- A + A
Haber Galerisi
2023 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI ÖN BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU
2019 yılı itibariyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na 2023 yılında TRA2 Bölgesi illerinin her birinden ikişer adet sunulacak projelerin ön başvuruları 10.01.2023 tarihi itibariyle alınmaya başlanılmıştır.
11.01.2023 16:35:02

 

Program Künyesi

Programın Adı

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Programın Amacı

Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Programın Öncelikleri

 • Öncelik-1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak
 • Öncelik-2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
 • Öncelik-3: Sosyal İçerme
 • Öncelik-4: Sosyal Sorumluluk

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Birlikler,
 • Kooperatifler,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Sanayi siteleri,
 • Serbest bölge işleticileri,
 • Yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden tüzel kişiler uygun başvuru sahibidir.

Asgari Proje Bütçesi

1.000.000,00 TL

Azami Destek Oranı

 • Özel Sektör için; %50
 • Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için;  %90

Son Başvuru Tarihi

31.01.2023 saat 18:00

Program kapsamında sunulması planlanan projelerin ön başvuru formlarının aşağıda yer alan formata uygun bir şekilde doldurularak kadar 31.01.2023 tarihi saat 18:00’a kadar syb@serka.gov.tr mail adresine gönderilmelidir.

Program kapsamında sunulacak projeler için aşağıda açıklanan beş aşamalı bir süreç bulunmaktadır.

 

Aşamalar

Açıklama

Tarih

1

SOGEP 2023 İlanının Yapılması

Ajans tarafından yapılan ön başvuruların alınmaya başladığına dair ilan ile süreç başlar.

10.01.2023

2

Proje Ön Başvurularının Alınması

Ajans tarafından ilan edilen formatta Program’a sunulması düşünülen projelerin ön başvuru formları Ajans’a iletilir. Ajans, gelen formlardan bir proje havuzu oluşturur.

10.01.2023

-

31.01.2023

 

3

Bakanlığa Sunulacak Projelerin Belirlenmesi

Ön başvuruları ulaşan projeler, Ajans bünyesinde Genel Sekreter başkanlığında oluşturulacak bir komisyon marifetiyle değerlendirilerek, her ilden Bakanlığa sunulacak iki adet proje fikrine ve her projenin ilgili Ajans personeline karar verilir.

14.02.2023

4

Bakanlığa Sunulacak Projelerin Geliştirilmesi

Bakanlığa sunulmasına karar verilen projeler başvuru sahiplerine bildirilir. Bu aşamada projenin geliştirilmesi sürecinde irtibat halinde olacağı Ajans personeli de başvuru sahibiyle iletişime geçer. Bakanlığa sunulmayacak projeler için ise Ajans bir bildirimde bulunmaz.

 Başvuru sahibi, ilgili Ajans personelinin de desteğiyle; proje bilgi formu, bütçe, faaliyet planı vb. dokümanları son tarihe kadar hazırlar. Dokümanlar ıslak imzalı bir şekilde Bakanlığa gönderilmek üzere Ajans’a iletilir.

  15.02.2023 - 10.03.2023

5

Projelerin KAYS Girişlerinin Tamamlanması

Sunulacak projelerin başvuruları aynı zamanda KAYS üzerinden de girilmesi gerekmektedir. Bu nedenle son hali verilen dokümanlara uygun bir şekilde son tarihe kadar proje başvuruları KAYS’a da girilir.

   15.03.2023 - 21.03.2023

Projenizi hazırlarken aşağıda verilen 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Usul Esasları’na riayet edilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız