2011 Yılı İktisadi Gelişme Mali Destek Programı - 2
- A + A

Kar amacı güden işletmelere yönelik İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2’nin genel amacı; Bölge için kritik önem arz eden, rekabet gücü ve gelişme potansiyeli yüksek tarıma dayalı sanayi, imalat ve turizm sektörlerinin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve bölgesel değer ve ürünlerin ekonomiye kazandırılmasında girişimciliği destekleyerek sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

İGMD-2 kapsamında, yukarıdaki amaca yönelik olarak Bölgenin zayıf yönlerinin ve ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlayacak şekilde aşağıdaki önceliklere destek sağlanacaktır.

Öncelik 1: Tarıma dayalı sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin üretim, AR-GE, pazarlama ve ihracat kapasite ve becerilerini geliştirecek ve Bölgede iyi uygulama örneği olabilecek nitelikte yenilikçi, özgün ve markalaşma potansiyeli yaratacak faaliyetler.

2010 yılı içerisinde uygulanan İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-1 kapsamında küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve küçük ölçekli altyapı projeleri desteklenmiş ve bölgede tarıma dayalı sanayi, turizm ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler ve kar amacı gütmeyen kamu kurum ve kuruluşları projelerini hayata geçirmişlerdir. Ajans, 2011 yılında Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile tarım, hayvancılık ve turizm sektörlerinde gerekli altyapıların kurulması ve iyileştirilmesi yolu ile bölgede sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu Programın Bölgedeki

sonuçlarını bütünleyici bir diğer program olarak kar amacı güden işletmeler için İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 ve Örnek Kombine Büyükbaş İşletmelerinin Geliştirilmesi Programı olmak üzere iki adet mali destek programı tasarlanmıştır.

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 kapsamında, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda rekabet gücü düşük olan Bölgedeki işletmelerin güçlendirilmesini amaçlayan Ajans, işletmelerin ürettiği ürünlerin ve hizmetlerin katma değerlerini, özgünlüklerini, işletme üretim ve teknik kapasitelerini artırarak rekabet güçlerini yükseltmeyi hedeflemektedir. Bölgede istihdam kapasitesi, yöreye özgülüğü ve gelişim potansiyeli açısından güçlü sektörler olarak tarıma dayalı sanayi, imalat ve turizm ön plana çıkmaktadır. Bunların yanı sıra Bölgede yeni girişimcilerin desteklenmesi bu sektörlerin sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir.

Bu programın öncelikleri Bölge Planında ifade edilen amaçlarla ve yıl içerisinde Bölgenin ihtiyaçlarını tespite yönelik gerçekleştirilen saha çalışmalarının sonuçları ile uyumlu olarak istihdam ve rekabet edebilirlik potansiyeli açısından güçlü sektörlere ve öncelikli ihtiyaçlara yönelik düzenlenmiştir.

Serhat Kalkınma Ajansı tarafından 2011 yılı çalışma programında öngörülen ve bu Program kapsamında tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.250.000 TL’dir.

Bu rehber İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2’ye ilişkin kural ve uygulama esaslarını düzenlemektedir. Bu programın uygulanmasında öncelikle 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun” ve ona dayanarak hazırlanan 8 Kasım 2008 tarih ve

27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, DPT Destek Yönetim Kılavuzu ve Program Başvuru Rehberi esas alınacaktır. Hüküm bulunmayan hususlarda genel hükümlere müracaat edilecektir.

2011 takvim yılı içerisinde Serhat Kalkınma Ajansı tarafından teklif çağrısına çıkılan Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık

İşletmelerinin Geliştirilmesi Programı ile İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 bütçeleri arasında Ajans gerekli görülmesi halinde bütçe aktarımları yapabilir.

Öncelik 2: Turizm alanında faaliyet gösteren konaklama ve nitelikli yeme içme işletmelerinin Bölgenin güçlü ve kendine özgü ürün, hizmet ve diğer kültürel, gastronomik ve doğal niteliklerini ve tarihi ve kültürel varlıklarını da turizme kazandıracak şekilde kapasite ve hizmet kalitesini arttırıcı veya yeni yatırımlara yönelik faaliyetleri.

Öncelik 3: İmalat sektöründe “ağaç işleri ve mobilya, tekstil ürünleri, gıda maddeleri ve içecek imalatı, kimyasal ürün ve malzemeler, makine ve teçhizat” alanında faaliyet gösteren işletmelerin ürün geliştirme, iyileştirme, modernizasyon, kapasite artırımına ve kalite yönetim sistemlerinin kurularak ulusal ve uluslararası standartların sağlanmasına yönelik faaliyetleri.

Öncelik 4: Bölgesel değer ve ürünlerin ekonomiye kazandırılmasında girişimciliğin desteklenmesi yolu ile Bölgenin kendine özgü ve katma değer arz eden dolayısı ile ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliği yüksek tekstil, gıda, ağaç, maden ve diğer malzemelerin tasarlanarak yeni ürünlerin geliştirilmesi, bu ürünlerin işlenmesi, mevcutların iyileştirilmesi, paketlenmesi, pazarlanması ve markalaşmasına yönelik faaliyetler.

4. Önceliğe yönelik olarak yapılacak başvurularda kadın girişimcilere ilave puan verilecektir. Başvuracak projelerin konusu yukarıda sayılan öncelik alanlarından en az birine yönelik olmalıdır.

Ayrıca bütün projelerin aşağıdaki koşulları da gözeterek hazırlanmalıdır:

a) Çevresel olumsuz etkileri olmayan

b) Fırsat eşitliği gözeten

c) Cinsiyet eşitliği gözeten

d) Sürdürülebilir

e) İstihdam yaratan

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız