- A + A
Haber Galerisi
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARAÇ KİRALAMA İHALE İLANI
T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, Kalkınma Ajansları Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmeliğin 12/2-g Maddesi Gereğince Pazarlık Usulü ile Şoförsüz Hizmet Aracı Kiralama İşi (5 Adet)’ni ihale edecektir.
09.12.2022 10:57:01

1-AJANSIN İRTİBAT BİLGİLERİ:  
a) Adresi                                  : Ortakapı Mahallesi - Atatürk Caddesi,  No:69 Merkez / Kars
b) Telefon ve Faks Numarası      : 0474 212 5200 / 0474 212 5204
c) Elektronik Posta Adresi         : info@serka.gov.tr 

2-İHALE KONUSU İŞİN:

 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı   : Şoförsüz Hizmet Aracı Kiralama İşi (5 Adet)         

b) İşin Yapılacağı Yer            : Serhat Kalkınma Ajansı TRA2 Bölgesi Ağrı – Ardahan – Iğdır - Kars il sınırları başta olmak üzere ajans ihtiyaçlarına uygun olarak kullanılacak yurt içi ve yurt dışı dâhil tüm yerler.

c) İhalenin Yapılacağı Adres  : Ortakapı Mahallesi - Atatürk Caddesi No:69 Merkez / KARS

d) İhalenin Tarihi ve Saat       : 19/12/2022, Pazartesi günü Saat 14:30

 

3-İHALENİN  
a) İhale Usulü                          : Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alım ve ihale Usul ve Esaslarının 12/2-g Maddesi gereğince Pazarlık Usulü.

4- İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale dosyaları T.C. Serhat Kalkınma Ajansı – Ortakapı Mahallesi – Atatürk Caddesi No:69 Merkez / KARS adresinden veya www.serka.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.

5- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teminat mektupları dışındaki teminatlar Serhat Kalkınma Ajansı’nın Halk Bankası Kars Şubesi nezdindeki TR96 0001 2009 4800 0045 0000 02 IBAN no’lu hesabına yatırılacaktır.

6- İhalelere teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının satış bedeli olan 250,00-TL, Serhat Kalkınma Ajansının Halk Bankası Kars Şubesi TR96 0001 2009 4800 0045 0000 02 IBAN numaralı banka hesabına yatırılarak dekont ibraz edilecektir.

7- Teklifler, bu ilanın 2. Maddesinde belirtilen tarih ve saate kadar T.C. Serhat Kalkınma Ajansı - Ortakapı Mahallesi - Atatürk Caddesi No:69 Merkez / Kars adresine elden verilebilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü posta ya da kurye aracılığı ile de gönderilebilir. Posta ya da kurye ile gönderilecek tekliflerin ihale komisyonu tarafından belirlenen son teklif verme saatine kadar Ajansa ulaşması şarttır. Postada yaşanacak gecikmelerden ajans sorumlu değildir.

8- Satın alma ve ihale konuları ile ilgili olup da bu düzenlemede belirtilmeyen hususlarda, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde yapılan düzenlemeler kıyasen uygulanarak işlem yapılır.

9- T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle istekliler Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

 

 

Kamuoyuna Duyurulur

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız