu belgelemeleri tercih sebebidir. Ayrıca;
 2. Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 3. Hukuk ile ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,
 4. İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,

 Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman pozisyonu için tercih sebepleridir.

 1. İç Denetçi İçin Aranan Asgari Şartlar
 1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri, İşletme Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri veya Hukuk Fakülteleri bölümlerinin birinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 2. İç Denetçi pozisyonuna başvuracak adayların, sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak. (YÖK DİL puanı kabul edilmeyecektir).
 3. İç Denetçi pozisyonu için başvuran adaylardan, kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eşdeğerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak.

 

 1. İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri
 1. Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 2. Herhangi bir alanda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,
 3. İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,

       İç Denetçi pozisyonu için tercih sebepleridir.

5. Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar

 • Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf internet sitesi linkinde yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre değerlendirilecektir.
 • Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.
 • Her aday sadece ilandaki bir pozisyona başvuruda bulunabilir.
 • Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya belli bir öğrenim dalından başvuru olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

6. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri

Başvurular, 2 Kasım 2020 tarihinden başlayarak 13 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Serhat Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi şu şekildedir:

        Tablo: 3

 

Belge

Uzman Personel

Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman

İç Denetçi

1

Özgeçmiş ve Fotoğraf

2

Diploma ya da Mezuniyet Belgesi

3

2019 -2020 yıllarında yapılan KPSS Sonuç Belgesi

-

4

KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak uzman adayları için, tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi hangi unvan ile yürütmekte/yürütmüş olduğuna dair hizmet dökümü ve ilgili işyerlerinden alınmış onaylı yazılar,

 

 

5

Uzman personel, Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman Personel ve İç Denetçi adayları için Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) sonuç belgesi ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi

6

Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler

7

Adli Sicil Kaydı

8

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 yıl erteletmiş olduğunu gösteren belgeler

9

İç Denetçi adayları için kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu gösterir belge

-

-

10

İç Denetçi adayları için kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan İç Denetim Sertifikası

-

-

 

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

7. Başvuruların Değerlendirilmesi

Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanı ile başvuranlar için KPSS puanına göre; KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuranlar için Yönetmelik ekinde yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra adayların puan sıralaması KPSS ve varsa iş tecrübesiyle yapılan başvurular itibarıyla ayrı ayrı yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

8. Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi

Sınav, Sözlü Yarışma Sınavı şeklinde yapılacaktır. Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe başvuru şartları bakımından dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, mülakat sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri, 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi olan www.serka.gov.tr sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir. Başvuran aday sayısı alınması planlanan personel sayısının 5 katından az olması halinde, şartları tutan tüm adaylar çağrılabilecektir.

 

Yarışma Sınavı, Ajansın Merkez Hizmet binasının bulunduğu, Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:117 KARS adresinde yapılacak olup, sınav tarihi daha sonra Ajansın internet sayfasından duyurulacaktır.

 

Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.serka.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

 

Sözlü Yarışma Sınavına hak kazanan tüm adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

   9. Yarışma Sınavının Yapılışı

1) Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve başvurusunu istenilen belgelerle zamanında yapan adaylar yarışma sınavına alınırlar.

2) Yarışma Sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının yapılacağı tarihe kadar Genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, sınav kuruluna, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun uygun göreceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder.

3) Sınav Kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

 

10. Değerlendirme

1) Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

2) Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

3) Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

11. Sonuçların Duyurulması

1) Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

12. Görevlendirme

   1) Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

2) Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

3) Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

13. Personelin İstihdamı ve Deneme Süresi

   1) Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.

2) Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.

   3) Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

 

14. Ücretlendirme

Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi olup Ajans’ta istihdam edilecek personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek Madde 11/c fıkrası, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve sair ilgili meri mevzuata göre Ajans Yönetim Kurulunca belirlenen aylık ücret, diğer mali ve sosyal haklar ile 6772 sayılı yasada öngörülen ilave tediye ödenir.

Ajansımızda ayrıca, sendikal Toplu İş Sözleşmesi mevcut olup, bu iş sözleşmesinden yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır.

Bu Şartnamede belirtilmeyen hususlarda, öncelikle Serhat Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187’ nci maddesin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kamuoyuna İlanen Duyurulur.

 

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız