- A + A
Haber Galerisi
Tarihi Kimliği İle Kars Kenti Projesi Kapsamında Hazırlanacak Revize Proje ve Analiz İşleri Hizmet Alım İşi
18.02.2019 08:34:40

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, Kalkınma Ajansları Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmeliğin 10. Maddesi Gereğince Herkese Açık İhale Usulü ile Tarihi Kimliği İle Kars Kenti Projesi Kapsamında Hazırlanacak Revize Proje ve Analiz İşleri Hizmet Alım İşini ihale edecektir.


1-AJANSIN İRTİBAT BİLGİLERİ:  
a) Adresi                                 : Ortakapı Mah. Atatürk Caddesi,  No:117 Kars
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0474 212 5200 / 0474 212 5204
c) Elektronik Posta Adresi        : info@serka.gov.tr 

2-İHALE KONUSU İŞLERİN:  

            A) Muhtelif İşgücü Hizmeti Alım İşi İhalesi

a) Niteliği, Türü ve Miktarı   : Tarihi Kimliği İle Kars Kenti Projesi Kapsamında Hazırlanacak Revize Proje ve Analiz İşleri Hizmet Alım İşi

b) Yapılacağı Yer                    : T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Atatürk Caddesi No:117  Kars

c) İhalenin Tarihi ve Saat        : 11/03/2019, Pazartesi günü Saat 14:30

 

3-İHALENİN  
a) Usulü                                  : Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alım ve

                                                  ihale Usul ve Esaslarının 10. Maddesi gereğince Herkese Açık

                                                  İhale Usulü.

4- İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale dosyaları T.C. Serhat Kalkınma Ajansı – Ortakapı Mahallesi – Atatürk Caddesi No:117 Merkez / KARS adresinden veya www.serka.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.

İhale dokümanları, Ortakapı mahallesi Atatürk caddesi No: 117 Kars adresinde görülebilir.

5- İhalelere teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının satış bedeli olan 100,00-TL, Serhat Kalkınma Ajansının T.C. Halk Bankası Kars Şubesi TR96 0001 2009 4800 0045 0000 02 IBAN numaralı banka hesabına yatırılarak dekont ibraz edilecektir.

6- Teklifler, bu ilanın 2. Maddesinde belirtilen tarih ve saate kadar T.C. Serhat Kalkınma Ajansı - Ortakapı Mahallesi - Atatürk Caddesi No: 117 Merkez / Kars adresine elden verilebilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü posta ya da kurye aracılığı ile de gönderilebilir. Posta ya da kurye ile gönderilecek tekliflerin ihale komisyonu tarafından belirlenen son teklif verme saatine kadar Ajansa ulaşması şarttır. Postada yaşanacak gecikmelerden ajans sorumlu değildir.

7- Satın alma ve ihale konuları ile ilgili olup da bu düzenlemede belirtilmeyen hususlarda, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde yapılan düzenlemeler kıyasen uygulanarak işlem yapılır.

8- T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle istekliler Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

 

 

Kamuoyuna Duyurulur