- A + A
Haber Galerisi
Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı ve Fizibiliteleri Hizmet Alım İşi İhalesi
T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, Kalkınma Ajansları Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmeliğin 10. Maddesi Gereğince Herkese Açık İhale Usulü ile Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı ve Fizibiliteleri Hizmet Alım İşini ihale edecektir.
03.03.2021 13:39:26

1-AJANSIN İRTİBAT BİLGİLERİ:  
a) Adresi                                  : Ortakapı Mahallesi - Atatürk Caddesi,  No:117 Kars
b) Telefon ve Faks Numarası      : 0474 212 5200 / 0474 212 5204
c) Elektronik Posta Adresi        : info@serka.gov.tr 

2-İHALE KONUSU İŞİN:

 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı   : Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı ve Fizibiliteleri Hizmet Alım İşi

b) İşin Yapılacağı Yer            : Teknik Şartnamede belirtilen noktalarda yapılacak. (Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı ile Ahmed-i Hani Türbesi ve çevresindeki tarihi yapılar, Meteor Çukuru, Buz Mağarası, Nuh’un Gemisi İzi, Balık Gölü, Ağrı Meya Antik Kenti (Günbuldu Mağaraları), Diyadin Kaplıcaları ve Kanyonunun oluşturduğu alanı)

c) İhalenin Yapılacağı Adres  : Ortakapı Mahallesi - Atatürk Caddesi No.117 Merkez/KARS

d) İhalenin Tarihi ve Saat       : 25/03/2021, Perşembe günü Saat 14:30

 

3-İHALENİN  
a) İhale Usulü                          : Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alım ve

                                                  ihale Usul ve Esaslarının 10. Maddesi gereğince Herkese Açık

                                                  İhale Usulü.

4- İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale dosyaları T.C. Serhat Kalkınma Ajansı – Ortakapı Mahallesi – Atatürk Caddesi No:117 Merkez / KARS adresinden veya www.serka.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.

5- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teminat mektupları dışındaki teminatlar Serhat Kalkınma Ajansı’nın Halk Bankası Kars Şubesi nezdindeki TR96 0001 2009 4800 0045 0000 02 IBAN no’lu hesabına yatırılacaktır.

6- İhalelere teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının satış bedeli olan 200,00-TL, Serhat Kalkınma Ajansının Halk Bankası Kars Şubesi TR96 0001 2009 4800 0045 0000 02 IBAN numaralı banka hesabına yatırılarak dekont ibraz edilecektir.

7- Teklifler, bu ilanın 2. Maddesinde belirtilen tarih ve saate kadar T.C. Serhat Kalkınma Ajansı - Ortakapı Mahallesi - Atatürk Caddesi No: 117 Merkez / Kars adresine elden verilebilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü posta ya da kurye aracılığı ile de gönderilebilir. Posta ya da kurye ile gönderilecek tekliflerin ihale komisyonu tarafından belirlenen son teklif verme saatine kadar Ajansa ulaşması şarttır. Postada yaşanacak gecikmelerden ajans sorumlu değildir.

8- Satın alma ve ihale konuları ile ilgili olup da bu düzenlemede belirtilmeyen hususlarda, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde yapılan düzenlemeler kıyasen uygulanarak işlem yapılır.

9- T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle istekliler Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

 

 

Kamuoyuna Duyurulur