Yatırım Teşvikleri
- A + A

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamasında desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş ve illerin gelişmişlik seviyelerine göre teşvik araçlarının sağladığı yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu çerçevede, hangi illerde hangi yatırım konularının bölgesel desteklerden yararlanabileceği, yapılacak asgari sabit yatırım tutarları ve/veya kapasiteleri belirlenmiştir. Türkiye 6 Bölgeye ayrılmış olup TRA2 Bölgesinin tüm illeri sektör ayrımının olmadığı ve desteklerin en yoğun uygulandığı 6. Bölgede yer almaktadır. 1.1.2014’ten itibaren asgari 500.000 TL’lik sabit yatırım yapılması

ile Bölgesel Teşvik Uygulamalarının bütün unsurlarından yararlanılabilir. Bölgesel Teşvik Uygulamaları ile sağlanan destekler:

KDV İstisnası

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için KDV ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için Gümrük Vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenen yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

Vergi İndirimi

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. 1/1/2014 tarihinden itibaren TRA2 Bölgesinin de içinde bulunduğu 6. Bölgede Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımlar için Gelir/Kurumlar Vergisi \%90 indirimli (\%20 yerine \%2 olarak) ödenecek olup; bu uygulama ödenmeyen vergilerin toplamı yatırımın \%35’i (yatırım OSB’de ise \%40’ı) oluncaya kadar devam edecektir. Yatırım döneminde sermaye katkısı sağlanması amacıyla yatırıma katkı tutarının \%80’i yatırım döneminde yatırımcının tüm faaliyetlerinden elde edilen kazançlar üzerinden uygulanabilecektir. Türkiye’nin herhangi bir yerinde kayıtlı bir işletme TRA2 Bölgesine yapacağı yatırım için Vergi İndirimi desteğinden yararlanabilir.

Sigorta Primi İşveren Payı, Sigorta Primi İşçi Payı ve İşçi Gelir Vergisi Stopajı Desteği

İşveren tarafından ilgili kurumlara ödenen Sigorta Primi İşveren Payı ve Sigorta Primi İşçi Payının asgari ücrete tekabül eden kısmının Ekonomi Bakanlığınca karşılanması ve Gelir Vergisi Stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının terkin edilmesidir. İşgücü maliyetinin azaltılmasını amaçlayan ve asgari ücretin yaklaşık \%40’ına tekabül eden bu destekler, sağlanan ilave istihdam için TRA2 Bölgesinin de içinde bulunduğu 6. Bölgedeki yatırımlarda üst limit olmaksızın sigorta primi işveren payı 7 yıl (yatırım OSB’de ise 9 yıl), sigorta primi işçi payı ve işçi gelir vergisi stopajı 10 yıl boyunca uygulanacaktır.

2014 yılı ilk altı ayı için belirlenen 1.071 TL’lik Brüt Asgari Ücret için İşveren Yükü toplam 1.258 TL’dir. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlarda bir işçi için aylık toplam 495 TL destek sağlanmakta ve işveren yükü 763 TL olmaktadır.

Faiz Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az 1 yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının \%70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kar payının belli bir kısmının Ekonomi Bakanlığınca karşılanmasıdır. TRA2 Bölgesinin de içinde bulunduğu 6. Bölge için sağlanan destek TL cinsi krediler için 7 puan ve döviz cinsi krediler için 2 puandır. Azami Destek Tutarı 900.000 TL’yi ve 5 yılı geçemez.

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki kapsamına alınan 12 sektörde/konuda yapılacak asgari 50 milyon TL olmak üzere teknoloji ve ar-ge kapasitesini arttıracak ve uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak sektörüne göre farklı büyüklükte belirlenmiş yatırım projeleri bölgelere göre farklılaştırılmış teşvik araçlarıyla desteklenmektedir. TRA2 Bölgesinin de içinde bulunduğu 6. Bölgede yapılacak Büyük Ölçekli Yatırımlar kapsamında; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Yatırım Yeri Tahsisi, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Payı, Sigorta Primi İşçi Payı, Gelir Vergisi Stopajı Desteklerinden yararlanılabilir.

Stratejik Yatırımların Teşviki

Stratejik Yatırımların Teşviki, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimini artıracak yatırımları desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu anlamda, asgari 50 milyon TL yatırım tutarı ile yurtiçindeki talebin \%50’den fazlası ithalatla karşılanan, son bir yılda 50 milyon TL’lik ithalat yapılmış ve yapılacak yatırım ile asgari \%40 katma değer sağlanacak ürünlerin üretimi kapsamına giren projeler, herhangi bir bölgesel farklılaştırılmaya tabi olmaksızın Türkiye’nin tüm illerinde, bölgesel veya büyük ölçekli yatırım teşvik uygulamalarına göre teşvik araçlarından daha avantajlı koşullarda faydalanabilmektedir. TRA2 Bölgesinin de içinde bulunduğu 6. Bölgede yapılacak Stratejik Yatırımlar kapsamında; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Yatırım Yeri Tahsisi, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Payı, Sigorta Primi İşçi Payı, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği ve KDV İadesinden yararlanılabilir.

Genel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel, büyük ölçekli veya stratejik yatırım teşvik uygulamalarından herhangi birinin destek kapsamına girmeyen yatırımlar, teşvik edilmeyen yatırım konuları arasında yer almamak ve öngörülen sabit yatırım tutarını (birinci ve ikinci bölgeler için 1.000.000 TL, diğer bölgeler için 500.000 TL) sağlamak kaydıyla bölge ayrımı yapılmaksızın tüm illerde Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve TRA2 Bölgesinin de içinde bulunduğu 6. Bölge için Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden yararlanılabilir.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız