- A + A
Yönetim Hizmetleri

1. Birim ve Yatırım Destek Ofislerinin kurum içi iletişim ve koordinasyonunu sağlamak.

2. Destek hizmetlerini sevk ve idare etmek.

3. İdari ve mali süreçleri yürütmek.

4. Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarının ön hazırlık çalışmalarını yapmak.

5. Genel sekreterin randevu ve ziyaret programını düzenlemek.

6. Ajans yazışmalarının tasnifini ve havalesini yapmak ve arşivlemek.

7. Kurum toplantılarını organize etmek, alınan kararları duyurmak ve arşivlemek.

8. Ajansın personel alımı ile ilgili işlerini yürütmek.

9. Ajansın insan kaynakları politikasını belirlemek ve geliştirilmesini sağlamak.

10. Hizmet içi eğitim programlarını ve ihtiyaç duyulan eğitimleri organize etmek.

11. Ajansın gelirlerini toplamak.

12. Yıllık çalışma programını ve bütçeyi konsolide etmek.

13. Yıllık çalışma programı ve bütçenin güncelleme ve gerçekleşmesini diğer birimlerle işbirliği içerisinde gerçekleştirmek.

14. Ajansın her tür ödeme evrakını hazırlamak, kontrol etmek, ödemeleri gerçekleştirmek ve arşivlemek.

15. Ajansın ilgili birimlerce tespit edilen ihtiyaçlarının teminini sağlamak.

16. Ajansın iç kontrol ve mali yönetim sisteminin alt yapısını oluşturmak ve iç denetim (faaliyetler, hesaplar, işlemler ve performans) işlemlerini takip etmek.

17. Ajansın dış denetimi (her türlü harcama ve işlemlerini bağımsız denetim kuruluşlarınca incelenmesi) için gerekli çalışmaları yapmak.

18. Mali yönetim yeterliliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

19. Mali verilerin Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemini (KBS) kullanarak Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğüne) göndermek.

20. DPT, GAP İdaresi ve ilgili diğer kurumlar ile koordinasyonu sağlamak.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız