- A + A
Sonuç Odaklı Program(SOP) Yönetim Birimi

Planlama Çalışmaları Kapsamına Giren Görevler;

1. Ulusal Kalkınma Planıyla uyum içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonu ve yerel paydaşların katılımı ile Bölge Planını hazırlama sürecine katkı sağlamak ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak, 

2. Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak veya yaptırmak, 

3. Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, 

4. Sektörel ve tematik alanlarda yereldeki diğer paydaşlarla birlikte plan ve programlar hazırlamak, 

5. Çalışma programını diğer çalışma birimler ve yatırım destek ofisleri ile birlikte hazırlamak ve Yönetim Hizmetleri Birimine iletmek,

6. Sonuç Odaklı Program (SOP) Yönetim Planını hazırlamak ve uygulamak, 

7. Sonuç Odaklı Program (SOP) faaliyetlerini yapmak ve koordine etmek, 

8. Ajans altı aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,

9. Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, 

10. Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri takip etmek ve gerekli görülen hallerde doğrudan teknik destek sağlamak,

Destek Programları Hazırlığı Kapsamına Giren Görevler

1. Bölge planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak mali desteklerin çerçevesini oluşturmak, zamanlamasını ve bütçe dağılımını planlamak, sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek,

2. Destek programları kapsamında, belirlenen çerçeve içerisinde başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek, 

3. Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve Ajans internet sitesinde devamlı surette bulundurmak, 

4. Destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirleri almak, 

5. Potansiyel başvuru sahipleri ve yararlanıcılar tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans internet sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” bölümünde yayınlayarak herkesin aynı anda ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak, 

6. Destek başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak, 

7. Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak ve bunları yayımlamak, 

8. Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek; bağımsız değerlendiricilere ve değerlendirme komitesi üyelerine yönelik proje değerlendirme süreçleri ve işlemleri, proje değerlendirmeye esas belgeler ve gerekli gördüğü diğer hususlar hakkında eğitimler düzenlemek, 

9. Bağımsız değerlendiricilerin ve değerlendirme komitesi üyelerinin performanslarını değerlendirmek, 

10. Proje seçim ve değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek, 

11. Genel Sekreterin talebiyle, destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini yapılan değerlendirmeler ışığında revize etmek; proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek, 

12. Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan “destek almaya hak kazananların listesini” kamuoyuna ilan etmek, 

13. Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek,

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız