2013 Yılı Iktisadi Gelisme Mali Destek Programı 3
- A + A

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-3’ün amacı; Bölge ekonomisi için önem arz eden, rekabet gücü ve gelişme potansiyeli yüksek tarıma dayalı sanayi, imalat ve turizm sektörlerinin rekabet edebilirliklerinin arttırılmasına, teknoloji kullanımının ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasına ve bölgesel değer ve ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunmaktır. Bu mali destek programı kapsamında, yukarıdaki amaca yönelik olarak Bölgenin zayıf yönlerinin ve ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlayacak şekilde aşağıdaki önceliklere destek sağlanacaktır.
Öncelik 1: Tarıma dayalı sanayi alanında, özellikle gıda imalatında, faaliyet gösteren işletmelerin üretim, AR-GE, pazarlama ve ihracat kapasite ve becerilerini geliştirecek ve iyi uygulama örneği olabilecek nitelikte yenilikçi, özgün ve markalaşma sağlayacak faaliyetler.
Öncelik 2: Turizm alanında faaliyet gösteren konaklama ve nitelikli yeme içme işletmelerinin Bölgenin kendine özgü ürün, hizmet ve diğer kültürel, tarihi, gastronomik, doğal nitelik ve varlıklarını turizme kazandıracak şekilde kapasite ve hizmet kalitesini artırmaya veya yeni yatırımlara yönelik faaliyetler.
Öncelik 3: İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin (ağaç işleri ve mobilya, tekstil ürünleri, kimyasal ürün ve malzemeler, plastik ürün-malzemeler ve metal eşya-gereç öncelikli olmak üzere) rekabet güçlerini artırmaları için teknoloji kullanımını yaygınlaştırmaya ve yenilikçi uygulamalar geliştirmeye veya transfer etmeye yönelik faaliyetleri.
Öncelik 4: Girişimciliğin desteklenmesi yolu ile yeni ürünlerin geliştirilmesi, işlenmesi, mevcutların iyileştirilmesi, paketlenmesi, pazarlanması ve markalaşmasına yönelik faaliyetler.
Serhat Kalkınma Ajansı, söz konusu Programın sözleşme makamıdır ve hibe programının idari ve mali uygulamasından sorumludur. SERKA, program bütçesinin doğru bir şekilde kullanılmasında nihai sorumlu olması yanında sözleşmelerin düzenlenmesi, ödemelerin yapılması ve izleme ve değerlendirme faaliyetlerinden de sorumludur.
Bu başvuru rehberi İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-3’e ilişkin kural ve uygulama esaslarını düzenlemektedir. Bu Programın uygulanmasında öncelikle 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun” ve ona dayanarak hazırlanan 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Kalkınma Bakanlığı Destek Yönetim Kılavuzu ve Program Başvuru Rehberi esas alınacaktır. Bu rehberde hüküm bulunmayan hususlarda genel hükümlere müracaat edilecektir.
1 Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı hariç.
2 Tuğla, bims, briket ve hazır beton imalatı hariç.
Başvuracak projelerin konusu yukarıda sayılan öncelik alanlarından en az birine yönelik olmalıdır.
Ayrıca bütün projelerin aşağıdaki koşulları da gözeterek hazırlanması gerekmektedir:
a) Çevreye olumsuz etkileri olmayan
b) Fırsat ve cinsiyet eşitliği gözeten
c) Nitelikli istihdam ve çalışma ortamı sağlayan
d) Sürdürülebilir
e) İstihdam yaratan
f) Ortak iş yapma ve geliştirme kültürünü yaygınlaştıran

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız